Thêm lớp mới vào PSD trong Java

Ứng dụng Photoshop phổ biến của Adobe sử dụng PSD(Tài liệu Photoshop) làm định dạng tệp hình ảnh gốc. Tệp PSD có thể chứa nhiều lớp để tạo biểu trưng, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần thao tác lập trình các tệp PSD. Trong bài này, chúng ta sẽ học cách thêm một lớp mới vào PSD trong Java.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. Java PSD API để thêm lớp mới
 2. Thêm một lớp mới vào PSD
 3. Thêm một lớp văn bản mới vào PSD

Java PSD API để thêm các lớp mới

Để tạo các lớp mới trong tệp PSD, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.PSD cho Java. Nó hỗ trợ tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác PSD và một số định dạng tệp được hỗ trợ khác.

Lớp PsdImage của API cho phép tải, chỉnh sửa và lưu các tệp PSD. Nó cũng cung cấp chức năng cập nhật thuộc tính, thêm hình mờ, thực hiện các hoạt động đồ họa hoặc chuyển đổi định dạng tệp này sang định dạng tệp khác.

Phương thức PsdImage.AddRegularLayer cho phép thêm một lớp thông thường mới. Phương thức AddTextLayer (string, Rectangle) của lớp PsdImage thêm một lớp Văn bản mới vào PSD.

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-psd</artifactId>
  <version>21.7</version>
</dependency>  

Thêm lớp mới vào PSD bằng Java

Chúng ta có thể thêm một lớp mới vào tệp PSD bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải một tệp PSD dưới dạng PsdImage bằng cách sử dụng lớp Hình ảnh.
 2. Tiếp theo, chuẩn bị một đối tượng để thêm vào chẳng hạn như Rectangle.
 3. Sau đó, gọi phương thức addRegularLayer().
 4. Theo tùy chọn, đặt vị trí lớp như Trên, Trái, Phải và Dưới.
 5. Sau đó, gán đối tượng vào lớp bằng phương thức saveArgb32Pixels().
 6. Cuối cùng, lưu tệp đầu ra bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm một lớp mới vào tệp PSD trong Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo các lớp mới trong tệp PSD.
String sourceFileName = "C:\\Files\\OneLayer.psd";
String exportPath = "C:\\Files\\AddNewLayer.psd";

// Tải một PSD hiện có
PsdImage im = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);

// Chuẩn bị hai mảng int
int[] data1 = new int[2500];
int[] data2 = new int[2500];

// Xác định hình chữ nhật
Rectangle rect1 = new Rectangle(0, 0, 50, 50);
Rectangle rect2 = new Rectangle(0, 0, 100, 25);

for (int i = 0; i < 2500; i++)
{
  data1[i] = -10000000;
  data2[i] = -10000000;
}

// Thêm lớp 1
Layer layer1 = im.addRegularLayer();
layer1.setLeft(25);
layer1.setTop(25);
layer1.setRight(75);
layer1.setBottom(75);
layer1.saveArgb32Pixels(rect1, data1);

// Thêm lớp 2
Layer layer2 = im.addRegularLayer();
layer2.setLeft(25);
layer2.setTop(150);
layer2.setRight(125);
layer2.setBottom(175);
layer2.saveArgb32Pixels(rect2, data2);

// Lưu PSD
im.save(exportPath);
Add-New-Layer-to-PSD-Programmatically-using-Java

Thêm lớp mới vào PSD Lập trình bằng Java

Thêm lớp văn bản mới vào PSD bằng Java

Chúng ta có thể thêm một lớp văn bản mới vào tệp PSD bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp PSD dưới dạng PsdImage bằng cách sử dụng lớp Hình ảnh.
 2. Tiếp theo, xác định một hình chữ nhật.
 3. Sau đó, gọi phương thức addTexLayer(). Nó nhận đầu vào văn bản và một đối tượng hình chữ nhật làm đối số.
 4. Sau đó, đặt vị trí lớp như Trên, Trái, Phải và Dưới.
 5. Cuối cùng, lưu tệp đầu ra bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm một lớp văn bản mới vào tệp PSD trong Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo các lớp mới trong tệp ảnh PSD.
String sourceFileName = "C:\\Files\\sample.psd";
String exportPath = "C:\\Files\\AddTextLayer.psd";

// Tải một PSD hiện có
PsdImage im = (PsdImage)Image.load(sourceFileName);

// Thêm một lớp văn bản
Rectangle rect = new Rectangle(20, 20, 100, 30);
TextLayer layer = im.addTextLayer("Welcome!", rect);

// Đặt vị trí lớp
layer.setLeft(10);
layer.setTop(25);

// Lưu PSD
im.save(exportPath);
Add-New-Text-Layer-to-PSD-using-Java

Thêm lớp văn bản mới vào PSD Lập trình bằng Java

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã học cách:

 • tạo một hình ảnh PSD mới;
 • tạo một lớp thông thường mới;
 • chèn một lớp văn bản trong PSD bằng Java.

Bên cạnh việc thêm một lớp mới vào PSD trong Java, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.PSD cho Java bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm