DOCX) sử dụng C#

Tệp Microsoft Project (MPP) được sử dụng cho các nhiệm vụ quản lý dự án khác nhau như tổ chức và theo dõi các dự án cũng như quản lý tài nguyên. Nếu bạn muốn dữ liệu dự án ở dạng tài liệu để sửa đổi và chia sẻ thêm, bạn có thể đạt được điều đó bằng cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng Word DOC. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp MPP sang tài liệu Word bằng C#.

API C# để chuyển đổi tệp MPP sang tài liệu Word

Chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi này bằng cách sử dụng các API Aspose.Tasks for .NETAspose.PDF for .NET. Cái trước là API để làm việc với các tệp Microsoft Project (MPP), trong khi cái sau là API để tạo, đọc và cập nhật các tệp PDF. Chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Tasks for .NET để chuyển đổi các tệp MPP sang định dạng PDF và Aspose.PDF cho API .NET để chuyển đổi các tệp PDF đã tạo thành tệp Word. Bạn có thể cài đặt các API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Tasks
PM> Install-Package Aspose.PDF

Chuyển đổi tệp MPP sang tệp Word DOC / DOCX bằng C#

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp MPP của mình sang tài liệu Word bằng cách sử dụng các bước dưới đây.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp MPP sang tài liệu Word bằng C#.

// Tải tệp MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Tạo một phiên bản của lớp MemoryStream
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Lưu dự án dưới dạng PDF vào MemoryStream
project.Save(stream, SaveFileFormat.PDF);

// Tải PDF từ MemoryStream
Document document = new Document(stream);

// Lưu PDF dưới dạng DOCX
document.Save("OutputDirectory\\SaveProjectAsDocx_out.docx", SaveFormat.DocX);

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Microsoft Project MPP sang tài liệu Word bằng C#. Chúng tôi đã sử dụng API Aspose.Tasks for .NET để chuyển đổi tệp MPP sang định dạng PDF và Aspose.PDF cho API .NET để chuyển đổi định dạng PDF sang Word. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các API này bằng cách khám phá tài liệu chính thức của chúng. Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm