Tạo PDF bằng Python

Tìm hiểu cách dễ dàng tạo PDF bằng Python từ đầu với hướng dẫn toàn diện này. Hướng dẫn này cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất nhưng dễ dàng nhất để tạo tệp PDF trong một vài bước đơn giản. Vì vậy, hãy loại bỏ việc viết mã phức tạp và khám phá cách tạo tệp PDF bằng thư viện PDF mạnh mẽ và tốc độ cao dành cho Python của chúng tôi.

Chúng ta hãy xem cách tạo một tệp PDF cơ bản và chèn văn bản vào đó theo chương trình. Các phần sau đây cung cấp cho bạn các bước và mẫu mã để tạo, mở và lưu tệp PDF bằng Python.

Thư viện Python PDF

Để tạo tệp PDF bằng Python, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PDF for Python. Đây là một thư viện thao tác PDF tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để tạo, chỉnh sửa và xử lý các tệp PDF một cách dễ dàng. Sử dụng lệnh pip sau để cài đặt thư viện từ PyPI.

pip install aspose-pdf

Khi bạn đã định cấu hình thư viện, bạn có thể tiến hành tạo tệp PDF đầu tiên của mình từ đầu.

Cách tạo PDF bằng Python

Sau đây là các bước để tạo một tệp PDF đơn giản từ đầu và chèn một đoạn văn bản vào đó.

  • Tạo một thể hiện của lớp Tài liệu.
  • Thêm một trang mới bằng phương thức Document.pages.add() và lấy tham chiếu của nó trong một đối tượng.
  • Tạo một đối tượng TextFragment mới và đặt văn bản.
  • Thêm văn bản vào trang bằng phương thức Page.paragraphs.add(TextFragment).
  • Lưu tệp PDF bằng phương thức Document.save(String).

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo tệp PDF bằng Python.

import aspose.pdf as ap

# Khởi tạo đối tượng tài liệu
document = ap.Document()

# Thêm trang
page = document.pages.add()

# Khởi tạo đối tượng đoạn văn bản
text_fragment = ap.text.TextFragment("Hello,world!")

# Thêm đoạn văn bản vào trang mới
page.paragraphs.add(text_fragment)

# Lưu bản PDF đã cập nhật
document.save("output.pdf")

Mở tệp PDF bằng Python

Trong một số trường hợp nhất định, bạn phải xử lý các tệp PDF hiện có. Đối với những trường hợp như vậy, Aspose.PDF cho phép bạn mở tệp PDF bằng đường dẫn hoặc đối tượng luồng của tệp. Ngoài ra, thư viện cho phép bạn mở tệp PDF được mã hóa bằng mật khẩu của nó.

Các phần sau đây trình bày cách mở tệp PDF bằng Python theo nhiều cách khác nhau.

Mở tệp PDF bằng Đường dẫn

Mẫu mã Python sau đây cho biết cách mở tệp PDF bằng đường dẫn của nó trên đĩa.

import aspose.pdf as ap

# mở tài liệu
document = ap.Document("input.pdf")

# In số trang
print("Pages: " + str(len(document.pages)))

Mở tệp PDF bằng Luồng

Bạn cũng có thể tải và mở tệp PDF bằng cách sử dụng luồng tệp trong Python, như được hiển thị trong mẫu mã sau đây.

import aspose.pdf as ap

# Nhập PDF
input_pdf = "sample.pdf"

stream = io.FileIO(input_pdf, 'r')
# mở tài liệu
document = ap.Document(stream)

# In số trang
print("Pages: " + str(len(document.pages)))

Mở một tệp PDF được mã hóa

Đôi khi, bạn nhận được tệp PDF ở dạng mã hóa. Để mở một tệp PDF được mã hóa, bạn cần cung cấp mật khẩu. Mẫu mã sau đây cho biết cách mở tệp PDF được mã hóa bằng Python.

import aspose.pdf as ap

# mở tài liệu
document = ap.Document("input.pdf", "password")

# In số trang
print("Pages: " + str(len(document.pages)))

Lưu PDF thành định dạng PDF/A bằng Python

Định dạng PDF hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn khác nhau, ví dụ PDF/A, và mỗi tiêu chuẩn cung cấp cũng như cấm một số tính năng nhất định. Trong trường hợp bạn muốn lưu tệp PDF ở định dạng PDF/A tiêu chuẩn, bạn có thể thực hiện việc đó trong một vài bước. Đây là cách bạn có thể lưu tệp PDF dưới dạng PDF/A bằng Python.

  • Tải tệp PDF bằng lớp Tài liệu.
  • Sử dụng phương thức Document.convert() để chuyển đổi PDF sang định dạng PDF/A mong muốn.
  • Lưu tệp PDF đã chuyển đổi bằng phương thức Document.save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách lưu tệp PDF dưới dạng PDF/A bằng Python.

import aspose.pdf as ap

# Mở tài liệu PDF
document = ap.Document("input.pdf")

# Chuyển đổi sang tài liệu tuân thủ PDF/A
document.convert("output_log.log", ap.PdfFormat.PDF_A_1B, ap.ConvertErrorAction.DELETE)

# Lưu tài liệu đầu ra
document.save("output.pdf")

Thư viện tạo Python PDF miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí và tạo tệp PDF từ đầu mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Thư viện Python PDF - Đọc thêm

Bạn có thể khám phá thêm về thư viện Python PDF bằng cách sử dụng tài liệu.

Phần kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách tạo tệp PDF từ đầu bằng Python. Ngoài ra, các mẫu mã Python đã trình bày cách chèn văn bản vào PDF và mở các tệp PDF hiện có theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi đã giới thiệu cách lưu tệp PDF theo tiêu chuẩn PDF/A. Bạn có thể dễ dàng cài đặt Aspose.PDF trong ứng dụng của mình và tạo các tệp PDF mong muốn.

Xem thêm