Hình ảnh PNG JPG sang PSD

Hình ảnh JPG và PNG là một số định dạng hình ảnh raster được sử dụng nhiều nhất. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng tệp PSD theo yêu cầu của bạn. Nó có thể hữu ích trong các trường hợp khi bạn muốn kết hợp các lớp khác nhau thành một tệp. Bạn có thể khám phá thêm chi tiết trong các phần sau:

Công cụ chuyển đổi PNG hoặc JPG sang PSD - Cài đặt Java API

Chuyển đổi ảnh Raster sang PSD có thể giúp quản lý các tài nguyên trực quan khác nhau. Bạn có thể xuất từng hình ảnh sang lớp PSD để xử lý thêm. Chỉ cần cài đặt Aspose.PSD cho Java bằng cách tải xuống từ phần Bản phát hành mới hoặc thông qua các cấu hình Maven sau:

Kho:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Sự phụ thuộc:

<dependency>
   <groupId>com.aspose</groupId>
   <artifactId>aspose-psd</artifactId>
   <version>20.9</version>
   <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi hình ảnh PNG sang PSD Lập trình bằng Java

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh PNG sang tệp PSD bằng các bước sau:

 1. Khởi tạo đối tượng lớp PsdImage
 2. Tải hình ảnh đầu vào vào đối tượng FileInputStream
 3. Thêm hình ảnh đầu vào dưới dạng một lớp vào hình ảnh PSD
 4. Chuyển đổi hình ảnh PNG thành tệp PSD đầu ra

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang tệp PSD theo lập trình bằng Java:

String fileName = "Sample.png";

// Khởi tạo đối tượng lớp PsdImage
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// Tải hình ảnh đầu vào vào đối tượng FileStream      
InputStream inputStream = new FileInputStream(fileName);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(inputStream);

  // Thêm hình ảnh đầu vào dưới dạng lớp vào hình ảnh PSD
  image.addLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.dispose();;
  }
  throw e;
}

// Chuyển đổi hình ảnh PNG thành tệp PSD đầu ra
image.save("PNGtoPSD.psd");

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy kết quả đầu ra mẫu cho chuyển đổi tệp PNG sang PSD:

Hình ảnh PNG sang PSD

Chuyển đổi hình ảnh JPG sang tệp PSD theo chương trình với Java

Bạn có thể chuyển đổi ảnh JPG sang tệp PSD bằng các bước dưới đây:

 • Khởi tạo phiên bản lớp PsdImage
 • Tải hình ảnh JPG đầu vào vào đối tượng InputStream
 • Thêm hình ảnh đầu vào dưới dạng một lớp vào hình ảnh PSD
 • Chuyển đổi hình ảnh JPG sang tệp PSD đầu ra

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang tệp PSD theo lập trình với Java:

String fileName = "Sample.jpg";

// Khởi tạo đối tượng lớp PsdImage
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// Tải hình ảnh đầu vào vào đối tượng FileStream      
InputStream inputStream = new FileInputStream(fileName);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(inputStream);

  // Thêm hình ảnh đầu vào dưới dạng lớp vào hình ảnh PSD
  image.addLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.dispose();
  }
  throw e;
}

// Chuyển đổi hình ảnh JPG sang tệp PSD đầu ra
image.save("JPGtoPSD.psd");

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá API ở mức đầy đủ của nó bằng cách yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học được cách chuyển đổi định dạng tệp hình ảnh JPG hoặc PNG sang tệp PSD theo lập trình bằng Java. Bạn có thể xử lý thêm tệp PSD đầu ra theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, bạn cũng có thể truy cập API Tài liệu để khám phá thêm các tính năng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu có bất kỳ thắc mắc nào!

Xem thêm