Chuyển đổi PUB sang JPG PNG TIFF Image Java

Tệp Nhà xuất bản của Microsoft được sử dụng để in hoặc xuất bản thông tin. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh PUB) thành JPG, PNG hoặc TIFF bằng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp PUB sang các định dạng hình ảnh khác nhau:

Chuyển đổi PUB thành hình ảnh - Cài đặt API Java

Aspose.PUB cho Java API hỗ trợ làm việc với các tệp PUB. Bạn có thể hiển thị các tệp PUB thành PDF và sau đó sử dụng API Aspose.PDF for Java để chuyển đổi tệp PDF đầu ra sang các định dạng hình ảnh như JPG, PNG, TIFF, v.v. Bạn có thể tải xuống tệp JAR cho Aspose.PUB cho Java và Aspose.PDF for Java API hoặc chỉ định các cấu hình sau để tải xuống các API từ Maven repository:

Kho:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Sự phụ thuộc:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-pub</artifactId>
    <version>20.8</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
    <version>20.5</version>
  </dependency>
</dependencies>

Chuyển đổi PUB sang JPG Image Lập trình bằng Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp Microsoft Publisher (PUB) sang hình ảnh JPG bằng các bước sau:

 1. Tải tệp PUB đầu vào.
 2. Chuyển đổi tệp PUB sang PDF bằng phương pháp convertToPdf.
 3. Nhận kích thước trang từ tài liệu PDF.
 4. Chỉ định Độ phân giải và kích thước của hình ảnh đầu ra.
 5. Lưu hình ảnh JPG đầu ra bằng JpegDevice.

Đoạn mã dưới đây giải thích cách chuyển đổi hình ảnh PUB sang JPG bằng Java:

// Tải tệp PUB đầu vào
IPubParser parser = PubFactory.createParser("Test.pub");
Document doc = parser.parse();

// Chuyển đổi tệp PUB sang PDF
PubFactory.createPdfConverter().convertToPdf(doc, "Test.pdf");

// Tải tệp PDF
Document document = new Document("Test.pdf");
facades.PdfFileInfo info = new facades.PdfFileInfo(document);
for (Page page : document.getPages())
{
  // Nhận kích thước trang từ tài liệu PDF
  int width = (int) info.getPageWidth(page.getNumber());
  int height = (int) (info.getPageHeight(page.getNumber()));

  // Đặt độ phân giải cho hình ảnh đầu ra
  devices.Resolution resolution = new devices.Resolution(300); 
  
  // Tạo thiết bị JPEG với Chiều rộng và Chiều cao được chỉ định
  devices.JpegDevice jpegDevice = new devices.JpegDevice(width, height , resolution);

  // Chuyển đổi PUB sang hình ảnh JPG
  jpegDevice.process(page, "Page" + page.getNumber() + ".jpg");
}

Chuyển đổi PUB sang hình ảnh PNG theo phương pháp lập trình với Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp PUB sang định dạng PNG bằng các bước dưới đây:

 1. Tải tệp PUB đầu vào bằng phương thức createParser().
 2. Chuyển đổi tệp PUB sang PDF.
 3. Chỉ định chiều rộng và chiều cao của hình ảnh đầu ra.
 4. Cuối cùng, chuyển đổi PUB sang hình ảnh PNG.

Đoạn mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi hình ảnh PUB sang PNG bằng Java:

// Tải tệp PUB đầu vào
IPubParser parser = PubFactory.createParser("Test.pub");
Document doc = parser.parse();

// Chuyển đổi tệp PUB sang PDF
PubFactory.createPdfConverter().convertToPdf(doc, "Test.pdf");

Document document = new Document("Test.pdf");
facades.PdfFileInfo info = new facades.PdfFileInfo(document);
for (Page page : document.getPages())
{
  // Nhận kích thước trang từ tài liệu PDF
  int width = (int) info.getPageWidth(page.getNumber());
  int height = (int) (info.getPageHeight(page.getNumber()));

  // Tạo thiết bị PNG với Chiều rộng và Chiều cao được chỉ định
  devices.PngDevice pngDevice = new devices.PngDevice(width, height);

  // Chuyển đổi PUB sang hình ảnh PNG
  pngDevice.process(page, "Page" + page.getNumber() + ".png");
}

Chuyển đổi PUB sang TIFF có lập trình trong Java

Bạn có thể chuyển đổi tệp PUB thành hình ảnh TIFF bằng các bước được liệt kê bên dưới:

 1. Đầu tiên, tải tệp Publisher (PUB) đầu vào.
 2. Chuyển đổi tệp PUB sang PDF bằng phương pháp convertToPdf().
 3. Chỉ định thuộc tính cho hình ảnh TIFF bằng cách sử dụng lớp TiffSettings.
 4. Cuối cùng, chuyển đổi PUB thành hình ảnh TIFF với phiên bản TiffDevice.

Đoạn mã sau minh họa cách chuyển đổi hình ảnh PUB sang TIFF theo cách lập trình bằng Java:

// Tải tệp PUB đầu vào
IPubParser parser = PubFactory.createParser("Test.pub");
Document doc = parser.parse();

// Chuyển đổi tệp PUB sang PDF
PubFactory.createPdfConverter().convertToPdf(doc, "Test.pdf");

Document document = new Document("Test.pdf");
facades.PdfFileInfo info = new facades.PdfFileInfo(document);

// Nhận kích thước trang từ tài liệu PDF
int width = (int) info.getPageWidth((int)(1));
int height = (int) info.getPageHeight((int)(1));

devices.Resolution resolution = new devices.Resolution(300); 

devices.TiffSettings settings = new devices.TiffSettings();
settings.setCompression(devices.CompressionType.None);
settings.setDepth(devices.ColorDepth.Default);

// Tạo thiết bị TIFF với Chiều rộng và Chiều cao được chỉ định
devices.TiffDevice tiffDevice = new devices.TiffDevice(width, height , resolution, settings);

// Chuyển đổi hình ảnh PUB thành TIFF
tiffDevice.process(document, "Output.tiff");

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể đánh giá API ở mức đầy đủ của nó bằng cách yêu cầu Giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Tóm lại, bạn đã học cách chuyển đổi các tệp Microsoft Publisher, PUB, sang các định dạng hình ảnh khác nhau như JPG, PNG, TIFF, v.v., bằng cách sử dụng Java theo cách lập trình. Hơn nữa, bạn có thể tìm hiểu thêm về các tính năng bằng cách truy cập Tài liệu của Aspose.PUB cho Java API. Hơn nữa, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Xem thêm