Hợp nhất JPG thành PDF trong C# | Hợp nhất JPG thành PDF

Hợp nhất nhiều hình ảnh JPG thành một tài liệu PDF là một yêu cầu phổ biến trong nhiều ứng dụng, bao gồm hệ thống quản lý tài liệu, tạo báo cáo và lưu trữ kỹ thuật số. Trong bài đăng blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình hợp nhất hình ảnh JPG thành PDF bằng C#.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. Thư viện C# để hợp nhất JPG thành PDF
 2. Hợp nhất nhiều hình ảnh JPG thành PDF trong C#
 3. Kết hợp nhiều hình ảnh JPG thành PDF
 4. Hợp nhất JPG thành PDF trực tuyến
 5. Tài nguyên miễn phí

Thư viện C# để hợp nhất JPG thành PDF

Chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PDF for .NET để hợp nhất hình ảnh JPG thành PDF bằng C#. Đây là một thư viện mạnh mẽ để thao tác PDF, cho phép các nhà phát triển tạo, chỉnh sửa và quản lý tài liệu PDF bằng lập trình trong các ứng dụng .NET.

Hãy tải về DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet với lệnh sau:

PM> Install-Package Aspose.PDF

Hợp nhất nhiều hình ảnh JPG thành PDF trong C#

Chúng tôi có thể dễ dàng hợp nhất nhiều hình ảnh JPG thành một tài liệu PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đọc tất cả các tệp JPG từ một thư mục.
 2. Hợp nhất các hình ảnh JPG thành một Stream bằng cách sử dụng phương thức PdfConverter.MergeImages().
 3. Tạo một thể hiện của lớp Document.
 4. Thêm một trang trống mới vào bộ sưu tập Pages của Document.
 5. Tạo một thể hiện của lớp Image.
 6. Đặt thuộc tính Image.ImageStream.
 7. Thêm một hình ảnh vào trang.
 8. Cuối cùng, lưu tài liệu bằng phương thức Save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách hợp nhất hình ảnh JPG thành tài liệu PDF trong C#.

Hợp nhất nhiều hình ảnh JPG thành PDF trong C#

Hợp nhất nhiều hình ảnh JPG thành PDF trong C#

Kết hợp nhiều hình ảnh JPG thành PDF

Tương tự, chúng tôi có thể kết hợp nhiều hình ảnh JPG thành một tài liệu PDF bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tạo một thể hiện của lớp Document.
 2. Lấy danh sách tất cả các tệp JPG trong một thư mục bằng cách sử dụng phương thức Directory.GetFiles(string).
 3. Đối với mỗi tệp hình ảnh trong danh sách, hãy làm như sau:
  • Thêm một Page mới vào tài liệu PDF.
  • Tải tệp hình ảnh vào một đối tượng FileStream.
  • Thêm một hình ảnh mới vào trang bằng cách sử dụng phương thức Page.Paragraphs.Add(Image).
  • Đặt luồng hình ảnh bằng cách sử dụng thuộc tính Image.ImageStream.
 4. Cuối cùng, lưu tài liệu PDF bằng phương thức Document.Save(String).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách kết hợp nhiều hình ảnh JPG thành tài liệu PDF trong C#.

Nhận giấy phép miễn phí!

Hãy truy cập trang Giấy phép tạm thời của chúng tôi để nhận giấy phép miễn phí, không giới hạn và mở khóa toàn bộ tiềm năng của Aspose.PDF for .NET mà không có bất kỳ hạn chế nào!

Hợp nhất JPG thành PDF trực tuyến

Ngoài ra, bạn cũng có thể hợp nhất các hình ảnh JPG thành tài liệu PDF trực tuyến miễn phí bằng công cụ hợp nhất JPG thành PDF này.

Hợp nhất JPG thành PDF – Tài nguyên miễn phí

Ngoài việc hợp nhất hình ảnh JPG thành tài liệu PDF, hãy tìm hiểu cách tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi tài liệu PDF, cũng như khám phá các tính năng khác nhau của thư viện bằng cách sử dụng các tài nguyên dưới đây:

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách hợp nhất JPG thành PDF trong C#. Chúng ta cũng đã thấy cách kết hợp hình ảnh JPG thành tài liệu PDF bằng lập trình. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong bài đăng blog này, bạn có thể dễ dàng tạo tài liệu PDF từ nhiều hình ảnh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy cho chúng tôi biết qua diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm