Chuyển tiếp trang trình bày là các hiệu ứng được hiển thị trong khi điều hướng từ trang trình bày này sang trang trình bày khác. Những điều này nâng cao giao diện của bản trình bày và làm cho chúng hấp dẫn hơn. Có thể có những tình huống mà bạn cần thêm chuyển tiếp trang chiếu vào tệp PowerPoint theo chương trình. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm hiệu ứng chuyển tiếp vào slide PowerPoint bằng C ++.

API C ++ để thêm chuyển đổi trong bản trình bày PowerPoint

Aspose.Slides cho C ++ là một API C ++ để làm việc với các tệp PowerPoint. Nó cho phép bạn tạo, đọc và cập nhật các tệp PowerPoint mà không cần cài đặt Microsoft PowerPoint. Hơn nữa, API cho phép bạn thêm các chuyển tiếp trang chiếu vào bản trình bày PowerPoint. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Thêm chuyển đổi trang trình bày bằng C ++

Sau đây là các bước để thêm chuyển đổi trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint.

Đoạn mã mẫu sau đây trình bày cách thêm hiệu ứng chuyển tiếp vào trang chiếu PowerPoint bằng C ++.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddTransition_out.pptx";

// Tải tệp bản trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Áp dụng chuyển đổi kiểu vòng tròn trên trang trình bày 1
presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->set_Type(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionType::Circle);

// Áp dụng chuyển đổi kiểu lược trên trang trình bày 2
presentation->get_Slides()->idx_get(1)->get_SlideShowTransition()->set_Type(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionType::Comb);

// Lưu bản trình bày
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Thêm chuyển đổi trang trình bày nâng cao bằng C ++

Sau đây là các bước để thêm hiệu ứng chuyển đổi nâng cao vào trang chiếu bằng C ++.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách thêm chuyển tiếp trang trình bày nâng cao bằng C ++.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddAdvancedTransition_out.pptx";

// Tải tệp bản trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Áp dụng chuyển đổi kiểu vòng tròn trên trang trình bày 1
presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->set_Type(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionType::Circle);

// Đặt thời gian chuyển tiếp là 3 giây
presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->set_AdvanceOnClick(true);
presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->set_AdvanceAfterTime(3000);

// Áp dụng chuyển đổi kiểu lược trên trang trình bày 2
presentation->get_Slides()->idx_get(1)->get_SlideShowTransition()->set_Type(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionType::Comb);

// Đặt thời gian chuyển tiếp là 5 giây
presentation->get_Slides()->idx_get(1)->get_SlideShowTransition()->set_AdvanceOnClick(true);
presentation->get_Slides()->idx_get(1)->get_SlideShowTransition()->set_AdvanceAfterTime(5000);

// Lưu bản trình bày
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Đặt kiểu chuyển đổi biến đổi trong bản trình bày PowerPoint

Chuyển đổi hình thái được sử dụng trong bản trình bày để tạo hoạt ảnh chuyển tiếp mượt mà giữa các trang trình bày. Các phần sau trình bày cách thêm chuyển đổi hình thái trong Microsoft PowerPoint và lập trình bằng C ++.

Đặt Chuyển đổi Biến đổi trong Microsoft PowerPoint

Sau đây là các bước để thêm chuyển đổi hình thái trong Microsoft PowerPoint.

  • Mở tab Chuyển tiếp.
  • Chọn kiểu chuyển đổi Morph.
  • Để chọn các hiệu ứng chuyển tiếp, hãy chọn Tùy chọn Hiệu ứng trong tab Chuyển tiếp.

Đặt Chuyển đổi Biến đổi trong Bản trình bày PowerPoint bằng C ++

Tương tự như Microsoft PowerPoint, API Aspose.Slides for C ++ cung cấp các hiệu ứng chuyển đổi hình thái sau.

  • ByObject: Morph transition will be performed considering shapes as indivisible objects.
  • ByWord: Morph transition will be performed by transferring text by words where possible.
  • ByChar: Morph transition will be performed by transferring text by characters where possible.

Sau đây là các bước để thiết lập chuyển đổi hình thái trong bản trình bày PowerPoint sử dụng C ++.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách thiết lập chuyển đổi morph trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddMorphTransition_out.pptx";

// Tải tệp bản trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Thêm chuyển đổi morph
presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->set_Type(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionType::Morph);

auto morphTransition = System::DynamicCast<Aspose::Slides::SlideShow::IMorphTransition>(presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->get_Value());
morphTransition->set_MorphType(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionMorphType::ByWord);

// Lưu bản trình bày
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách thêm hiệu ứng chuyển trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint bằng C ++. Hơn nữa, bạn đã thấy cách thêm hiệu ứng chuyển đổi morph vào các trang trình bày PowerPoint bằng cách sử dụng API Aspose.Slides cho C ++. Đây là một API mạnh mẽ và giàu tính năng cung cấp một loạt các tính năng bổ sung để làm việc với các tệp PowerPoint. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm