tạo tập sách nhỏ từ pdf trong java

Hỗ trợ đa nền tảng và các tính năng thú vị khác của PDF đã khiến nó trở thành định dạng tài liệu kỹ thuật số phổ biến. Thông thường, các tài liệu được ưu tiên lưu trữ hoặc chia sẻ ở định dạng PDF. Trong một số trường hợp, tức là in PDF, bạn cần tạo tập sách nhỏ từ các tệp PDF. Ví dụ, một tập sách nhỏ đường may yên ngựa được sử dụng để in hai trang trên một tờ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tập sách nhỏ từ tệp PDF theo lập trình trong Java.

Java API để tạo sách nhỏ từ PDF - Tải xuống miễn phí

Để tạo tập sách nhỏ từ tệp PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PDF for Java. Nó là một API thao tác PDF mà bạn có thể sử dụng để tạo, sửa đổi và xử lý các tệp PDF. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

Kho

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 

Sự phụ thuộc

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.9</version>
</dependency>

Các bước tạo Sách nhỏ từ PDF

Aspose.PDF for Java không yêu cầu bạn phải trải qua một quy trình phức tạp để tạo tập sách PDF. Bạn chỉ cần tải tệp PDF nguồn, đặt một vài tùy chọn trang và tạo tập sách. Sau đây là các bước để tạo một tập sách nhỏ từ PDF bằng Aspose.PDF for Java.

 • Tải tệp PDF từ đĩa.
 • Đặt thuộc tính của các trang, ví dụ: kích thước trang.
 • Tạo tập sách nhỏ và lưu vào vị trí mong muốn.

Phần sau đây trình bày các lớp và phương thức nào được sử dụng để tạo các tập sách nhỏ từ PDF trong Java.

Tạo Sách nhỏ từ PDF trong Java

Sau đây là các bước để tạo một tập sách nhỏ từ PDF trong Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tạo một tập sách nhỏ từ PDF trong Java

// Tạo đối tượng PdfFileEditor
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();

// Đặt các trang bên trái và bên phải
int[] leftPages = new int[] { 1, 5};
int[] rightPages = new int[] { 2, 3 };

// Làm tập sách nhỏ
pdfEditor.makeBooklet("input.pdf", "booklet.pdf", PageSize.getA5(), leftPages, rightPages);

Nhập PDF

đầu vào pdf cho tập sách

Tập sách đầu ra

tạo tập sách nhỏ từ pdf trong java

Java API để tạo tập sách PDF - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể tạo tập sách nhỏ từ PDF mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Java PDF API - Đọc thêm

Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.PDF for Java bằng tài liệu. Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách tạo tập sách nhỏ từ PDF trong Java. Bạn cũng đã thấy cách đặt động kích thước trang và các trang ở bên trái và bên phải của tập sách.

Xem thêm