Các tệp CSV thường chứa dữ liệu dạng bảng trong đó các giá trị thường được phân tách bằng dấu phân cách bằng dấu phẩy. Bạn có thể chuyển đổi tệp CSV thành PDF cũng như tệp PDF thành tệp CSV bằng C# hoặc VB.NET. API Aspose cung cấp rất nhiều tính năng thao tác và chuyển đổi tệp. Hãy để chúng tôi khám phá các tiêu đề sau để tìm hiểu chuyển đổi CSV và PDF:

Trình chuyển đổi CSV sang PDF và PDF sang CSV - Cài đặt API

Bạn cần cài đặt Aspose.Cells for .NET cũng như Aspose.PDF for .NET API trong môi trường của mình. Bạn có thể nhanh chóng định cấu hình các API này bằng cách tải xuống các tệp DLL từ phần Tải xuống hoặc bạn có thể chạy các lệnh sau trong Trình quản lý gói NuGet trong menu Công cụ trong Microsoft Visual Studio IDE.

PM> Install-Package Aspose.Cells
PM> Install-Package Aspose.Pdf

Sau khi định cấu hình API thành công, tất cả chúng ta đã sẵn sàng để thực hiện chuyển đổi lẫn nhau giữa các tệp CSV và PDF.

Chuyển đổi tệp CSV sang PDF theo chương trình bằng C# hoặc VB.NET

Các tệp CSV chứa các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy thường được phân biệt bằng dấu phẩy. Ngoài ra, mỗi hàng trong tệp CSV biểu thị một bộ hoặc hàng dữ liệu. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp CSV thành tài liệu PDF theo chương trình bằng ngôn ngữ C# hoặc VB.NET. Bạn có thể kiểm soát biểu tượng nào bạn muốn đặt làm ký tự phân tách bằng cách sử dụng thuộc tính TxtLoadOptions.Separator. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể đặt một giá trị chuỗi làm dấu phân cách bằng cách sử dụng thuộc tính TxtLoadOptions.SeparatorString. Bạn cần làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp CSV thành PDF:

  1. Khởi tạo đối tượng lớp TxtLoadOptions
  2. Chỉ định dấu phân cách bằng thuộc tính Dấu phân cách
  3. Tải tệp CSV đầu vào
  4. Lưu tệp PDF đầu ra

Đoạn mã sau đây dựa trên các bước này cho biết cách chuyển đổi CSV sang PDF theo cách lập trình bằng C# hoặc VB.NET:

// Khởi tạo đối tượng lớp TxtLoadOptions
Aspose.Cells.TxtLoadOptions option = new Aspose.Cells.TxtLoadOptions();
option.Separator = ',';

// Tải tệp CSV đầu vào
Aspose.Cells.Workbook workbook = new Aspose.Cells.Workbook(dataDir + "Test.csv" , option);

// Lưu tệp PDF đầu ra
workbook.Save(dataDir + "Sample.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);

Nhập tệp CSV

My Data,,,,,,,

Items A,Items B,Items C,Items D,Items E,Items F,Items G,Items H
12,23,33,66,11,87,99,33
23,22,33,77,31,22,45,56
34,11,12,23,22,34,11,12
45,43,54,88,36,45,45,37
65,65,65,65,13,65,9,35
34,22,27,22,32,23,23,32
213,186,224,341,145,276,232,205

Xuất tệp PDF Ảnh chụp màn hình

Chuyển đổi CSV PDF csharp

Chuyển đổi tệp PDF sang tệp CSV theo chương trình bằng C# hoặc VB.NET

Các tệp PDF có thể chứa dữ liệu ở dạng bảng. Bạn có thể chuyển đổi tệp PDF đó thành CSV trong các ứng dụng .NET của mình. Bạn đã cài đặt Aspose.PDF for .NET API bằng cách sử dụng lệnh NuGet mà chúng ta đã thảo luận trong phần Cài đặt ở trên. Dưới đây là các bước để chuyển đổi tệp PDF sang tệp CSV:

  1. Khởi tạo đối tượng lớp ExcelSaveOptions
  2. Đặt định dạng ExcelFormat.CSV cho tệp đầu ra
  3. Tải tệp PDF đầu vào
  4. Lưu tệp CSV đầu ra

Mã bên dưới cho biết cách chuyển đổi PDF sang CSV theo chương trình bằng C# hoặc VB.NET:

// Khởi tạo đối tượng lớp ExcelSaveOptions
ExcelSaveOptions options = new ExcelSaveOptions();
options.ConversionEngine = ExcelSaveOptions.ConversionEngines.NewEngine;

// Đặt định dạng là CSV
options.Format = ExcelSaveOptions.ExcelFormat.CSV;

// Tải tệp PDF đầu vào
Document pdfDocument = new Document("Sample.pdf");

// Lưu tệp CSV đầu ra
pdfDocument.Save("Sample.csv", options);

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá cách chuyển đổi CSV sang PDF và PDF sang CSV theo chương trình bằng C# hoặc VB.NET trong các ứng dụng .NET của bạn. Chúng ta đã học cách phân tích cú pháp ký tự hoặc dấu phân cách chuỗi trong tệp CSV. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí để được trợ giúp thêm.

Xem thêm