Hợp nhất các tệp PDF thành một tệp PDF

Trong nhiều tình huống khác nhau, bạn gặp phải nhu cầu hợp nhất hai hoặc nhiều tài liệu PDF thành một tệp. Ví dụ: hợp nhất PDF cho phép bạn kết hợp các loại tài liệu tương tự. Hơn nữa, bạn có thể hợp nhất nhiều tệp PDF thành một tệp PDF duy nhất trước khi chia sẻ trực tuyến hoặc gửi cho ai đó. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách tự động hóa tính năng này và hợp nhất nhiều tệp PDF theo chương trình bằng cách sử dụng Java.

API Java để hợp nhất các tệp PDF

Aspose.PDF for Java là một API PDF giàu tính năng cho phép bạn hợp nhất nhiều tài liệu PDF khá dễ dàng trong một vài dòng mã. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó trong ứng dụng dựa trên Maven của mình bằng cách sử dụng cấu hình sau.

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

phụ thuộc:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>20.5</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Hợp nhất hai tệp PDF thành một tệp PDF trong Java

Trước tiên, hãy xem kịch bản đơn giản chỉ hợp nhất hai tệp PDF và điều này có thể đạt được trong một vài bước.

Mẫu mã sau đây cho biết cách hợp nhất hai tệp PDF thành một tệp PDF bằng Java.

// Tạo trình chỉnh sửa PDF
PdfFileEditor fileEditor = new PdfFileEditor();
// Hợp nhất hai tệp PDF
fileEditor.concatenate("file1.pdf", "file2.pdf", "merged-pdf.pdf");

Hợp nhất nhiều tệp PDF bằng Java

Trong ví dụ trước, chúng tôi chỉ hợp nhất hai tệp PDF thành một tệp PDF duy nhất. Tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp bạn cần hợp nhất nhiều hơn hai tệp PDF. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể chuyển một mảng tới đường dẫn của tệp PDF sang phương thức nối. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho biết cách hợp nhất nhiều tệp PDF thành một tệp PDF duy nhất bằng Java.

// Tạo đối tượng PdfFileEditor
PdfFileEditor fileEditor = new PdfFileEditor();
String[] files = new String[] { "file1.pdf", "file2.pdf", "pdf3.pdf" };
// Hợp nhất nhiều tệp PDF
fileEditor.concatenate(files, "merged-pdf.pdf");

Hợp nhất các tệp PDF bằng InputStream trong Java

Trong trường hợp bạn đang xử lý các tệp PDF ở dạng InputStream, bạn có thể chuyển trực tiếp các đối tượng InputStream và lấy tệp PDF đã hợp nhất làm đối tượng OutputStream. Sau đây là các bước để hợp nhất các tệp PDF được tải vào các đối tượng InputStream.

Mẫu mã sau đây cho biết cách hợp nhất các tệp PDF bằng cách sử dụng các đối tượng InputStream trong Java.

// Tạo đối tượng PdfFileEditor
PdfFileEditor fileEditor = new PdfFileEditor();
// Tệp PDF đầu tiên
InputStream stream1 = new FileInputStream("file1.pdf");
// Tệp PDF thứ hai
InputStream stream2 = new FileInputStream("file2.pdf");
// OutputStream cho PDF đã hợp nhất
OutputStream outstream = new FileOutputStream("merged.pdf");
// Hợp nhất các tệp PDF
fileEditor.concatenate(stream1, stream2, outstream);

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách hợp nhất các tệp PDF theo cách lập trình bằng Java. Mẫu mã và hướng dẫn từng bước cho biết cách hợp nhất hai hoặc nhiều hơn hai tệp PDF bằng đường dẫn vật lý hoặc đối tượng InputStream. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thư viện Java PDF Merger bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm