Nén PSD C#

PSD hình ảnh có thể chứa nhiều thông tin trực quan dưới dạng các lớp. Đôi khi kích thước tệp có thể tăng lên đến hàng trăm megabyte, vì vậy bạn có thể cần nén ảnh PSD để giảm kích thước tệp. Theo đó, bài viết thảo luận về cách nén một tệp PSD theo chương trình trong C#.

C# API để nén tệp PSD Photoshop - Cài đặt

Chúng tôi đã tìm hiểu về tạo hình ảnh PSD theo lập trình với API Aspose.PSD cho .NET. Bạn cũng có thể nén ảnh PSD trong C#. Chỉ cần định cấu hình API bằng cách tải xuống tệp DLL của nó từ phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Nén hình ảnh PSD theo phương pháp lập trình trong C#

Tệp PSD có thể chứa nhiều lớp để hiển thị văn bản, đồ họa, vectơ, v.v. Bạn có thể nén hình ảnh PSD trong C# bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. Tải hình ảnh PSD đầu vào bằng cách sử dụng lớp PsdImage.
  2. Khởi tạo đối tượng lớp PsdOptions.
  3. Chỉ định phương pháp nén bằng cách sử dụng kiểu liệt kê CompressionMethod.
  4. Cuối cùng, lưu tệp PSD đầu ra đã nén với kích thước tệp đã giảm.

Đoạn mã sau minh họa cách nén hình ảnh PSD theo chương trình trong C#:

// Tải tệp PSD đầu vào
PsdImage image = new PsdImage("Input.psd");

// Tạo một phiên bản của PsdOptions để thiết lập phương pháp nén
PsdOptions psdOptions = new PsdOptions();
psdOptions.CompressionMethod = CompressionMethod.RLE;

// Lưu tệp hình ảnh PSD nén
image.Save("PSDcompression.psd", psdOptions);

Khám phá các tính năng của API

Bạn có thể khám phá phần tài liệu để tìm hiểu về nhiều tính năng khác được bao gồm trong API.

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể đánh giá API đầy đủ năng lực mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã kiểm tra cách nén hình ảnh PSD theo chương trình bằng C#. Bạn có thể giảm kích thước tệp theo một tỷ lệ tốt mà không làm giảm chất lượng của hình ảnh. Hơn nữa, nếu bạn cần thảo luận về bất kỳ yêu cầu hoặc mối quan tâm nào của mình, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn.

Xem thêm