PDF sang Java hình ảnh

Định dạng PDF đang thống trị thế giới tài liệu kỹ thuật số vì hỗ trợ đa nền tảng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi tệp PDF sang các định dạng tệp khác. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp PDF sang các định dạng hình ảnh phổ biến. Đặc biệt, bạn sẽ học cách chuyển đổi PDF sang hình ảnh PNG, JPEG, BMPTIFF bằng Java.

API chuyển đổi PDF sang hình ảnh của Java

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PDF for Java được thiết kế để tạo mới cũng như thao tác các tệp PDF hiện có. API cung cấp khả năng chuyển đổi các tệp PDF có độ trung thực cao sang các định dạng tài liệu và hình ảnh khác nhau. Bạn có thể tải xuống API của JAR hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>20.12</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi tệp PDF sang hình ảnh PNG bằng Java

Trong chuyển đổi PDF sang PNG, mỗi trang của tệp PDF được chuyển đổi thành một hình ảnh PNG riêng biệt. Do đó, bạn có thể chuyển đổi một trang, tất cả các trang hoặc các trang cụ thể của PDF theo tình huống của bạn. Sau đây là các bước để chuyển đổi một tệp PDF sang PNG bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PDF sang PNG bằng Java.

// Để có các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Java
// Mở tài liệu
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Lặp lại tất cả các trang của tệp PDF
for (int pageCount = 1; pageCount <= pdfDocument.getPages().size(); pageCount++) {
	// Tạo đối tượng luồng để lưu hình ảnh đầu ra
	java.io.OutputStream imageStream = new java.io.FileOutputStream("Converted_Image" + pageCount + ".png");

	// Tạo đối tượng Độ phân giải
	Resolution resolution = new Resolution(300);
	// Tạo đối tượng PngDevice với độ phân giải cụ thể
	PngDevice pngDevice = new PngDevice(resolution);
	// Chuyển đổi một trang cụ thể và lưu hình ảnh vào luồng
	pngDevice.process(pdfDocument.getPages().get_Item(pageCount), imageStream);

	// Đóng luồng
	imageStream.close();
}

Chuyển đổi tệp PDF sang hình ảnh JPEG bằng Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi các trang trong tệp PDF sang ảnh JPEG bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi trang PDF sang ảnh JPEG bằng Java.

// Để có các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Java
// Mở tài liệu
 Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Lặp lại tất cả các trang của tệp PDF
for (int pageCount = 1; pageCount <= pdfDocument.getPages().size(); pageCount++)
{
  // Tạo đối tượng luồng để lưu hình ảnh đầu ra
  java.io.OutputStream imageStream = new java.io.FileOutputStream("Converted_Image" + pageCount + ".jpg");


  // Tạo đối tượng Độ phân giải
   Resolution resolution = new Resolution(300);
  // Tạo đối tượng JpegDevice trong đó đối số thứ hai cho biết chất lượng của hình ảnh kết quả
   JpegDevice jpegDevice = new JpegDevice(resolution, 100);
  // Chuyển đổi một trang cụ thể và lưu hình ảnh vào luồng
  jpegDevice.process(pdfDocument.getPages().get_Item(pageCount), imageStream);

  // Đóng luồng
  imageStream.close();
}

Chuyển đổi hình ảnh PDF sang BMP bằng Java

Sau đây là các bước để thực hiện chuyển đổi PDF sang BMP trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thực hiện chuyển đổi hình ảnh PDF sang BMP trong Java.

// Để có các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Java
// Mở tài liệu
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// Lặp lại tất cả các trang của tệp PDF
for (int pageCount = 1; pageCount <= pdfDocument.getPages().size(); pageCount++) {
	// Tạo đối tượng luồng để lưu hình ảnh đầu ra
	java.io.OutputStream imageStream = new java.io.FileOutputStream("Converted_Image" + pageCount + ".bmp");

	// Tạo đối tượng Độ phân giải
	Resolution resolution = new Resolution(300);
	// Tạo đối tượng BmpDevice với độ phân giải cụ thể
	BmpDevice bmpDevice = new BmpDevice(resolution);
	// Chuyển đổi một trang cụ thể và lưu hình ảnh vào luồng
	bmpDevice.process(pdfDocument.getPages().get_Item(pageCount), imageStream);

	// Đóng luồng
	imageStream.close();
}

Chuyển đổi PDF sang TIFF bằng Java

Trái ngược với các định dạng ảnh raster được đề cập ở trên, TIFF là định dạng ảnh nhiều trang. Do đó, bạn có thể chuyển đổi tệp PDF sang TIFF ngay lập tức mà không cần lặp lại từng trang. Mặt khác, bạn cũng có thể chỉ định một loạt các trang trong PDF sẽ được chuyển đổi sang TIFF. Sau đây là các bước để chuyển đổi một tệp PDF sang TIFF bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PDF sang hình ảnh TIFF bằng Java.

// Để có các ví dụ và tệp dữ liệu đầy đủ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-pdf/Aspose.Pdf-for-Java
// Mở tài liệu
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");
// Tạo đối tượng luồng để lưu hình ảnh đầu ra
java.io.OutputStream imageStream = new java.io.FileOutputStream("Converted_Image.tiff");

// Tạo đối tượng Độ phân giải
Resolution resolution = new Resolution(300);
// khởi tạo đối tượng TiffSettings
TiffSettings tiffSettings = new TiffSettings();
// thiết lập độ nén của hình ảnh TIFF kết quả
tiffSettings.setCompression(CompressionType.CCITT4);
// thiết lập độ sâu màu cho hình ảnh kết quả
tiffSettings.setDepth(ColorDepth.Format8bpp);
// bỏ qua các trang trống trong khi hiển thị PDF sang TIFF
tiffSettings.setSkipBlankPages(true);

// Tạo đối tượng TiffDevice với độ phân giải cụ thể
TiffDevice tiffDevice = new TiffDevice(resolution, tiffSettings);
// Chuyển đổi một trang cụ thể (Trang 1) và lưu hình ảnh vào luồng
tiffDevice.process(pdfDocument, 1, 1, imageStream);
// Đóng luồng
imageStream.close();

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể dùng thử miễn phí API mà không có giới hạn đánh giá. Nhận giấy phép tạm thời miễn phí ngay bây giờ.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PDF sang định dạng ảnh bằng Java. Các bước và mẫu mã đã chỉ ra cách thực hiện chuyển đổi PDF sang PNG, PDF sang JPEG, PDF sang BMP và PDF sang TIFF. Bạn có thể khám phá thêm về Java PDF API bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm

Thông tin: Sử dụng công cụ chuyển đổi Aspose JPG sang PPT hoặc PNG sang PPT, bạn có thể tạo bản trình bày PowerPoint từ những hình ảnh đơn giản.