Crop Rotate PSD csharp

Hình ảnh PSD thường được sử dụng để thiết kế đồ họa và hình ảnh. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn cắt hoặc xoay ảnh PSD cho các yêu cầu thẩm mỹ khác nhau. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách cắt hoặc xoay ảnh PSD bằng C#. Vui lòng xem qua các tiêu đề sau để biết thêm thông tin:

Xoay hoặc cắt ảnh PSD - Cài đặt API C# .NET

API Aspose.PSD for .NET hỗ trợ tạo, chỉnh sửa và thao tác PSD và nhiều định dạng tệp Photoshop khác. Bạn có thể dễ dàng thiết lập API bằng cách tải xuống tệp DLL từ Bản phát hành mới hoặc bằng lệnh cài đặt NuGet sau trong Microsoft Visual Studio:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Cắt hình ảnh PSD bằng Phương pháp tiếp cận Shift sử dụng C#

Bạn có thể cắt ảnh PSD bằng cách di chuyển nội dung về phía giữa ảnh. Các bước sau đây cho biết cách cắt ảnh PSD trong khi chuyển nội dung:

 1. Tải hình ảnh PSD đầu vào bằng cá thể lớp RasterImage.
 2. Lưu vào bộ nhớ cache hình ảnh PSD bằng phương thức CacheData.
 3. Chỉ định các giá trị shift và gọi phương thức Crop.
 4. Lưu hình ảnh đã cắt đầu ra.

Đoạn mã giải thích cách cắt ảnh PSD theo chương trình trong C#:

// Tải một hình ảnh hiện có vào một phiên bản của lớp RasterImage
RasterImage rasterImage = (RasterImage)Image.Load("Test.psd");

// Trước khi cắt, hình ảnh nên được lưu vào bộ nhớ đệm để có hiệu suất tốt hơn
if (!rasterImage.IsCached)
{
  rasterImage.CacheData();
}

// Xác định giá trị dịch chuyển cho cả bốn mặt
int leftShift = 10;
int rightShift = 10;
int topShift = 10;
int bottomShift = 10;

// Dựa trên các giá trị dịch chuyển, áp dụng phương pháp xén trên ảnh Crop sẽ dịch chuyển các giới hạn của ảnh về phía trung tâm của ảnh và Lưu kết quả vào đĩa
rasterImage.Crop(leftShift, rightShift, topShift, bottomShift);

// Lưu đầu ra ở định dạng JPEG, PSD hoặc bất kỳ định dạng nào khác.
rasterImage.Save("output.jpg", new ImageOptions.JpegOptions());
rasterImage.Save("output.psd", new ImageOptions.PsdOptions());

Cắt Hình ảnh PSD với Tọa độ Hình chữ nhật trong C#

Bạn có thể cắt bất kỳ phần nào của ảnh PSD bằng cách sử dụng các tọa độ hình chữ nhật. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để cắt ảnh PSD với tọa độ Hình chữ nhật:

 1. Tải tệp PSD đầu vào với lớp RasterImage.
 2. Lưu vào bộ nhớ cache hình ảnh đầu vào để nâng cao hiệu suất.
 3. Khởi tạo đối tượng lớp Rectangle với tọa độ mong muốn.
 4. Cắt hình ảnh PSD và lưu tệp đầu ra.

Đoạn mã sau minh họa cách cắt ảnh PSD bằng tọa độ hình chữ nhật trong C#:

String sourceFile = "sample.psd";
String destName = "Cropping-PSD_out.jpg";

// Tải một hình ảnh hiện có vào một phiên bản của lớp RasterImage
RasterImage rasterImage = (RasterImage)Image.Load(sourceFile);

// Lưu vào bộ nhớ cache hình ảnh để có hiệu suất tốt hơn
if (!rasterImage.IsCached)
{
  rasterImage.CacheData();
}

// Tạo một thể hiện của lớp Rectangle với kích thước mong muốn. 
Rectangle rectangle = new Rectangle(20, 20, 20, 20);

// Thực hiện thao tác cắt trên đối tượng của lớp Rectangle
rasterImage.Crop(rectangle);

// Lưu kết quả vào đĩa
rasterImage.Save(destName, new ImageOptions.JpegOptions());

Xoay ảnh PSD ở bất kỳ góc nào bằng C#

Bạn có thể xoay ảnh PSD ở bất kỳ góc độ nào bằng các bước sau:

 1. Tải hình ảnh PSD đầu vào với lớp RasterImage.
 2. Lưu vào bộ nhớ cache để cải thiện hiệu suất hình ảnh.
 3. Đặt góc quay trong phương thức Rotate.
 4. Lưu tệp PSD đầu ra đã xoay.

Đoạn mã bên dưới giải thích cách xoay hình ảnh PSD theo chương trình trong C#:

String sourceFile = "sample.psd";
String destName = "Rotate-PSD_out.jpg";

// Tải tệp hình ảnh PSD đầu vào
RasterImage image = (RasterImage)Image.Load(sourceFile);

// Trước khi xoay, hình ảnh nên được lưu vào bộ nhớ đệm để có hiệu suất tốt hơn
if (!image.IsCached)
{
  image.CacheData();
}

// Xoay hình ảnh PSD trên góc 20 độ trong khi vẫn giữ kích thước hình ảnh cân đối với màu nền đỏ
image.Rotate(20f, true, Color.Red);

// Lưu kết quả vào một tệp mới
image.Save(destName, new ImageOptions.JpegOptions());

Nhận Giấy phép Đánh giá Miễn phí

Bạn có thể yêu cầu giấy phép đánh giá miễn phí để kiểm tra toàn bộ khả năng của API.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách cắt hoặc xoay ảnh PSD theo chương trình bằng C#. Bạn có thể tích hợp tính năng này vào các ứng dụng dựa trên .NET của mình. Vui lòng truy cập phần tài liệu để biết thêm chi tiết và vui lòng viết thư cho chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí, nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Xem thêm