Thang độ xám sang RGB PSD csharp

Các tệp PSD là các tệp gốc được tạo bởi ứng dụng Adobe Photoshop. Chúng được sử dụng phổ biến để tạo hoặc thiết kế nghệ thuật thị giác của các nghệ sĩ hoặc nhà thiết kế. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi hình ảnh PSD có màu Thang độ xám thành hình ảnh PSD có chứa mô hình màu RGB. Theo các tình huống như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi ảnh PSD thang độ xám thành ảnh PSD chứa không gian màu RGB theo chương trình trong C#.

Bộ chuyển đổi thang độ xám sang RGB PSD - Cài đặt API C#

Bạn có thể làm việc với API Aspose.PSD for .NET để tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác các hình ảnh PSD. Chỉ cần định cấu hình thư viện bằng cách tải xuống tệp DLL tham chiếu từ phần Bản phát hành mới hoặc sử dụng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Cách chuyển đổi Thang độ xám sang RGB PSD Hình ảnh theo phương pháp lập trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi PSD thang độ xám thành ảnh PSD RGB bằng cách làm theo các bước bên dưới:

 • Khởi tạo đối tượng lớp PsdOptions.
 • Truy cập một lớp và tạo một đối tượng lớp Đồ họa.
 • Chuyển đổi thang độ xám sang hình ảnh PSD RGB.
 • Lưu tệp ảnh PSD đầu ra.

Phần tiếp theo khám phá thêm về chủ đề cùng với mã mẫu.

Chuyển đổi Thang độ xám sang RGB PSD Hình ảnh theo chương trình trong C#

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi từ thang độ xám sang ảnh PSD RGB.

 • Tải tệp PSD đầu vào bằng cá thể lớp PsdImage.
 • Truy cập lớp và tạo một đối tượng của lớp Hình chữ nhật.
 • Chuyển đổi thang độ xám PSD sang hình ảnh RGB.
 • Xuất tệp hình ảnh đầu ra.

Mẫu mã sau đây trình bày cách chuyển đổi hình ảnh PSD thang độ xám sang định dạng RGB theo chương trình trong C#:

// Đặt đường dẫn cho các tệp đầu vào và đầu ra
string sourceFilePath = "grayscale5x5.psd";
string exportFilePath = "rgb16bit5x5.psd";

// Khởi tạo đối tượng lớp PsdOptions
Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions psdOptions = new Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions()
{
  ColorMode = Aspose.PSD.FileFormats.Psd.ColorModes.Rgb,
  ChannelBitsCount = 16,
  ChannelsCount = 4
};

// Tải hình ảnh PSD
using (Aspose.PSD.FileFormats.Psd.PsdImage image = (Aspose.PSD.FileFormats.Psd.PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFilePath))
{
  Aspose.PSD.RasterCachedImage raster = image.Layers[0];
  Aspose.PSD.Graphics graphics = new Aspose.PSD.Graphics(raster);
  int width = raster.Width;
  int height = raster.Height;
  Aspose.PSD.Rectangle rect = new Aspose.PSD.Rectangle(width / 3, height / 3, width - (2 * (width / 3)) - 1, height - (2 * (height / 3)) - 1);
  graphics.DrawRectangle(new Aspose.PSD.Pen(Aspose.PSD.Color.DarkGray, 1), rect);

  // Lưu tệp PSD đầu ra
  image.Save(exportFilePath, psdOptions);
}

string pngExportPath = Path.ChangeExtension(exportFilePath, "png");
using (Aspose.PSD.FileFormats.Psd.PsdImage image = (Aspose.PSD.FileFormats.Psd.PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(exportFilePath))
{
  // Xuất đầu ra sang định dạng ảnh PNG.
  image.Save(pngExportPath, new Aspose.PSD.ImageOptions.PngOptions() { ColorType = Aspose.PSD.FileFormats.Png.PngColorType.GrayscaleWithAlpha });
}

Tìm hiểu các tính năng của API

Bạn có thể khám phá các chương khác nhau trong phần tài liệu giải thích các tính năng khác nhau được API hỗ trợ.

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá API mà không có bất kỳ giới hạn đánh giá nào.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi ảnh PSD thang độ xám sang ảnh RGB theo chương trình trong C#. Hình ảnh thang độ xám chỉ có một kênh trong khi hình ảnh PSD RGB được chuyển đổi có 3 kênh khác nhau bao gồm Đỏ, Xanh lục và Xanh lam. Hơn nữa, trong trường hợp bạn cần thảo luận về bất kỳ mối quan tâm hoặc yêu cầu nào của mình, vui lòng viết thư cho chúng tôi tại forum.

Xem thêm

Thêm Hình mờ vào PSD trong C#