hình ảnh sang pdf java

PDF đã trở thành định dạng phổ biến để chia sẻ tài liệu qua internet. Do đó, nhiều định dạng tệp khác được chuyển đổi sang PDF trước khi chúng được trao đổi. Một trong những cách chuyển đổi phổ biến là hình ảnh sang PDF có thể bao gồm PNG sang PDF, JPEG sang PDF, BMP sang PDF, v.v. Do đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi hình ảnh sang PDF trong Java.

Java Image to PDF Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.PDF dành cho Java là một API thao tác PDF phổ biến cho phép bạn tạo và xử lý các tệp PDF. Hơn nữa, nó cho phép bạn chuyển đổi PNG, JPEG, BMP và các hình ảnh khác sang PDF một cách liền mạch. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>21.3</version>
</dependency>

Các bước chuyển đổi hình ảnh sang PDF trong Java

Aspose.Imaging for Java cung cấp cách đơn giản nhất để chuyển đổi hình ảnh từ các định dạng phổ biến sang PDF. Sau đây là các bước để chuyển (các) hình ảnh sang PDF trong Java.

 • Tạo một tệp PDF mới và thêm các trang vào đó.
 • Tải từng hình ảnh từ các tệp một.
 • Thêm từng hình ảnh vào PDF.
 • Lưu PDF vào vị trí mong muốn.

Bây giờ chúng ta hãy chuyển đổi các bước đã đề cập ở trên thành mã và lưu hình ảnh dưới dạng PDF bằng Java.

Lưu hình ảnh dưới dạng PDF trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi hình ảnh PNG, JPEG, BMP hoặc TIFF sang PDF.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG, JPEG, BMP hoặc TIFF sang PDF trong Java.

// Khởi tạo đối tượng tài liệu
Document doc = new Document();

// Thêm một trang vào bộ sưu tập các trang của tài liệu
Page page = doc.getPages().add();

// Tải tệp hình ảnh nguồn vào đối tượng Luồng
java.io.FileInputStream fs = new java.io.FileInputStream("source.png");

// Đặt lề để hình ảnh vừa vặn, v.v.
page.getPageInfo().getMargin().setBottom(0);
page.getPageInfo().getMargin().setTop(0);
page.getPageInfo().getMargin().setLeft(0);
page.getPageInfo().getMargin().setRight(0);
page.setCropBox(new Rectangle(0, 0, 400, 400));

// Tạo một đối tượng hình ảnh
Image image1 = new Image();

// Thêm hình ảnh vào bộ sưu tập đoạn văn của phần
page.getParagraphs().add(image1);

// Đặt luồng tệp hình ảnh
image1.setImageStream(fs);

// Lưu tệp PDF kết quả
doc.save("Image2PDF.pdf");

Hình ảnh sang PDF

Hình ảnh sang PDF Java

Java API để chuyển đổi hình ảnh sang PDF - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh sang PDF bằng Java. Bạn có thể sử dụng mẫu mã được cung cấp để chuyển đổi PNG, BMP, JPEG và các hình ảnh phổ biến khác sang PDF. Trong trường hợp bạn muốn khám phá Aspose.PDF for Java, bạn có thể tham khảo tài liệu. Hơn nữa, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm