PSB sang PDF JPG PSD

Các tệp PSB có thể lưu trữ các hình ảnh khổng lồ có kích thước lớn và kích thước tệp lớn. Bạn có thể chuyển đổi tệp PSB thành tài liệu PDF, hình ảnh JPEG hoặc tệp PSD bằng C# theo cách lập trình. Bài viết này sẽ giải thích cách chuyển đổi tệp PSB sang các định dạng tệp khác nhau:

PSB File Converter - Cài đặt API C#

API Aspose.PSD cho .NET có thể được sử dụng để tạo, chỉnh sửa hoặc thao tác các định dạng hình ảnh phổ biến. Bạn có thể cài đặt API bằng cách tải xuống tệp DLL từ phần Tải xuống hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Chuyển đổi PSB sang tệp PDF theo phương pháp lập trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp PSB sang PDF bằng các bước sau:

 1. Chỉ định đường dẫn cho tệp PSB đầu vào.
 2. Tải tệp PSB đầu vào với lớp Hình ảnh.
 3. Chuyển đổi PSB sang tệp PDF bằng lớp PdfOptions.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PSB sang PDF theo cách lập trình bằng C#:

// Chỉ định đường dẫn cho tệp PSB đầu vào
String sourceFileName = "Simple.psb";

// Tải tệp PSB đầu vào 
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName);

// Chuyển đổi PSB sang tệp PDF
image.Save(dataDir + "Simple_output.pdf", new Aspose.PSD.ImageOptions.PdfOptions());

Chuyển đổi PSB sang JPEG Image Lập trình trong C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp PSB sang hình ảnh raster bằng API. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để chuyển đổi tệp PSB thành hình ảnh JPG:

 1. Chỉ định đường dẫn đầu vào cho tệp PSB.
 2. Tải tệp PSB đầu vào với phiên bản PsdLoadOptions.
 3. Khởi tạo đối tượng lớp JpegOptions.
 4. Chuyển đổi PSB sang tệp hình ảnh JPG.

Đoạn mã sau giải thích cách chuyển đổi tệp PSB sang ảnh JPEG theo chương trình với C#:

// Chỉ định đường dẫn đầu vào cho tệp PSB
String sourceFileName = "Simple.psb";

// Tải tệp PSB đầu vào
Aspose.PSD.ImageLoadOptions.PsdLoadOptions options = new Aspose.PSD.ImageLoadOptions.PsdLoadOptions();
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName, options);

// Khởi tạo đối tượng lớp JpegOptions
Aspose.PSD.ImageOptions.JpegOptions jpgoptions = new Aspose.PSD.ImageOptions.JpegOptions();
jpgoptions.Quality = 95;

// Chuyển đổi PSB sang tệp hình ảnh JPG
image.Save("Simple_output.jpg", jpgoptions);

Chuyển đổi tệp PSB sang PSD theo chương trình với C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp PSB sang PSD bằng các bước sau:

 1. Tải tệp PSB đầu vào bằng phương thức Tải.
 2. Khởi tạo đối tượng lớp PsdOptions.
 3. Chuyển đổi tệp PSB sang PSD bằng phương pháp Lưu.

Đoạn mã dưới đây trình bày chi tiết cách chuyển đổi tệp PSB sang PSD theo chương trình trong C#:

// Chỉ định đường dẫn cho tệp PSB đầu vào
String sourceFileName = "2layers.psb";

// Tải tệp PSB đầu vào    
PsdImage image = (PsdImage)Aspose.PSD.Image.Load(sourceFileName);

// Khởi tạo phiên bản lớp PsdOptions
Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions options = new Aspose.PSD.ImageOptions.PsdOptions();
options.FileFormatVersion = FileFormatVersion.Psd;

// Chuyển đổi PSB sang tệp PSD
image.Save("ConvertFromPsb_out.psd", options);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí để kiểm tra API ở mức đầy đủ.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi tệp PSB sang định dạng tệp PDF, JPEG hoặc PSD theo lập trình bằng C#. Chỉ cần định cấu hình API trong môi trường .NET Framework và bắt đầu chuyển đổi tệp của bạn theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa, bạn có thể khám phá thêm các tính năng bằng cách truy cập Tài liệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm