Các tệp Adobe Illustrator chủ yếu được sử dụng để thể hiện thông tin trực quan. Hơn nữa, các nhà thiết kế đồ họa biến ý tưởng sáng tạo của họ thành kiệt tác bằng cách sử dụng các tệp AI. Đôi khi bạn cần chuyển đổi AI thành hình ảnh raster (PNG, JPG, v.v.) hoặc tệp PDF trong C#. Yếu tố quan trọng và thú vị nhất của tất cả các chuyển đổi này là bạn không cần cài đặt hoặc định cấu hình ứng dụng Adobe Illustrator vì API Aspose.PSD cho .NET có khả năng chuyển đổi các tệp AI mà không phụ thuộc vào ứng dụng của bên thứ 3 . Chúng ta hãy chuyển sang các trường hợp sử dụng sau trong bài đăng trên blog này:

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là chúng ta sẽ xem xét hai tệp AI khác nhau làm đầu vào cho một vài ví dụ bên dưới. Một trong các tệp AI đầu vào có trọng số đường dẫn khác nhau và tệp AI khác chứa các đường viền phức tạp. Vì vậy, hãy để chúng tôi xem ảnh chụp màn hình cho các tệp AI mà chúng tôi sẽ làm việc với:

Tệp AI với các trọng số đường dẫn khác nhau

AI sang PNG C#

Tệp AI chứa các đường viền phức tạp

AI sang JPG C#

Chuyển AI sang PNG bằng C#

Bạn có thể nâng cao các ứng dụng .NET của mình để xử lý các tệp AI và chuyển đổi nó thành hình ảnh PNG. Hình ảnh PNG khá nổi tiếng và thường là tiêu chí để gửi hình ảnh trong biểu mẫu trực tuyến. Vì vậy, bạn có thể làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp AI sang PNG:

 1. Tải tệp AI nguồn
 2. Đặt thuộc tính của lớp PngOptions
 3. Lưu tệp AI dưới dạng hình ảnh PNG trong C#

Đoạn mã sau dựa trên các bước trên, cho biết cách chuyển đổi AI sang PNG bằng C#:

string[] sourcesFiles = new string[]
{
  @"34992OStroke",
  @"rect2_color",
};

for (int i = 0; i < sourcesFiles.Length; i++)
{
  string name = sourcesFiles[i];
  string sourceFileName = dataDir + name + ".ai";
  string outFileName = dataDir + name + ".png";

  using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
  {

    ImageOptionsBase options = new PngOptions() { ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha };
    image.Save(outFileName, options);

  }
}

Chuyển AI sang JPG bằng C#

Chuyển đổi tập tin AI sang hình ảnh JPG rất đơn giản. Bạn cần làm theo các bước dưới đây:

 1. Tải tệp AI đầu vào với lớp AiImage
 2. Đặt thuộc tính ImageOptionsBase
 3. Lưu hình ảnh JPG đầu ra

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi AI sang JPG trong ứng dụng C#:

string[] sourcesFiles = new string[]
{
  @"34992OStroke",
  @"rect2_color",
};

for (int i = 0; i < sourcesFiles.Length; i++)
{
  string name = sourcesFiles[i];
  string sourceFileName = dataDir + name + ".ai";
  string outFileName = dataDir + name + ".jpg";

  using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
  {

    ImageOptionsBase options = new JpegOptions() { Quality = 85 };
    image.Save(outFileName, options);

  }
}

Chuyển AI sang PSD bằng C#

Các tệp PSD là các tài liệu photoshop có chứa các hình ảnh được xếp lớp. Bạn có thể chuyển đổi AI sang PSD mà không cần sử dụng Adobe Photoshop hoặc Adobe Illustrator. Thực hiện theo các bước dưới đây để thực hiện chuyển đổi:

 1. Tải tệp đầu vào AI
 2. Khởi tạo đối tượng của lớp PsdOptions
 3. Kết quả là lưu tệp PSD đầu ra

Tương tự như vậy, đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi AI sang PSD trong các ứng dụng C# .NET:

string[] sourcesFiles = new string[]
{
  @"34992OStroke",
  @"rect2_color",
};

for (int i = 0; i < sourcesFiles.Length; i++)
{
  string name = sourcesFiles[i];
  string sourceFileName = dataDir + name + ".ai";
  string outFileName = dataDir + name + ".psd";


  using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
  {

    ImageOptionsBase options = new PsdOptions();
    image.Save(outFileName, options);

  }
}

Chuyển AI sang PDF bằng C#

Định dạng tệp PDF nổi tiếng vì hầu hết tất cả các nền tảng đều hỗ trợ phần mở rộng tệp .pdf. Hơn nữa, các tệp PDF dễ bị thay đổi và sửa đổi trừ khi được tác giả của tài liệu cho phép. Đôi khi, bạn có thể cần chia sẻ nội dung với đối tác hoặc khách hàng mà không cho phép họ thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Do đó, chuyển đổi AI sang PDF rất hữu ích trong các tình huống như vậy. Bạn cần làm theo các bước dưới đây để thực hiện chuyển đổi:

 1. Tải tệp AI nguồn
 2. Khai báo một thể hiện của lớp PdfOptions
 3. Do đó, lưu tệp PDF đầu ra

Đoạn mã sau cho biết cách chuyển đổi AI sang PDF bằng C#:

string[] sourcesFiles = new string[]
{
  @"rect2_color",
};

for (int i = 0; i < sourcesFiles.Length; i++)
{
  string name = sourcesFiles[i];
  string sourceFileName = dataDir + name + ".ai";
  string outFileName = dataDir + name + ".pdf";


  using (AiImage image = (AiImage)Image.Load(sourceFileName))
  {

    ImageOptionsBase options = new PdfOptions();
    image.Save(outFileName, options);
  }
}

Sự kết luận

Nói tóm lại, các tệp AI có thể được kết xuất thành các định dạng tệp khác nhau với Aspose.PSD cho .NET API. Ví dụ: chúng tôi đã khám phá cách chuyển đổi định dạng tệp AI sang PNG, AI sang JPG, AI sang PSD cũng như AI sang PDF. Vì vậy, bạn có thể truy cập Tài liệu về APITài liệu tham khảo về API để tìm hiểu thêm về API. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá cao phản hồi hoặc thắc mắc của bạn tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm