Xoay văn bản bên trong tài liệu PDF trong C#

PDF đã trở thành định dạng tài liệu thống trị trong thế giới kỹ thuật số. Hỗ trợ đa nền tảng của nó đã làm cho nó trở thành một định dạng được chấp nhận rộng rãi để tạo và chia sẻ tài liệu, chẳng hạn như các bài báo nghiên cứu, hóa đơn, v.v. Trong khi tạo tệp PDF theo chương trình, bạn thường cần thay đổi vị trí và hướng của văn bản theo bố cục của tài liệu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách xoay văn bản bên trong tài liệu PDF theo chương trình trong C# .NET.

C# .NET API để xoay văn bản trong PDF

Aspose.PDF dành cho .NET là thư viện lớp C# cung cấp các tính năng thao tác PDF cơ bản cũng như nâng cao cho các ứng dụng .NET. Sử dụng API, bạn có thể tạo các tài liệu PDF với bố cục đơn giản hoặc phức tạp một cách liền mạch. Chúng tôi sẽ sử dụng API này để xoay văn bản bên trong tài liệu PDF. Bạn có thể tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PDF

Xoay văn bản bên trong PDF trong C#

Có nhiều cách để xoay văn bản bên trong tài liệu PDF. Bạn có thể xoay một đoạn văn bản hoặc một đoạn văn bản hoàn chỉnh. Hãy xem cách hoạt động của từng cách xoay văn bản này.

Xoay văn bản PDF bằng TextFragment trong C#

Sau đây là các bước để xoay một đoạn văn bản trong tài liệu PDF bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xoay văn bản trong tài liệu PDF bằng C#.

// Khởi tạo đối tượng tài liệu
Document pdfDocument = new Document();
      
// Nhận trang cụ thể
var pdfPage = pdfDocument.Pages.Add();
      
// Tạo đoạn văn bản
TextFragment textFragment1 = new TextFragment("main text");
textFragment1.Position = new Position(100, 600);
      
// Đặt thuộc tính văn bản
textFragment1.TextState.FontSize = 12;
textFragment1.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Tạo đoạn văn bản xoay
TextFragment textFragment2 = new TextFragment("rotated text");
textFragment2.Position = new Position(200, 600);
      
// Đặt thuộc tính văn bản
textFragment2.TextState.FontSize = 12;
textFragment2.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
textFragment2.TextState.Rotation = 45;
      
// Tạo đoạn văn bản xoay
TextFragment textFragment3 = new TextFragment("rotated text");
textFragment3.Position = new Position(300, 600);
      
// Đặt thuộc tính văn bản
textFragment3.TextState.FontSize = 12;
textFragment3.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
textFragment3.TextState.Rotation = 90;
      
// tạo đối tượng TextBuilder
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);
      
// Nối đoạn văn bản vào trang PDF
textBuilder.AppendText(textFragment1);
textBuilder.AppendText(textFragment2);
textBuilder.AppendText(textFragment3);
      
// Lưu tài liệu
pdfDocument.Save("Rotation_TextFragment.pdf");

Đầu ra

Xoay văn bản PDF bằng TextFragment trong C#

Xoay văn bản PDF bằng TextParagraph trong C#

Bạn cũng có thể áp dụng xoay vòng cho văn bản trong khi tạo một đoạn văn mới. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng lớp TextParagraph. Sau đây là các bước để áp dụng xoay vòng văn bản bằng lớp TextParagraph.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xoay văn bản bên trong một đoạn văn bản PDF theo chương trình.

// Khởi tạo đối tượng tài liệu
Document pdfDocument = new Document();
      
// Nhận trang cụ thể
var pdfPage = pdfDocument.Pages.Add();
TextParagraph paragraph = new TextParagraph();
paragraph.Position = new Position(200, 600);
      
// Tạo đoạn văn bản
TextFragment textFragment1 = new TextFragment("rotated text");
      
// Đặt thuộc tính văn bản
textFragment1.TextState.FontSize = 12;
textFragment1.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Đặt xoay
textFragment1.TextState.Rotation = 45;
      
// Tạo đoạn văn bản
TextFragment textFragment2 = new TextFragment("main text");
      
// Đặt thuộc tính văn bản
textFragment2.TextState.FontSize = 12;
textFragment2.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Tạo đoạn văn bản
TextFragment textFragment3 = new TextFragment("another rotated text");
      
// Đặt thuộc tính văn bản
textFragment3.TextState.FontSize = 12;
textFragment3.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Đặt xoay
textFragment3.TextState.Rotation = -45;
      
// Nối các đoạn văn bản vào đoạn văn
paragraph.AppendLine(textFragment1);
paragraph.AppendLine(textFragment2);
paragraph.AppendLine(textFragment3);
      
// Tạo đối tượng TextBuilder
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);
      
// Nối đoạn văn bản vào trang PDF
textBuilder.AppendParagraph(paragraph);

// Lưu tài liệu
pdfDocument.Save("Rotation_TextParagraph.pdf");

Đầu ra

Xoay văn bản PDF bằng TextParagraph trong C#

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể dùng thử Aspose.PDF for .NET miễn phí bằng cách nhận giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Tự động hóa PDF được áp dụng rộng rãi để tạo và thao tác các tài liệu PDF từ bên trong các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn. Trong bài viết này, bạn đã học cách xoay văn bản trong PDF theo cách lập trình bằng C#. Chúng tôi đã trình bày rõ ràng về cách xoay văn bản bằng cách sử dụng các lớp TextFragment và TextParagraph. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá các tính năng khác bằng tài liệu của Aspose.PDF dành cho .NET. Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm