Thêm hoặc xóa chú thích trong PDF

Chú thích PDF là các đối tượng bổ sung được sử dụng để đánh dấu nội dung trong tệp PDF. Vì tệp PDF không thể chỉnh sửa dễ dàng, các chú thích được sử dụng để thêm ghi chú về nội dung. Các chú thích PDF bao gồm nhận xét, cửa sổ bật lên và nhiều đối tượng đồ họa khác. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm việc với các chú thích PDF theo lập trình. Đặc biệt, chúng tôi sẽ trình bày cách thêm và xóa chú thích trong tệp PDF bằng C#.

API C# để thêm chú thích PDF - Tải xuống miễn phí

Để làm việc với các tài liệu PDF từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn, Aspose cung cấp Aspose.PDF for .NET. Sử dụng API, bạn có thể tạo mới cũng như thao tác liền mạch với các tệp PDF hiện có. Hơn nữa, API cũng cho phép bạn thêm và xóa các chú thích PDF. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó trong các ứng dụng .NET của mình bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Pdf

Thêm chú thích vào PDF bằng C#

Định dạng PDF hỗ trợ nhiều loại chú thích khác nhau như văn bản, dòng, hình tròn, hình vuông, redaction, v.v. Để làm việc với mỗi chú thích PDF, Aspose.PDF for .NET cung cấp các lớp riêng biệt. Ví dụ: lớp LineAnnotation được sử dụng để thêm một dòng trong khi lớp HighlightAnnotation được sử dụng để thêm chú thích đánh dấu. Hãy xem các bước thêm bất kỳ loại chú thích nào vào PDF.

Các bước để thêm chú thích trong PDF bằng C#

  • Tải tệp PDF bằng lớp Tài liệu.
  • Tạo phiên bản của lớp chú thích mong muốn, tức là HighlightAnnotation hoặc LineAnnotation.
  • Đặt các thuộc tính của chú thích như vị trí, màu sắc, kích thước, v.v.
  • Thêm chú thích vào bộ sưu tập Annotations của trang PDF cụ thể bằng phương pháp [Document.Pages 1 .Annotations.Add (Annotation)]12.
  • Lưu tài liệu PDF bằng phương pháp Document.Save (String).

Để minh họa, mẫu mã sau đây cho biết cách thêm chú thích dòng vào PDF bằng C#.

// Tải tệp PDF
Document document = new Document("Input.pdf");

// Tạo chú thích dòng
var lineAnnotation = new LineAnnotation(
	document.Pages[1],
	new Rectangle(550, 93, 562, 439),
	new Point(556, 99), new Point(556, 443))
{
	Title = "John Smith",
	Color = Color.Red,
	Width = 3,
	StartingStyle = LineEnding.OpenArrow,
	EndingStyle = LineEnding.OpenArrow,
	Popup = new PopupAnnotation(document.Pages[1], new Rectangle(842, 124, 1021, 266))
};

// Thêm chú thích vào trang 
document.Pages[1].Annotations.Add(lineAnnotation);

// Lưu PDF
document.Save("output.pdf");

Đối với các mẫu mã của các loại chú thích khác, bạn có thể truy cập các bài viết tài liệu sau:

Xóa chú thích khỏi PDF trong C#

Bạn cũng có thể xóa chú thích PDF khỏi các tài liệu PDF hiện có bằng cách sử dụng Aspose.PDF for .NET. Bạn có thể xóa tất cả hoặc một chú thích cụ thể khỏi PDF. Sau đây là các bước để loại bỏ chú thích PDF.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa chú thích khỏi tệp PDF bằng C#.

// Mở tài liệu
Document pdfDocument = new Document("DeleteAnnotationsFromPage.pdf");

// Xóa chú thích cụ thể
pdfDocument.Pages[1].Annotations.Delete();

// Hoặc xóa chú thích cụ thể
// pdfDocument.Pages [1] .Annotations.Delete (1);

// Lưu tài liệu cập nhật
pdfDocument.Save("output.pdf");

Sự kết luận

Chú thích PDF được sử dụng để chú thích tài liệu nhằm chèn văn bản, đồ họa và các đối tượng đa phương tiện. Hơn nữa, các chú thích giúp bạn thêm thông tin bổ sung hoặc giải thích về nội dung. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách thêm và xóa chú thích khỏi PDF bằng C#. Trong trường hợp bạn muốn khám phá thêm về cách làm việc với chú thích PDF, hãy truy cập tài liệu.

Xem thêm