Chuyển đổi Nhà xuất bản sang JPG trong Java | Trình chuyển đổi PUB sang JPG/JPEG

Nhà xuất bản Microsoft là phần mềm xuất bản phổ biến trên máy tính để bàn sử dụng tệp PUB. Tệp PUB chứa bố cục trang, văn bản, hình ảnh và các thành phần thiết kế khác. Tuy nhiên, tệp PUB không được hỗ trợ rộng rãi như các định dạng hình ảnh khác như JPG, đó là lý do tại sao chúng ta cần chuyển đổi chúng. Chuyển đổi tệp PUB sang JPG mang lại một số lợi thế. Thứ nhất, JPG là định dạng phổ biến hơn, giúp chia sẻ và xem trên các nền tảng khác nhau dễ dàng hơn. Thứ hai, các tệp JPG thường có kích thước nhỏ hơn, khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trên web. Cuối cùng, nhiều phần mềm và thư viện chỉnh sửa hình ảnh hỗ trợ JPG, khiến nó trở thành định dạng linh hoạt hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PUB sang JPG trong Java.

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. API Java để chuyển đổi nhà xuất bản sang JPG
 2. Các bước để chuyển đổi tệp PUB thành JPG
 3. Chuyển đổi PUB sang JPG bằng Java
 4. Chuyển đổi PUB sang JPG trực tuyến
 5. Tài nguyên miễn phí

API Java để chuyển đổi nhà xuất bản sang JPG

Việc chuyển đổi tệp PUB của nhà xuất bản sang JPG bao gồm quy trình gồm hai bước. Trước tiên, chúng tôi sẽ tải và hiển thị tệp PUB sang định dạng PDF bằng API Aspose.PUB for Java. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.PDF for Java để chuyển đổi các trang của tệp PDF thành hình ảnh JPG.

Aspose.PUB dành cho Java trao quyền cho các nhà phát triển tích hợp dễ dàng các tệp Nhà xuất bản Microsoft (PUB) vào các ứng dụng Java của họ, cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ để đọc, ghi, chuyển đổi và thao tác các tệp PUB. Trong khi đó, Aspose.PDF for Java là một công cụ đa diện cho phép các nhà phát triển thực hiện nhiều tác vụ liên quan đến tệp PDF, từ các chỉnh sửa đơn giản đến quản lý tài liệu phức tạp.

Vui lòng tải xuống các tệp JAR cho API Aspose.PUB for JavaAspose.PDF for Java hoặc chỉ định các cấu hình sau để tải xuống API từ kho lưu trữ Maven:

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-pub</artifactId>
    <version>22.8</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
    <version>24.5</version>
  </dependency>
</dependencies>

Cách chuyển đổi tệp PUB của nhà xuất bản sang JPG

Chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi tệp PUB thành hình ảnh JPG bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo trình phân tích cú pháp PUB và phân tích tệp PUB.
 2. Chuyển đổi PUB thành luồng tệp PDF.
 3. Lặp lại tất cả các trang của tài liệu PDF.
 4. Tạo thiết bị Jpeg và xử lý các trang để lưu dưới dạng hình ảnh JPG.

Bây giờ, hãy xem cách thực hiện các bước này trong Java để chuyển đổi tệp PUB của nhà xuất bản thành JPG.

Chuyển đổi PUB sang JPG trong Java

Vui lòng làm theo các bước bên dưới để chuyển đổi tệp PUB của Nhà xuất bản thành hình ảnh JPG trong Java theo chương trình:

 1. Tạo trình phân tích cú pháp PUB bằng phương thức createParser() của lớp PubFactory.
 2. Phân tích tệp PUB đã tải bằng phương thức phân tích cú pháp().
 3. Khởi tạo đối tượng MemoryStream để giữ tệp PDF.
 4. Chuyển đổi PUB sang PDF bằng phương thức ConvertToPdf().
 5. Tạo một phiên bản của lớp Tài liệu với luồng PDF.
 6. Nhận thông tin tệp bằng cách sử dụng đối tượng lớp PdfFileInfo.
 7. Lặp qua các trang của tài liệu PDF và nhận chiều cao, chiều rộng cũng như độ phân giải được đặt.
 8. Sau đó, tạo một phiên bản của JpegDevice với chiều cao, chiều rộng và độ phân giải cho trang.
 9. Cuối cùng, gọi phương thức process() để lưu dưới dạng JPG. Nó lấy đường dẫn trang và tệp hình ảnh đầu ra làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp PUB của nhà xuất bản sang JPG trong Java.

import com.aspose.pub.utilities.Utils;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import com.aspose.pdf.License;
import com.aspose.pdf.Page;
import com.aspose.pdf.facades.*;
import com.aspose.pdf.devices.*;
import com.aspose.pdf.facades.PdfFileInfo;
import com.aspose.pub.Document;
import com.aspose.pub.IPubParser;
import com.aspose.pub.PubFactory;
.
.
.
// Tập tin đầu vào 
String fileName = "sample.pub";

// Khởi tạo ByteArrayOutputStream để giữ tệp PDF trung gian.
final ByteArrayOutputStream os = new ByteArrayOutputStream();

// Khởi tạo Pub Parser cho file PUB
IPubParser parser = PubFactory.createParser(fileName);

// Phân tích tệp Nhà xuất bản
Document doc = parser.parse();

// Chuyển đổi tệp PUB sang PDF và lưu đầu ra vào luồng
PubFactory.createPdfConverter().convertToPdf(doc, os);

// Tải tài liệu PDF trung gian
com.aspose.pdf.Document pdfDocument = new com.aspose.pdf.Document(os.toByteArray());

PdfFileInfo info = new PdfFileInfo(pdfDocument);

for (Page page : pdfDocument.getPages())
{
  // Nhận kích thước trang từ tài liệu PDF
  int width = (int) info.getPageWidth(page.getNumber());
  int height = (int) (info.getPageHeight(page.getNumber()));

  // Đặt độ phân giải cho hình ảnh đầu ra
  Resolution resolution = new Resolution(300); 

  // Tạo thiết bị JPEG với Chiều rộng và Chiều cao được chỉ định
  JpegDevice jpegDevice = new JpegDevice(width, height , resolution);

  // Chuyển đổi hình ảnh PUB sang JPG
  jpegDevice.process(page, "Page" + page.getNumber() + ".jpg");
}
Chuyển đổi PUB sang JPG trong Java

Chuyển đổi PUB sang JPG trong Java.

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử các thư viện mà không bị giới hạn về đánh giá.

Chuyển đổi PUB sang JPG - Trực tuyến miễn phí

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng web chuyển đổi PUB sang JPG trực tuyến miễn phí này để chuyển đổi tệp của nhà xuất bản sang hình ảnh JPG mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm hoặc plugin nào.

PUB sang JPG – Tài nguyên miễn phí

Bên cạnh việc chuyển đổi tệp PUB của Nhà xuất bản sang định dạng JPG trong Java, bạn cũng có thể khám phá nhiều tính năng khác của API bằng cách sử dụng các tài nguyên sau:

Phần kết luận

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách chuyển đổi Nhà xuất bản sang JPG trong Java. Chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn từng bước và đoạn mã để giúp bạn bắt đầu. Chuyển đổi tệp Nhà xuất bản sang JPG là một nhiệm vụ tương đối đơn giản và các đoạn mã được cung cấp trong bài đăng trên blog này có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu để phát triển ứng dụng chuyển đổi Nhà xuất bản sang JPG của riêng bạn. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm