Chuyển đổi hình ảnh AI sang PSD PDF PNG JPEG Java

Các tệp Adobe Illustrator có thể được sử dụng để biến ý tưởng thành hiện thực. Tuy nhiên, định dạng tệp này không được nhiều ứng dụng hỗ trợ rộng rãi. Vì vậy, bạn có thể cần phải chuyển đổi các tệp AI thành các hình ảnh raster khác nhau và các định dạng tệp khác. Bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng chuyển đổi các tệp AI thành PSD, PNG, JPEG hoặc tệp PDF trong các ứng dụng Java của mình. Chúng ta hãy xem qua các chủ đề sau để hiểu rõ hơn về nó:

Chuyển đổi AI sang hình ảnh hoặc PDF – Cài đặt API

Aspose.PSD cho Java API hỗ trợ chuyển đổi các tệp Adobe Illustrator (AI) thành hình ảnh raster cũng như định dạng PDF. Bạn chỉ cần thực hiện các lệnh gọi API đơn giản và các tệp đầu ra sẽ được lưu theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể định cấu hình API trong vài phút bằng cách tải xuống tệp JAR của nó từ phần Bản phát hành mới hoặc thiết lập nó trong tệp POM.xml của dự án dựa trên Maven của bạn, như sau:

Kho:

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-psd</artifactId>
    <version>20.8</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi tập tin AI sang PSD trong Java

Hãy để chúng tôi bắt đầu với một trong những trường hợp sử dụng nổi tiếng mà bạn có thể chuyển đổi tệp AI thành tệp PSD trong các ứng dụng Java của mình. Ở đây bạn sẽ tìm hiểu về chuyển đổi định dạng AI sang PSD. Bạn cần làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi AI sang PSD:

 1. Tải hình ảnh AI đầu vào bằng lớp AiImage
 2. Khởi tạo đối tượng PsdOptions
 3. Lưu tệp PSD đầu ra

Đoạn mã sau cho thấy cách chuyển đổi tệp AI thành tệp PSD bằng ngôn ngữ Java với các bước sau:

String dataDir = Utils.getDataDir(AIToPSD.class) + "AI/"; 
    
String sourceFileName  = dataDir + "34992OStroke.ai";    
String outFileName    = dataDir + "34992OStroke.psd";

// Tải hình ảnh đầu vào    
AiImage image = (AiImage)Image.load(sourceFileName);

// Khởi tạo đối tượng lớp PsdOptions    
PsdOptions options = new PsdOptions();

// Lưu tệp PSD đầu ra   
image.save(outFileName, options);

Chuyển đổi tệp AI sang tệp PDF trong Java

Định dạng tệp PDF là một trong những định dạng tệp được hỗ trợ rộng rãi và bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp AI sang PDF trong Java bằng các bước sau:

 1. Tải tệp AI đầu vào
 2. Khởi tạo đối tượng lớp PdfOptions
 3. Lưu tệp PDF đầu ra

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi tệp AI sang PDF trong Java:

String sourceFileName  = dataDir + "34992OStroke.ai";    
String outFileName    = dataDir + "34992OStroke.pdf";

// Tải tệp hình ảnh AI đầu vào
AiImage image = (AiImage)Image.load(sourceFileName);
    
// Khởi tạo đối tượng PdfOptions để chỉ định các tùy chọn khác nhau
PdfOptions options = new PdfOptions();    

// Lưu tệp PDF đầu ra
image.save(outFileName, options);

Chuyển đổi hình ảnh AI sang JPEG trong Java

Hình ảnh JPEG thường được sử dụng để hiển thị thông tin hình ảnh. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh AI sang hình ảnh JPEG trong Java bằng các bước bên dưới:

 1. Tải hình ảnh AI đầu vào
 2. Khởi tạo đối tượng lớp JpegOptions
 3. Chỉ định thuộc tính hình ảnh
 4. Lưu hình ảnh JPEG đầu ra

Đoạn mã dưới đây giải thích cách chuyển đổi hình ảnh AI sang JPEG bằng ngôn ngữ Java:

String dataDir = Utils.getDataDir(AIToJPG.class) + "AI/"; 
    
String sourceFileName  = dataDir + "34992OStroke.ai";    
String outFileName    = dataDir + "34992OStroke.jpg";

// Tải tệp AI đầu vào    
AiImage image = (AiImage)Image.load(sourceFileName);

// Khởi tạo cá thể lớp JpegOptions    
JpegOptions options = new JpegOptions();
options.setQuality(85);

// Lưu hình ảnh JPEG đầu ra    
image.save(outFileName, options);

Chuyển đổi hình ảnh AI sang PNG trong Java

Tiến thêm một bước nữa, hình ảnh PNG có thể lưu trữ rất nhiều thông tin bao gồm cả độ trong suốt của nội dung. Bạn có thể chuyển đổi các tệp AI sang định dạng PNG bằng cách thực hiện theo các bước sau:

 1. Tải hình ảnh AI đầu vào
 2. Khởi tạo đối tượng lớp PngOptions
 3. Lưu hình ảnh PNG đầu ra

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi hình ảnh AI thành tệp PNG bằng ngôn ngữ Java theo lập trình:

String dataDir = Utils.getDataDir(AIToPNG.class) + "AI/"; 
    
String sourceFileName  = dataDir + "34992OStroke.ai";    
String outFileName    = dataDir + "34992OStroke.png";
    
// Tải tệp AI đầu vào
AiImage image = (AiImage)Image.load(sourceFileName);
    
// Khởi tạo phiên bản PngOptions
PngOptions options = new PngOptions();
options.setColorType(PngColorType.TruecolorWithAlpha);
    
// Lưu hình ảnh PNG đầu ra
image.save(outFileName, options);

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi các tệp Adobe Illustrator (AI) sang các định dạng tệp phổ biến khác nhau bao gồm PSD, PDF, JPEG, PNG, v.v. Bạn không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào để chuyển đổi các định dạng tệp này vì API là tự túc. Nó không phụ thuộc vào các dịch vụ khác nên bạn có thể dễ dàng kích hoạt ứng dụng Java của mình bằng các tính năng chuyển đổi tệp AI này. Hơn nữa, nếu bạn muốn thảo luận về các yêu cầu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm