Chuyển đổi PUB sang PDF trong C#

Các tệp Microsoft Nhà xuất bản (PUB) thường được sử dụng để xuất bản dữ liệu trên quy mô lớn. Chuyển đổi tệp PUB thành PDF là một nhiệm vụ phổ biến, đặc biệt đối với các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng Microsoft Publishing để tạo tài liệu tiếp thị, bản tin và các tài liệu khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PUB sang PDF trong C#. Vì vậy, hãy bắt đầu!

Bài viết này bao gồm các phần sau:

  1. API C# để chuyển đổi PUB sang PDF – Tải xuống miễn phí
  2. Chuyển đổi PUB sang PDF
  3. Chuyển đổi PUB sang PDF trực tuyến
  4. Tài nguyên học tập miễn phí

API C# để chuyển đổi PUB sang PDF

Chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.PUB for .NET để chuyển đổi tệp PUB sang định dạng PDF. Nó cho phép các nhà phát triển làm việc với các tệp Microsoft Nhà xuất bản (PUB) trong các ứng dụng .NET của họ. Nó cho phép bạn tạo, đọc và chuyển đổi các tệp PUB sang các định dạng khác, chẳng hạn như PDF và JPEG.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng lệnh NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.PUB

Chuyển đổi PUB sang PDF theo lập trình trong C#

Chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi tệp PUB sang PDF bằng C# bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. Tải tệp PUB đầu vào bằng lớp PubFactory.
  2. Phân tích tập tin đầu vào.
  3. Lưu tệp PDF đầu ra.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi PUB thành tệp PDF theo chương trình bằng C#:

string fileName = dataDir + "halloween-flyer.pub";

var parser = PubFactory.CreateParser(fileName);

var doc = parser.Parse();

Aspose.Pub.PubFactory.CreatePdfConverter().ConvertToPdf(doc, dataDir + "result_out.pdf");

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử API mà không bị giới hạn về đánh giá.

Trình chuyển đổi PUB sang PDF trực tuyến

Bạn có thể dùng thử ứng dụng trực tuyến PUB to PDF Converter miễn phí này để chuyển đổi tệp của nhà xuất bản sang định dạng PDF mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm hoặc plugin nào.

Tệp PUB sang PDF – Tài nguyên học tập

Bên cạnh việc chuyển đổi tệp PUB của Nhà xuất bản sang định dạng PDF, bạn cũng có thể khám phá nhiều tính năng khác của Aspose.PUB for .NET bằng cách sử dụng các tài nguyên sau:

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá cách chuyển đổi PUB sang PDF theo chương trình trong C#. Chuyển đổi tệp PUB sang PDF là một tác vụ tương đối đơn giản bằng cách sử dụng thư viện Aspose.PUB for .NET. Thư viện này cung cấp API mạnh mẽ và dễ sử dụng để chuyển đổi tệp PUB sang PDF cũng như các định dạng khác. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm