Chuyển đổi trang chiếu được sử dụng để thêm các hiệu ứng hình ảnh, xảy ra khi chuyển từ trang chiếu này sang trang chiếu khác trong trình chiếu PowerPoint. Bạn cũng có thể đặt âm thanh chuyển tiếp, tốc độ, thời lượng và các hiệu ứng khác theo ngữ cảnh của bản trình bày của bạn. Theo đó, bài viết này trình bày cách thêm chuyển tiếp trang chiếu trong PowerPoint PPT bằng Java.

API Java để thêm chuyển đổi trang trình bày trong PowerPoint PPT

Để thêm hiệu ứng chuyển trang trong bản trình bày PPTX hoặc PPT, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. API cho phép tạo và thao tác với các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice. Bạn có thể tải xuống JAR của API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Thêm Slide Transition trong PPT với Java

Sau đây là các bước để thêm chuyển tiếp trang chiếu trong PowerPoint PPT bằng Java.

 1. Đầu tiên, tải bản trình bày PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 2. Sau đó, thiết lập kiểu chuyển tiếp trang chiếu bằng phương thức SlideShowTransition.setType() và lớp TransitionType.
 3. Cuối cùng, lưu bản trình bày đã cập nhật bằng phương pháp Presentation.save (String, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho biết cách thiết lập chuyển đổi của một trang chiếu trong bản trình bày PowePoint.

// Tải tệp bản trình bày nguồn
Presentation presentation = new Presentation("AccessSlides.pptx");
try {
  // Áp dụng chuyển đổi kiểu vòng tròn trên trang trình bày 1
  presentation.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Circle);

  // Áp dụng chuyển đổi kiểu lược trên trang trình bày 2
  presentation.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Comb);

  // Lưu bản trình bày
  presentation.save("SampleTransition_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  presentation.dispose();
}

Thêm chuyển đổi trang trình bày nâng cao trong PPT trong Java

Sau đây là các bước để thiết lập các tùy chọn chuyển đổi trang trình bày nâng cao như thời lượng, âm thanh, tốc độ, v.v.

 1. Đầu tiên, tải bản trình bày PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 2. Sau đó, đặt kiểu chuyển tiếp trang chiếu bằng phương thức SlideShowTransition.setType() và lớp TransitionType.
 3. Đặt hiệu ứng nâng cao như Âm thanh, AdvanceAfterTime, v.v. (xem danh sách hiệu ứng).
 4. Cuối cùng, lưu bản trình bày đã cập nhật bằng phương pháp Presentation.save (String, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây trình bày cách đặt các tùy chọn chuyển đổi trang chiếu nâng cao trong bản trình bày PowerPoint.

// Tải tệp bản trình bày
Presentation pres = new Presentation("BetterSlideTransitions.pptx");
try {
  // Áp dụng chuyển đổi kiểu vòng tròn trên trang trình bày 1
  pres.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Circle);

  // Đặt thời gian chuyển tiếp là 3 giây
  pres.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setAdvanceOnClick(true);
  pres.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setAdvanceAfterTime(3000);

  // Áp dụng chuyển đổi kiểu lược trên trang trình bày 2
  pres.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Comb);
  
  // Đặt thời gian chuyển tiếp là 5 giây
  pres.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setAdvanceOnClick(true);
  pres.getSlides().get_Item(1).getSlideShowTransition().setAdvanceAfterTime(5000);

  // Áp dụng chuyển đổi kiểu thu phóng trên trang trình bày 3
  pres.getSlides().get_Item(2).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Zoom);
  
  // Đặt thời gian chuyển tiếp là 7 giây
  pres.getSlides().get_Item(2).getSlideShowTransition().setAdvanceOnClick(true);
  pres.getSlides().get_Item(2).getSlideShowTransition().setAdvanceAfterTime(7000);

  // Lưu bản trình bày
  pres.save("SampleTransition_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  pres.dispose();
}

Java: Đặt Chuyển đổi Biến đổi trong PowerPoint PPTX

Aspose.Slides for Java cũng cho phép thiết lập các chuyển đổi morph, được sử dụng để tạo các hoạt ảnh mượt mà. Các chuyển đổi morph sau được API hỗ trợ:

 • ByObject: Quá trình chuyển đổi biến đổi sẽ được thực hiện khi coi các hình dạng là đối tượng không thể phân chia.
 • ByWord: Chuyển đổi biến đổi sẽ được thực hiện với việc chuyển văn bản bằng từ nếu có thể.
 • ByChar: Chuyển đổi biến đổi sẽ được thực hiện với việc chuyển văn bản theo ký tự nếu có thể.

Sau đây là các bước để thêm chuyển đổi morph trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.

 1. Đầu tiên, tải bản trình bày PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 2. Sau đó, đặt kiểu chuyển tiếp trang chiếu thành TransitionType.Morph bằng cách sử dụng phương thức SlideShowTransition.setType().
 3. Đặt kiểu chuyển đổi morph bằng phương thức IMorphTransition.setMorphType().
 4. Cuối cùng, lưu bản trình bày đã cập nhật bằng phương pháp Presentation.save (String, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thiết lập chuyển đổi morph trong bản trình bày PowerPoint.

// Tải bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");
try { 
  // Đặt loại chuyển tiếp
  presentation.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().setType(TransitionType.Morph);
  ((IMorphTransition)presentation.getSlides().get_Item(0).getSlideShowTransition().getValue()).setMorphType(TransitionMorphType.ByWord);
  
  // Lưu bản trình bày
  presentation.save("presentation-out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  presentation.dispose();
}

Java API cho PPT Slide Transition - Nhận Giấy phép Miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Java mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách thêm hiệu ứng chuyển trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint bằng Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách đặt hiệu ứng chuyển đổi morph trong các bài thuyết trình PPTX / PPT. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của API. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của bạn qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Thông tin: Aspose gần đây đã triển khai các hiệu ứng chuyển tiếp trong trình chuyển đổi PowerPoint to Video để cho phép bạn tạo các video hấp dẫn và ấn tượng hơn dựa trên các bản trình bày.