Thêm hoặc xóa chú thích trong PDF

Chú thích trong tệp PDF được sử dụng để xây dựng nội dung. Chú thích có thể là một ghi chú, cửa sổ bật lên hoặc một đối tượng đồ họa như mũi tên, dòng, v.v. Vì tệp PDF không thể chỉnh sửa được, chú thích cho phép bạn cung cấp thông tin bổ sung. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm việc với các chú thích trong tệp PDF theo chương trình. Đặc biệt, bạn sẽ học cách thêm hoặc xóa chú thích trong tệp PDF bằng Java.

API Java để thêm hoặc xóa chú thích PDF

Để thêm hoặc xóa chú thích PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PDF for Java. Đây là một API giàu tính năng cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi các tệp PDF bằng Java. Ngoài ra, API cho phép bạn làm việc với nhiều loại chú thích PDF một cách liền mạch. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>21.3</version>
</dependency>

Thêm chú thích vào PDF bằng Java

Aspose.PDF for Java hỗ trợ một số chú thích bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, dòng, hình tròn, hình vuông, tô sáng, v.v. Để thêm từng loại chú thích, Aspose.PDF for Java cung cấp một lớp riêng biệt. Ví dụ: lớp LineAnnotation được sử dụng để thêm một dòng trong khi lớp HighlightAnnotation được sử dụng để thêm chú thích đánh dấu.

Các bước để thêm chú thích vào PDF bằng Java

Để minh họa, hãy thêm chú thích văn bản vào tệp PDF. Sau đây là các bước cùng với tham chiếu API để thêm chú thích văn bản vào PDF bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm chú thích văn bản vào PDF bằng Java.

// Mở tài liệu PDF nguồn
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Tạo chú thích
TextAnnotation textAnnotation = new TextAnnotation(pdfDocument.getPages().get_Item(1), new com.aspose.pdf.Rectangle(200, 400, 400, 600));

// Đặt tiêu đề chú thích
textAnnotation.setTitle("Sample Annotation Title");

// Đặt chủ đề chú thích
textAnnotation.setSubject("Sample Subject");
textAnnotation.setState(AnnotationState.Accepted);

// Chỉ định nội dung chú thích
textAnnotation.setContents("Sample contents for the annotation");
textAnnotation.setOpen(true);
textAnnotation.setIcon(TextIcon.Key);
Border border = new Border(textAnnotation);
border.setWidth(5);
border.setDash(new Dash(1, 1));
textAnnotation.setBorder(border);
textAnnotation.setRect(new com.aspose.pdf.Rectangle(200, 400, 400, 600));

// Thêm chú thích vào bộ sưu tập chú thích của trang
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getAnnotations().add(textAnnotation);

// Lưu tệp đầu ra
pdfDocument.save("output.pdf");

Xóa chú thích khỏi PDF bằng Java

Để xóa các chú thích khỏi một trang trong PDF, Aspose.PDF for Java cung cấp các tùy chọn sau:

 • Xóa một chú thích cụ thể trên một trang
 • Xóa tất cả các chú thích trên một trang

Xóa chú thích PDF cụ thể

Sau đây là các bước để xóa chú thích khỏi tệp PDF bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa một chú thích cụ thể khỏi một trang trong PDF bằng Java.

// Mở tài liệu PDF nguồn
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Xóa chú thích cụ thể
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getAnnotations().delete(1);

// Lưu tài liệu cập nhật
pdfDocument.save("output.pdf");

Xóa tất cả các chú thích PDF

Sau đây là các bước để loại bỏ tất cả các chú thích trên một trang trong PDF bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa tất cả các chú thích trên một trang trong PDF bằng Java.

// Tài liệu PDF nguồn mở
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Xóa tất cả chú thích
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getAnnotations().delete();

// Lưu tài liệu cập nhật
pdfDocument.save("output.pdf");

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể dùng thử Aspose.PDF for Java miễn phí mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách sử dụng giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách làm việc với chú thích trong tệp PDF. Đặc biệt, bạn đã thấy cách thêm hoặc xóa chú thích trong tệp PDF bằng Java. Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.PDF dành cho Java bằng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm