Chuyển đổi PSD sang PNG trong C#

PSD (Tài liệu Photoshop) là định dạng tệp hình ảnh gốc cho Adobe Photoshop. Các tệp PSD thường được sử dụng để tạo logo, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác. Nhà thiết kế có thể xuất các lớp Photoshop dưới dạng hình ảnh PNG trong Adobe Photoshop. Chúng tôi có thể lập trình chuyển đổi hoặc xuất các tệp PSD sang hình ảnh PNG mà không cần Photoshop. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PSD sang PNG trong C#.

Các chủ đề sau đây sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API chuyển đổi C# PSD sang PNG
 2. Các bước chuyển đổi PSD sang PNG
 3. Chuyển đổi PSD sang PNG bằng C#

API chuyển đổi C# PSD sang PNG

Để chuyển đổi các tệp PSD thành hình ảnh PNG, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.PSD cho .NET. API cho phép thao tác các định dạng tệp Adobe Photoshop một cách dễ dàng. Nó cũng cho phép các ứng dụng .NET tải và đọc các tệp PSD và PSB. Có thể cập nhật thuộc tính lớp, thêm hình mờ, xoay, chia tỷ lệ, hiển thị và chuyển đổi PSD và một số [định dạng tệp được hỗ trợ] khác 8 mà không cần phải cài đặt Adobe Photoshop.

Lớp Image của API là lớp cơ sở cho tất cả các loại hình ảnh. Lớp PsdImage của API cho phép tải, chỉnh sửa và lưu tệp PSD. Nó cung cấp phương thức Save(string, ImageOptionsBase) để lưu PSD vào vị trí tệp đã chỉ định ở định dạng tệp đã chỉ định theo các tùy chọn lưu. API cung cấp lớp PsdLoadOptions để chỉ định các tùy chọn tải PSD. Lớp PngOptions cung cấp các tùy chọn tạo định dạng tệp PNG.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PSD

Cách chuyển đổi PSD sang PNG

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi bất kỳ tệp PSD nào sang định dạng hình ảnh PNG bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Xác định các tùy chọn tải PSD.
 • Tải một tập tin PSD.
 • Chỉ định tùy chọn lưu PNG.
 • Lưu PSD dưới dạng PNG.

Phần sau đây mô tả cách chuyển đổi các bước này thành mã C# và xuất tệp PSD sang định dạng PNG.

Chuyển đổi PSD sang PNG bằng C#

Chúng tôi có thể chuyển đổi các tệp PSD thành hình ảnh PNG bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp PsdLoadOptions.
 2. Sau đó, chỉ định các tùy chọn tải như ReadOnlyMode.
 3. Tiếp theo, tải tệp PSD dưới dạng PsdImage bằng lớp Hình ảnh.
 4. Sau đó, khởi tạo đối tượng lớp PngOptions.
 5. Sau đó, chỉ định các tùy chọn PNG như ColorType, Progressive, CompressionLevel, v.v.
 6. Cuối cùng, lưu tệp đầu ra bằng phương thức Save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi PSD thành PNG trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi PSD sang PNG.
// Chỉ định tùy chọn Tải
var loadOptions = new PsdLoadOptions();
loadOptions.ReadOnlyMode = true;

// Tải tệp PSD 
var psdImage = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd", loadOptions);

// Chỉ định tùy chọn PNG
var options = new PngOptions();
options.ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha;
options.Progressive = true;
options.CompressionLevel = 9;

// Lưu hình ảnh dưới dạng PNG
psdImage.Save("C:\\Files\\samplePsdToPng.png", options);
Nguồn PSD

Nguồn PSD

Chuyển đổi PSD sang PNG bằng C#

PNG đã chuyển đổi

Nhận giấy phép tạm thời miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.PSD cho .NET mà không bị giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách:

 • tải một tệp PSD hiện có;
 • chỉ định các tùy chọn tải PSD và PNG;
 • lưu PSD dưới dạng PNG bằng C#.

Bên cạnh việc chuyển đổi PSD sang PNG trong C#, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.PSD cho .NET bằng cách sử dụng tài liệu và khám phá các tính năng khác nhau được API hỗ trợ. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm