Tệp MemoryStream C# VB.NET

MemoryStream thường được sử dụng vì tính hiệu quả và dễ dàng của nó. Bạn có thể chuyển đổi MemoryStream thành Tệp PDF cũng như Tệp PDF thành MemoryStream theo cách lập trình bằng C# hoặc VB.NET. Một trong nhiều ưu điểm của việc sử dụng MemoryStream là hệ thống có thể tránh được độ trễ thường gặp khi đọc hoặc ghi tệp trên đĩa hoặc FileStream. Hơn nữa, không gian vật lý trên đĩa không được sử dụng vì nội dung nằm trong bộ nhớ. Chẳng hạn, nếu bạn có một tệp được tải trong MemoryStream và bạn sẽ cần xử lý thêm tệp đó, bạn không cần phải ghi tệp đó lên đĩa rồi đọc từ đó. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng nội dung tệp từ MemoryStream một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy để chúng tôi khám phá MemoryStream to File và chuyển đổi File sang MemoryStream bằng C#, dưới các tiêu đề sau:

MemoryStream to PDF File và PDF File to MemoryStream Converter API

Chúng ta sẽ khám phá việc nhập và xuất MemoryStream bằng Aspose.PDF for .NET API. API cung cấp nhiều tính năng để hoạt động với các tệp PDF và đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn. Bạn có thể dễ dàng cài đặt API từ NuGet bằng lệnh sau hoặc bằng cách tải xuống tệp DLL từ Bản phát hành mới.

> PM Install-Package Aspose.Pdf

Chuyển đổi MemoryStream thành tệp PDF bằng C# hoặc VB.NET

Bạn có thể chuyển đổi MemoryStream thành Tệp PDF theo yêu cầu của mình. Chúng ta hãy xem xét một ví dụ trong đó tệp HTML nguồn được tải trong MemoryStream và sau đó được chuyển đổi thành Tệp PDF. Chúng ta cần làm theo các bước sau:

 1. Tải tệp đầu vào trong MemoryStream
 2. Khởi tạo một đối tượng của lớp Document
 3. Lưu tệp PDF đầu ra

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi MemoryStream thành Tệp PDF trong C# hoặc VB.NET:

// Chỉ định HtmlLoadOptions để tải tệp đầu vào
HtmlLoadOptions options = new HtmlLoadOptions();
var fileName = dataDir + "Test.html";
string pdfFileName = dataDir + "Test.pdf";
Document document = null;

// Tải tệp HTML đầu vào trong MemoryStream
using (MemoryStream ms = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(File.ReadAllText(fileName))))
{
  // Khởi tạo một doument từ đầu vào MemoryStream
  document = new Document(ms, options);
  // Lưu MemoryStream thành tệp PDF
  document.Save(pdfFileName);
}

Chuyển đổi tệp PDF sang MemoryStream bằng C# hoặc VB.NET

Bạn có thể cần lưu tệp vào MemoryStream để tránh sử dụng dung lượng ổ đĩa và độ trễ truy cập. Ở đây, chúng tôi sẽ chuyển đổi tệp PDF thành MemoryStream trong đó định dạng đầu ra sẽ là tệp định dạng bản trình bày. Chúng ta hãy làm theo các bước dưới đây để minh họa tính năng này:

 1. Tải tệp đầu vào
 2. Khởi tạo đối tượng MemoryStream
 3. Ghi đầu ra vào MemorySteam

Đoạn mã dưới đây giải thích cách chuyển đổi tệp PDF thành MemoryStream trong C# hoặc VB.NET:

var inputFile = dataDir + @"Test.pdf";
string fnameppt = dataDir + "Test.pptx";
{
  Aspose.Pdf.Document pdfDoc = new Aspose.Pdf.Document(inputFile);
  using (MemoryStream pptStream = new MemoryStream())
  {
    pdfDoc.Save(pptStream, Aspose.Pdf.SaveFormat.Pptx);
    //File.WriteAllBytes(fnameppt, pptStream.ToArray());
  }
}

Sự kết luận

Tóm lại, chúng ta đã khám phá cách chuyển đổi MemoryStream thành Tệp cũng như cách chuyển đổi Tệp thành MemoryStream trong C# hoặc VB.NET. Hơn nữa, phương pháp này có thể hữu ích để nâng cao hiệu suất và hiệu quả của các ứng dụng của bạn. Aspose hỗ trợ rất nhiều định dạng tệp, trong trường hợp bạn cũng quan tâm đến việc chuyển đổi các định dạng tệp khác thì vui lòng viết thư cho chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí. Chúng tôi sẽ vui lòng hỗ trợ bạn!

Xem thêm