Hình ảnh PNG JPG sang PSD

Định dạng PNG và JPG là các định dạng tệp hình ảnh raster nổi tiếng có chứa thông tin hình ảnh một lớp. Trong khi đó, tệp Tài liệu Photoshop (PSD) chứa nhiều lớp để hiển thị hình ảnh. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh PNG hoặc JPG sang định dạng PSD theo cách lập trình bằng C# trong các ứng dụng .NET của mình. Bài viết này bao gồm các phần sau liên quan đến chuyển đổi hình ảnh PNG và JPG:

Công cụ chuyển đổi ảnh sang PSD và PNG hoặc JPG - Cài đặt API C#

Chuyển đổi PNG hoặc JPG sang PSD rất hữu ích trong các trường hợp như các nhà thiết kế khác nhau thiết kế các lớp sau đó được kết hợp thành một hình ảnh duy nhất bằng cách sử dụng định dạng PSD. Ví dụ: các trường trò chơi, bản đồ nhiều lớp, nội dung đồ họa chứa nhiều thông tin trực quan. Bạn cần định cấu hình API Aspose.PSD cho .NET để hoạt động với một số định dạng tệp được hỗ trợ. Bạn có thể nhanh chóng cài đặt API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Bản phát hành mới hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Chuyển đổi hình ảnh PNG sang tệp PSD theo phương pháp lập trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh PNG sang tệp PSD bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Khởi tạo đối tượng lớp PsdImage.
 2. Tải hình ảnh PNG đầu vào vào đối tượng FileStream.
 3. Thêm hình ảnh đầu vào dưới dạng một lớp vào hình ảnh PSD bằng phương thức AddLayer().
 4. Chuyển đổi hình ảnh thành tệp PSD đầu ra với phương thức Save().

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang tệp PSD theo lập trình bằng C#:

string fileName = "Sample.png";

// Khởi tạo đối tượng lớp PsdImage
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// Tải hình ảnh đầu vào vào đối tượng FileStream      
Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(stream);

  // Thêm hình ảnh đầu vào dưới dạng lớp vào hình ảnh PSD
  image.AddLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.Dispose();
  }
  throw e;
}

// Chuyển đổi hình ảnh PNG thành tệp PSD đầu ra
image.Save("PNGtoPSD.psd");

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy đầu ra mẫu của chuyển đổi Hình ảnh PNG sang PSD:

Hình ảnh PNG sang PSD

Chuyển đổi hình ảnh JPG sang PSD Lập trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi ảnh JPG sang tệp PSD bằng các bước sau:

 1. Khởi tạo phiên bản lớp PsdImage.
 2. Tải hình ảnh JPG đầu vào vào đối tượng FileStream.
 3. Thêm lớp tệp JPG đầu vào vào tệp PSD bằng phương thức AddLayer().
 4. Chuyển đổi ảnh JPG thành tệp PSD đầu ra bằng phương thức PsdImage.Save().

Đoạn mã dưới đây giải thích cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang tệp PSD theo cách lập trình bằng C#:

string fileName = "Sample.jpg";

// Khởi tạo đối tượng lớp PsdImage
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// Tải hình ảnh đầu vào vào đối tượng FileStream      
Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(stream);

  // Thêm hình ảnh đầu vào dưới dạng lớp vào hình ảnh PSD
  image.AddLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.Dispose();
  }
  throw e;
}

// Chuyển đổi hình ảnh JPG sang tệp PSD đầu ra
image.Save("JPGtoPSD.psd");

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể đánh giá API đầy đủ năng lực bằng cách nhận Giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh PNG hoặc JPG sang tệp PSD theo cách lập trình bằng C#. Hình ảnh đầu vào được thêm dưới dạng một lớp trong tệp PSD đầu ra, nơi bạn cũng có thể kết hợp một hoặc nhiều hình ảnh trong tệp đầu ra. Bạn muốn tìm hiểu thêm? Vui lòng truy cập Tài liệu để khám phá thêm các tính năng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí trong trường hợp bạn muốn thảo luận về trường hợp sử dụng của mình với chúng tôi!

Xem thêm