PSD sang hình ảnh C# 2

Tài liệu Photoshop (PSD) là một định dạng tệp nổi tiếng được Adobe Photoshop sử dụng để lưu dữ liệu dưới dạng các lớp. Các lớp được kết hợp với nhau để có được tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh mong muốn. Adobe Photoshop cho phép các nhà thiết kế xuất các lớp PSD dưới dạng một hình ảnh duy nhất ở dạng PNG, JPG, GIF, TIFF và các định dạng khác.

Trong trường hợp bạn muốn triển khai tính năng chuyển đổi hoặc xuất tệp PSD sang định dạng ảnh raster mà không cần Photoshop, bạn chắc chắn sẽ tìm kiếm một số tính năng tự động hóa. Đối với trường hợp như vậy, tôi sẽ trình bày cách chuyển đổi PSD sang PDF, JPG, PNG, BMP hoặc các định dạng hình ảnh raster khác theo chương trình bằng C#. Hơn nữa, bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi hoặc xuất lớp/nhóm lớp mong muốn trong PSD. Bài viết này bao gồm các chuyển đổi PSD sau trong C#:

 • PSD sang JPG
 • PSD sang PNG
 • PSD sang BMP
 • PSD sang TIFF
 • PSD sang GIF
 • PSD sang JP2
 • PSD sang PDF
 • Lớp/nhóm lớp PSD thành hình ảnh

API chuyển đổi C# PSD - Aspose.PSD cho .NET

Để chuyển đổi các định dạng PSD sang PDF và hình ảnh, chúng tôi sẽ tận dụng các khả năng của Aspose.PSD cho .NET, API .NET đơn giản và dễ sử dụng để thao tác và chuyển đổi các tệp Photoshop (PSD). Ngoài các tính năng chuyển đổi, API còn cho phép bạn tạo và chỉnh sửa tệp PSD của Photoshop, cập nhật thuộc tính lớp, chèn hình mờ và thực hiện các thao tác liên quan đến đồ họa khác nhau trên tệp PSD. Có thể cài đặt Aspose.PSD cho .NET từ NuGet cũng như tải xuống dưới dạng DLL từ phần Tải xuống.

Chuyển đổi PSD sang JPG trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PSD sang hình ảnh JPG trong C#:

 • Tạo một đối tượng thuộc lớp Image và khởi tạo nó với đường dẫn của tệp PSD.
 • Tạo một đối tượng thuộc lớp JpegOptions.
 • Chuyển đổi PSD sang JPG bằng phương pháp Image.Save(string, JpegOptions).

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp PSD sang JPG trong C#:

// Tải hình ảnh PSD hiện có dưới dạng Hình ảnh
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Tạo một thể hiện của lớp JpegOptions
	JpegOptions jpegOptions = new JpegOptions();
	jpegOptions.Quality = 100;
	// Chuyển đổi PSD sang JPG
	image.Save("PSD-to-JPG.jpeg", jpegOptions);
}

Tệp PSD

PSD sang JPG

Hình ảnh JPG đã chuyển đổi

PSD sang PNG

Chuyển đổi PSD sang PNG trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PSD thành hình ảnh PNG trong C#:

 • Tạo một đối tượng thuộc lớp Image và khởi tạo nó với đường dẫn của tệp PSD.
 • Tạo một đối tượng thuộc lớp PngOptions.
 • Chuyển đổi PSD sang PNG bằng phương pháp Image.Save(string, PngOptions).

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp PSD thành PNG trong C#:

// Tải hình ảnh PSD hiện có dưới dạng Hình ảnh
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Tạo một thể hiện của lớp PngOptions
	PngOptions pngOptions = new PngOptions();
	// Chuyển đổi PSD sang PNG
	image.Save("PSD-to-PNG.PNG", pngOptions);
}

Chuyển đổi PSD sang BMP trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PSD thành hình ảnh BMP trong C#:

 • Tạo một đối tượng thuộc lớp Image và khởi tạo nó với đường dẫn của tệp PSD.
 • Tạo một đối tượng của lớp BmpOptions.
 • Chuyển đổi PSD sang BMP bằng phương pháp Image.Save(string, BmpOptions).

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp PSD thành BMP trong C#:

// Tải hình ảnh PSD hiện có dưới dạng Hình ảnh
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Tạo một thể hiện của lớp BmpOptions
	BmpOptions options = new BmpOptions();
	// Chuyển đổi PSD sang BMP
	image.Save("PSD-to-BMP.bmp", options);
}

Chuyển đổi PSD sang TIFF trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PSD thành hình ảnh TIFF trong C#:

 • Tạo một đối tượng thuộc lớp Image và khởi tạo nó với đường dẫn của tệp PSD.
 • Tạo một đối tượng thuộc lớp TiffOptions.
 • Chuyển đổi PSD sang TIFF bằng phương pháp Image.Save(string, TiffOptions).

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp PSD thành TIFF trong C#:

// Tải hình ảnh PSD hiện có dưới dạng Hình ảnh
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Tạo một thể hiện của lớp TiffOptions
	TiffOptions options = new TiffOptions(FileFormats.Tiff.Enums.TiffExpectedFormat.Default);
	// Chuyển đổi PSD sang Tiff
	image.Save("PSD-to-Tiff.tiff", options);
}

Chuyển đổi PSD sang GIF trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PSD thành ảnh GIF trong C#:

 • Tạo một đối tượng thuộc lớp Image và khởi tạo nó với đường dẫn của tệp PSD.
 • Tạo một đối tượng thuộc lớp GifOptions.
 • Chuyển đổi PSD sang GIF bằng phương pháp Image.Save(string, GifOptions).

Mẫu mã sau đây chuyển đổi tệp PSD thành GIF trong C#:

// Tải hình ảnh PSD hiện có dưới dạng Hình ảnh
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Tạo một thể hiện của lớp GifOptions
	GifOptions options = new GifOptions();
	// Chuyển đổi PSD sang GIF
	image.Save("PSD-to-GIF.gif", options);
}

Chuyển đổi PSD sang JP2 trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PSD sang hình ảnh JP2 trong C#:

Mẫu mã sau đây chuyển đổi tệp PSD thành JP2 trong C#:

// Tải hình ảnh PSD hiện có dưới dạng Hình ảnh
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Tạo một thể hiện của lớp Jpeg2000Options
	Jpeg2000Options options = new Jpeg2000Options();
	// Chuyển PSD sang JP2
	image.Save("PSD-to-JP2.jp2", options);
}

Chuyển đổi PSD sang PDF trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PSD thành tài liệu PDF trong C#:

 • Tạo một đối tượng thuộc lớp Image và khởi tạo nó với đường dẫn của tệp PSD.
 • Tạo một đối tượng của lớp PdfOptions.
 • Chuyển đổi tài liệu PSD sang PDF bằng phương pháp Image.Save(string, PdfOptions).

Mẫu mã sau đây chuyển đổi tệp PSD thành tài liệu PDF trong C#:

// Tải hình ảnh PSD hiện có dưới dạng Hình ảnh
using (Image image = Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	// Tạo một thể hiện của lớp PdfOptions
	PdfOptions options = new PdfOptions();
	// Chuyển đổi PSD sang PDF
	image.Save("PSD-to-PDF.PDF", options);
}

Chuyển đổi một Layer hoặc Layer Group của PSD trong C#

Bạn cũng có thể chuyển đổi một lớp hoặc nhóm lớp cụ thể trong tệp PSD sang định dạng hình ảnh raster (JPG, PNG, v.v.). Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

 • Tạo một đối tượng thuộc lớp PsdImage và tải tệp PSD.
 • Truy cập lớp hoặc nhóm lớp bằng mảng PsdImage.Layers.
 • Kết xuất lớp dưới dạng hình ảnh.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi một nhóm lớp PSD thành PNG trong C#.

// Tải hình ảnh PSD hiện có dưới dạng Hình ảnh
using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load("Photoshop.psd"))
{
	LayerGroup formats = (LayerGroup)image.Layers[1]; 
	formats.Save("formats.png", new PngOptions()); 
	Console.ReadKey();
}

Tìm hiểu thêm về Aspose.PSD cho .NET

Bạn có thể khám phá thêm về Aspose.PSD cho .NET bằng cách sử dụng tài liệu.

Những bài viết liên quan)