Chuyển đổi PSD sang JPG trong C#

Bạn đang tìm cách chuyển đổi các tệp PSD của mình sang định dạng JPG mà không cần sử dụng Adobe Photoshop? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi PSD sang JPG trong C# chỉ bằng một vài bước đơn giản.

Định dạng tệp của Adobe Photoshop được gọi là PSD. Các lớp, hình ảnh vector, hình ảnh raster, văn bản và các loại dữ liệu khác đều có thể có trong một tệp Adobe. Ngoài ra, nó hỗ trợ các định dạng mã hóa màu thang độ xám, CMYK và RGB. Trong PSD, các lớp có thể chứa một lượng lớn dữ liệu. Để chia sẻ tác phẩm của bạn trực tuyến, bạn sẽ muốn chuyển đổi hình ảnh PSD sang định dạng JPG, đây là định dạng phổ biến nhất cho hình ảnh kỹ thuật số.

JPG, còn được gọi là JPEG, là một loại định dạng hình ảnh sử dụng nén mất dữ liệu để lưu hình ảnh. Nó thường được sử dụng để xuất bản web để giảm kích thước hình ảnh trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh. Chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh Adobe Photoshop PSD sang định dạng JPG theo chương trình. Vậy hãy bắt đầu!

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

  1. API chuyển đổi C# PSD sang JPG/JPEG
  2. Các bước chuyển đổi PSD sang JPG
  3. Chuyển đổi PSD sang JPG bằng C#

API chuyển đổi C# PSD sang JPG/JPEG

Chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.PSD cho .NET để chuyển đổi các tệp PSD thành hình ảnh JPG. API cung cấp một cách dễ dàng để tạo, đọc, chỉnh sửa và chuyển đổi các tệp PSD và PSB mà không cần Adobe Photoshop. Ngoài việc tạo và chỉnh sửa tệp Photoshop, bạn có thể cập nhật thuộc tính lớp, thêm hình mờ, thực hiện thao tác đồ họa hoặc chuyển đổi tệp giữa các định dạng tệp được hỗ trợ bằng API.

Lớp Image của API là lớp cơ sở cho tất cả các loại hình ảnh. Lớp PsdImage của API cho phép tải, chỉnh sửa và lưu tệp PSD. Nó cung cấp phương thức Save(string, ImageOptionsBase) để lưu PSD vào vị trí tệp đã chỉ định ở định dạng tệp đã chỉ định theo các tùy chọn lưu. API cung cấp lớp JpegOptions để chỉ định các tùy chọn tạo định dạng tệp JPEG.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PSD

Cách chuyển đổi hình ảnh PSD sang JPG

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi bất kỳ tệp PSD nào sang định dạng hình ảnh JPG bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Tải một tập tin PSD.
  • Chỉ định các tùy chọn JPEG.
  • Lưu PSD dưới dạng JPEG.

Phần sau đây mô tả cách chuyển đổi các bước này thành mã C# và xuất tệp PSD sang định dạng JPG.

Chuyển đổi PSD sang JPG bằng C#

Chúng tôi có thể chuyển đổi tệp PSD sang hình ảnh JPG bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Đầu tiên, tải tệp PSD dưới dạng PsdImage bằng lớp Hình ảnh.
  2. Sau đó, khởi tạo đối tượng lớp JpegOptions.
  3. Sau đó, chỉ định các tùy chọn JPEG như Chất lượng, JpegLsAllowedLossyError, v.v.
  4. Cuối cùng, gọi phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp đầu ra và JpegOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi PSD sang JPG trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi PSD sang JPG.
// Tải một tệp PSD hiện có
var psdImage = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd");

// Chỉ định các tùy chọn JPEG
var options = new JpegOptions();
options.Quality = 80;
options.JpegLsAllowedLossyError = 10;

// Lưu PSD dưới dạng JPEG
psdImage.Save("C:\\Files\\samplePsdToJpeg.jpg", options);
Nguồn PSD

Nguồn PSD

Chuyển đổi PSD sang JPG bằng C#

JPG đã chuyển đổi

Nhận giấy phép tạm thời miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.PSD cho .NET mà không bị giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi PSD sang JPG trong C#. Chúng ta cũng đã thấy cách chỉ định các tùy chọn JPEG theo chương trình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.PSD cho .NET bằng cách sử dụng tài liệu và khám phá các tính năng khác nhau được API hỗ trợ. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm