PUB sang Word DOCX DOC

Các tệp Microsoft Publisher được sử dụng phổ biến cho các tác vụ thiết kế và chỉnh sửa chuyên nghiệp. Bạn có thể chuyển đổi tệp PUB) sang tài liệu Word ở định dạng DOCDOCX. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi các tệp nhà xuất bản theo chương trình bằng C#:

Công cụ chuyển đổi PUB sang Word DOC / DOCX - Cài đặt API C#

Aspose.PUB cho .NET API hỗ trợ chuyển đổi tệp PUB sang PDF, nơi bạn có thể chuyển đổi thêm tệp PDF đầu ra thành Tài liệu Word ở định dạng DOC hoặc DOCX theo yêu cầu của bạn. Do đó, bạn cần tải xuống tệp DLL của Aspose.PUB cho .NETAspose.PDF for .NET API. Bạn cũng có thể cài đặt các API này bằng các lệnh cài đặt NuGet sau:

PM> Install-Package Aspose.PDF  
PM> Install-Package Aspose.PUB

Chuyển PUB sang Word DOC / DOCX Lập trình bằng C#

Bạn có thể chuyển đổi tệp Microsoft Publisher (.PUB) sang tài liệu Word ở định dạng DOC hoặc DOCX bằng các bước sau:

  1. Khởi tạo MemoryStream để giữ tài liệu đầu ra.
  2. Tải và phân tích cú pháp tệp PUB đầu vào bằng phương thức IPubParser.Parse().
  3. Chuyển đổi tệp PUB thành PDF và lưu kết quả trong MemoryStream.
  4. Tải tệp PDF và khởi tạo đối tượng lớp DocSaveOptions.
  5. Cuối cùng, chỉ định định dạng đầu ra (DOC / DOCX) và lưu tệp Word.

Đoạn mã dưới đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PUB sang tài liệu Word ở định dạng DOC hoặc DOCX theo cách lập trình bằng C#:

string fileName = dataDir + "1.pub";

// Khởi tạo MemoryStream để giữ tài liệu đầu ra
MemoryStream stream = new MemoryStream();

// Tải tệp PUB đầu vào
Aspose.Pub.IPubParser parser = Aspose.Pub.PubFactory.CreateParser(fileName);

// Phân tích cú pháp tệp nhà xuất bản đầu vào
Aspose.Pub.Document doc = parser.Parse();

// Chuyển đổi tệp PUB thành PDF và lưu kết quả trong MemoryStream
Aspose.Pub.PubFactory.CreatePdfConverter().ConvertToPdf(doc, stream);

// Tải tệp PDF đầu vào từ MemoryStream
Aspose.Pdf.Document document = new Document(stream);

// Khởi tạo đối tượng lớp DocSaveOptions
Aspose.Pdf.DocSaveOptions options = new DocSaveOptions();

// Chỉ định định dạng của tệp word đầu ra (DOC / DOCX)
options.Format = DocSaveOptions.DocFormat.Doc;

// Lưu tệp từ đầu ra (DOC / DOCX)
document.Save(dataDir + "Output.doc", options);

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể thử nghiệm chuyển đổi tệp PUB sang Word mà không có bất kỳ giới hạn nào bằng cách yêu cầu Giấy phép Tạm thời Miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp Microsoft Publisher (PUB) sang tệp Microsoft Word ở định dạng DOC hoặc DOCX theo cách lập trình bằng C#. Bạn có thể kiểm tra chuyển đổi độ trung thực cao bằng cách làm theo các bước đơn giản được liệt kê ở trên. Hơn nữa, bạn có thể khám phá thêm về API bằng cách truy cập Tài liệu hoặc vui lòng viết thư cho chúng tôi tại Diễn đàn hỗ trợ miễn phí nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Chúng tôi mong được liên lạc với bạn!

Xem thêm