Chữ ký điện tử là một cách nổi tiếng và được sử dụng phổ biến để bảo vệ các tài liệu kỹ thuật số. Nó làm cho việc xác nhận tính xác thực của nội dung trong tài liệu trở nên dễ dàng hơn. Do đó, bạn có thể xác định xem ai đó đã cố gắng giả mạo tài liệu hay không. MS PowerPoint cũng cho phép bạn ký các bản trình bày PPT hoặc PPTX bằng chữ ký điện tử. Để tự động hóa tính năng này theo chương trình, bài viết này trình bày cách thêm chữ ký điện tử vào tệp PowerPoint PPT bằng Python.

Thư viện Python để ký kỹ thuật số PowerPoint PPT

Để thêm chữ ký điện tử trong bản trình bày PowerPoint, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Python qua .NET. Đây là một thư viện Python mạnh mẽ cho phép bạn tạo và thao tác với các bản trình bày PowerPoint mà không cần viết mã phức tạp. Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh pip sau.

> pip install aspose.slides 

Thêm chữ ký số vào PPT bằng Python

Để ký tài liệu bằng chữ ký điện tử, trước tiên bạn cần lấy chứng chỉ từ một tổ chức / cá nhân được ủy quyền được gọi là cơ quan cấp chứng chỉ. Chứng chỉ này được sử dụng để xác định duy nhất người sở hữu nó.

Sau khi có chứng chỉ kỹ thuật số, bạn có thể làm theo các bước dưới đây để thêm chữ ký điện tử vào PowerPoint PPT bằng Python.

 • Đầu tiên, mở PPT / PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Sau đó, tải chữ ký điện tử bằng lớp DigitalSignature bằng cách cung cấp đường dẫn và mật khẩu của tệp.
 • Thêm nhận xét bằng cách sử dụng thuộc tính DigitalSignature.comments.
 • Thêm chữ ký điện tử vào bản trình bày bằng phương pháp Presentation.digitalsignatures.add (DigitalSignature).
 • Cuối cùng, lưu bản trình bày bằng phương thức Presentation.save (string, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm chữ ký điện tử vào PowerPoint PPT bằng Python.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
with slides.Presentation("presentation.pptx") as pres:
  # Tạo đối tượng Chữ ký số bằng tệp PFX và mật khẩu PFX 
  signature = slides.DigitalSignature("certificate.pfx", "password")

  # Nhận xét chữ ký điện tử mới
  signature.comments = "Signing with Aspose.Slides"

  # Thêm chữ ký điện tử vào bản trình bày
  pres.digital_signatures.add(signature)

  # Lưu bản trình bày
  pres.save("SignedPPT.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Xác minh PPT được ký kỹ thuật số bằng Python

Aspose.Slides cũng cho phép bạn xác minh xem PPT được ký điện tử có được sửa đổi hay không. Sau đây là các bước để xác thực chữ ký điện tử trong bản trình bày PowerPoint bằng Python.

 • Đầu tiên, mở PPT / PPTX bằng cách sử dụng lớp Trình bày.
 • Sau đó, kiểm tra xem PPT có được ký điện tử hay không.
 • Đối với mỗi chữ ký điện tử trong bộ sưu tập Presentation.digitalsignatures, hãy thực hiện các bước sau.
  • Sử dụng DigitalSignature.isvalid để xác thực chữ ký.
  • Nếu nó trả về false, thì bản trình bày sẽ được sửa đổi nếu không thì không.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách xác thực chữ ký điện tử trong PowerPoint PPT bằng Python.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
with slides.Presentation("presentation.pptx") as pres:
  if len(pres.digital_signatures) > 0:
    allSignaturesAreValid = True
    print("Signatures used to sign the presentation: ")

    # Kiểm tra xem tất cả các chữ ký điện tử có hợp lệ không
    for signature in pres.digital_signatures :
      print(signature.certificate.subject_name.name + ", "
          + signature.sign_time.strftime("yyyy-MM-dd HH:mm") + " -- " + "VALID" if signature.is_valid else "INVALID")
      allSignaturesAreValid = allSignaturesAreValid and signature.is_valid

    if allSignaturesAreValid:
      print("Presentation is original, all signatures are valid.")
    else:
      print("Presentation has been modified.")

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để sử dụng Aspose.Slides for Python qua .NET mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách thêm chữ ký điện tử vào tệp PowerPoint PPT hoặc PPTX bằng Python. Hơn nữa, bạn đã thấy cách xác thực chữ ký điện tử để kiểm tra xem bản trình bày có bị sửa đổi hay không. Bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides for Python bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm