Truy cập hoặc sửa đổi thuộc tính của tệp PowerPoint bằng C ++

Tệp PowerPoint chứa siêu dữ liệu hoặc thuộc tính tài liệu cung cấp thông tin bổ sung về bản trình bày. Chúng bao gồm thông tin như tiêu đề, ngày tháng, tác giả, v.v. của bài thuyết trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách truy cập và sửa đổi các thuộc tính trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++.

API C ++ để truy cập và sửa đổi các thuộc tính của bản trình bày PowerPoint

Aspose.Slides cho C ++ là một API C ++ để làm việc với các tệp PowerPoint. Nó cho phép bạn tạo, đọc và cập nhật các tệp PowerPoint mà không cần phần mềm bổ sung. Hơn nữa, API cho phép bạn truy cập và sửa đổi các thuộc tính của bản trình bày PowerPoint. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Các loại thuộc tính trong bản trình bày PowerPoint

Có hai loại thuộc tính trong bản trình bày PowerPoint: tích hợp sẵn và tùy chỉnh. Các thuộc tính tích hợp lưu trữ thông tin chung về bản trình bày như tiêu đề, ngày tháng, v.v. Mặt khác, các thuộc tính tùy chỉnh lưu trữ thông tin tùy chỉnh trong các cặp khóa / giá trị. Các phần sau đây trình bày cách thêm, truy cập và sửa đổi các thuộc tính tích hợp và tùy chỉnh của bản trình bày PowerPoint.

Truy cập Thuộc tính Tích hợp trong Bản trình bày PowerPoint bằng C ++

Sau đây là các bước để truy cập các thuộc tính dựng sẵn trong bản trình bày PowerPoint.

Đoạn mã mẫu sau đây cho biết cách truy cập các thuộc tính dựng sẵn trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++.

// Đường dẫn tập tin
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";

// Tải tệp bản trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Tham khảo các thuộc tính tài liệu
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// In các giá trị thuộc tính
System::Console::WriteLine(u"Category : {0}", documentProperties->get_Category());
System::Console::WriteLine(u"Current Status : {0}", documentProperties->get_ContentStatus());
System::Console::WriteLine(u"Creation Date : {0}", documentProperties->get_CreatedTime().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Author : {0}", documentProperties->get_Author());
System::Console::WriteLine(u"Description : {0}", documentProperties->get_Comments());
System::Console::WriteLine(u"KeyWords : {0}", documentProperties->get_Keywords());
System::Console::WriteLine(u"Last Modified By : {0}", documentProperties->get_LastSavedBy());
System::Console::WriteLine(u"Supervisor : {0}", documentProperties->get_Manager());
System::Console::WriteLine(u"Modified Date : {0}", documentProperties->get_LastSavedTime().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Presentation Format : {0}", documentProperties->get_PresentationFormat());
System::Console::WriteLine(u"Last Print Date : {0}", documentProperties->get_LastPrinted().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Is Shared between producers : {0}", documentProperties->get_SharedDoc());
System::Console::WriteLine(u"Subject : {0}", documentProperties->get_Subject());
System::Console::WriteLine(u"Title : {0}", documentProperties->get_Title());

Sửa đổi các thuộc tính tích hợp trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++

Sau đây là các bước để sửa đổi các thuộc tính dựng sẵn trong bản trình bày PowerPoint.

Đoạn mã mẫu sau đây cho biết cách sửa đổi các thuộc tính tích hợp sẵn trong PowerPoint bằng C ++.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ModifyBuiltinProperties_out.pptx";

// Tải tệp bản trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Tham khảo các thuộc tính tài liệu
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Sửa đổi các thuộc tính tích hợp
documentProperties->set_Author(u"Aspose.Slides for C++");
documentProperties->set_Title(u"Modifying Presentation Properties");
documentProperties->set_Subject(u"Aspose Subject");
documentProperties->set_Comments(u"Aspose Comments");
documentProperties->set_Manager(u"Aspose Manager");

// Lưu bản trình bày
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Thêm thuộc tính tùy chỉnh trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++

Sau đây là các bước để thêm thuộc tính tùy chỉnh trong bản trình bày PowerPoint.

Mã mẫu sau đây cho biết cách thêm thuộc tính tùy chỉnh trong bản trình bày PowerPoint.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddCustomProperties_out.pptx";

// Tải tệp trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Tham khảo các thuộc tính tài liệu
auto documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Thêm thuộc tính tùy chỉnh
documentProperties->idx_set(u"New Custom", ObjectExt::Box<int32_t>(12));
documentProperties->idx_set(u"My Name", ObjectExt::Box<String>(u"Aspose"));
documentProperties->idx_set(u"Custom", ObjectExt::Box<int32_t>(124));

// Lấy tên thuộc tính tại chỉ mục cụ thể
String getPropertyName = documentProperties->GetCustomPropertyName(2);

// Xóa thuộc tính đã chọn
documentProperties->RemoveCustomProperty(getPropertyName);

// Lưu bản trình bày
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Truy cập và sửa đổi các thuộc tính tùy chỉnh trong bản trình bày PowerPoint

Sau đây là các bước để truy cập và sửa đổi các thuộc tính tùy chỉnh trong bản trình bày PowerPoint.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách truy cập và sửa đổi các thuộc tính tùy chỉnh trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AccessAndModifyCustomProperties_out.pptx";

// Tải tệp bản trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Tạo một tham chiếu đến đối tượng DocumentProperties được liên kết với Bản trình bày
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Truy cập các thuộc tính tùy chỉnh
for (int32_t i = 0; i < documentProperties->get_CountOfCustomProperties(); i++)
{
	// In tên và giá trị của các thuộc tính tùy chỉnh
	System::Console::WriteLine(u"Custom Property Name : {0}", documentProperties->GetCustomPropertyName(i));
	System::Console::WriteLine(u"Custom Property Value : {0}", documentProperties->idx_get(documentProperties->GetCustomPropertyName(i)));

	// Sửa đổi thuộc tính tùy chỉnh
	documentProperties->SetCustomPropertyValue(documentProperties->GetCustomPropertyName(i), String::Format(u"Title : {0}", i));
}

// Lưu bản trình bày
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách truy cập và sửa đổi các thuộc tính tích hợp trong bản trình bày PowerPoint. Hơn nữa, bạn đã thấy cách thêm, truy cập và sửa đổi các thuộc tính PowerPoint tùy chỉnh bằng cách sử dụng Aspose.Slides cho C ++ API. Đây là một API mạnh mẽ với nhiều tính năng bổ sung để tự động hóa các tác vụ liên quan đến PowerPoint của bạn. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm