Thêm Watermark vào PowerPoint PPT bằng Python

Hình mờ thường được sử dụng để bảo vệ tài liệu hoặc xác định quyền sở hữu của tài liệu đó. Mặt khác, chúng được sử dụng để hiển thị trạng thái của một tài liệu như bản thảo, bản nháp, … Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách chèn hình mờ trong bản trình bày PowerPoint. Bạn sẽ học cách thêm hình mờ văn bản hoặc hình ảnh vào các trang chiếu PowerPoint PPT bằng Python.

Thư viện Python để thêm hình mờ vào trang trình bày PowerPoint

Để thêm hoặc xóa hình mờ trong các trang trình bày PPT, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Python qua .NET. Thư viện cho phép bạn tạo và thao tác các bản trình bày PowerPoint một cách liền mạch từ bên trong các ứng dụng Python. Sử dụng lệnh pip sau để cài đặt thư viện từ PyPI.

> pip install aspose.slides

Thêm Watermark vào PowerPoint PPT Slides bằng Python

Có hai loại hình mờ có thể được thêm vào trang chiếu PowerPoint: hình ảnh và văn bản. Trong watermarking dựa trên hình ảnh, một hình ảnh được thêm vào các trang chiếu PPT. Trong khi đó, một đoạn văn bản được đặt trên các trang chiếu trong trường hợp watermark dựa trên văn bản. Các phần sau đây trình bày rõ ràng về cả hai loại hình mờ.

Thêm hình mờ văn bản vào trang trình bày PowerPoint bằng Python

Sau đây là các bước để thêm hình mờ văn bản vào các trang trình bày PPT bằng Python.

 • Đầu tiên, tải PPT / PPTX PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 • Nhận tham chiếu của trang trình bày mà bạn muốn thêm hình mờ.
 • Tính vị trí của hình mờ.
 • Thêm hình dạng tự động mới cho hình mờ bằng cách sử dụng phương thức addautoshape().
 • Thêm khung văn bản vào hình dạng bằng phương thức addtextframe().
 • Đặt kích thước phông chữ, màu sắc, thứ tự và góc xoay của hình mờ.
 • Khóa hình mờ để tránh xóa hoặc sửa đổi.
 • Cuối cùng, lưu tệp PowerPoint đã cập nhật bằng phương thức Presentation.save (string, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho biết cách thêm hình mờ văn bản vào các trang chiếu PowerPoint.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# tải bản trình bày
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:
  # chọn trang trình bày
  slide = presentation.slides[0]

  # đặt vị trí hình mờ
  center = drawing.PointF(presentation.slide_size.size.width / 2, presentation.slide_size.size.height / 2)
  width = 300
  height = 300
  x = center.x - width / 2
  y = center.y - height / 2

  # thêm hình mờ
  watermarkShape = slide.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, x, y, height, width)
  watermarkShape.name = "watermark"
  watermarkShape.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  watermarkShape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL

  # đặt hình mờ văn bản, phông chữ và màu sắc
  watermarkTextFrame = watermarkShape.add_text_frame("Watermark")
  watermarkPortion = watermarkTextFrame.paragraphs[0].portions[0]
  watermarkPortion.portion_format.font_height = 52    
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.red

  # khóa hình mờ để tránh sửa đổi
  watermarkShape.shape_lock.select_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.size_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.text_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.position_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.grouping_locked = True

  # đặt xoay
  watermarkShape.rotation = -45

  # gửi lại
  slide.shapes.reorder(0, watermarkShape)

  # lưu bản trình bày
  presentation.save("text-watermark-slide.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Để thêm hình mờ vào tất cả các trang trình bày, bạn có thể lặp qua các trang trình bày hoặc thêm hình mờ vào trang chiếu chính, như được hiển thị trong mẫu mã sau.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# tải bản trình bày
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:
  # chọn trang trình bày
  master = presentation.masters[0]

  # đặt vị trí hình mờ
  center = drawing.PointF(presentation.slide_size.size.width / 2, presentation.slide_size.size.height / 2)
  width = 300
  height = 300
  x = center.x - width / 2
  y = center.y - height / 2

  # thêm hình mờ
  watermarkShape = master.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, x, y, height, width)
  watermarkShape.name = "watermark"
  watermarkShape.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL
  watermarkShape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL

  # đặt hình mờ văn bản, phông chữ và màu sắc
  watermarkTextFrame = watermarkShape.add_text_frame("Watermark")
  watermarkPortion = watermarkTextFrame.paragraphs[0].portions[0]
  watermarkPortion.portion_format.font_height = 52    
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.SOLID
  watermarkPortion.portion_format.fill_format.solid_fill_color.color = drawing.Color.red

  # khóa hình mờ để tránh sửa đổi
  watermarkShape.shape_lock.select_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.size_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.text_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.position_locked = True
  watermarkShape.shape_lock.grouping_locked = True

  # gửi lại
  master.shapes.reorder(0, watermarkShape)

  # đặt xoay
  watermarkShape.rotation = -45

  # lưu bản trình bày
  presentation.save("text-watermark-ppt.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Sau đây là ảnh chụp màn hình của slide PowerPoint sau khi thêm watermark.

Thêm hình mờ văn bản vào trang trình bày PowerPoint bằng Python

Thêm hình mờ hình ảnh vào trang trình bày PowerPoint bằng Python

Sau đây là các bước để thêm hình mờ hình ảnh vào các trang chiếu PowerPoint bằng Python.

 • Đầu tiên, tải bản trình bày PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 • Nhận tham chiếu của trang trình bày mà bạn muốn thêm hình mờ.
 • Tính vị trí của hình mờ.
 • Tải hình ảnh hình mờ từ tệp.
 • Thêm một hình dạng mới cho hình mờ bằng cách sử dụng phương thức addautoshape() và đặt shape.fillformat.filltype thành FillType.PICTURE.
 • Đặt hình mờ bằng cách sử dụng thuộc tính shape.fillformat.picturefillformat.picture.image.
 • Đặt thứ tự của hình mờ và khóa nó để tránh sửa đổi.
 • Cuối cùng, lưu PPT đã cập nhật bằng phương thức Presentation.save (string, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách thêm hình mờ hình ảnh vào trang chiếu PowerPoint.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# tải bản trình bày
with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:
  # chọn trang trình bày
  slide = presentation.slides[0]

  # đặt vị trí hình mờ
  center = drawing.PointF(presentation.slide_size.size.width / 2, presentation.slide_size.size.height / 2)
  width = 100
  height = 100
  x = center.x - width / 2
  y = center.y - height / 2

  # tải hình ảnh
  with open("python-logo.png", "rb") as fs:
    data = fs.read()
    image = presentation.images.add_image(data)

    # thêm hình mờ
    watermarkShape = slide.shapes.add_auto_shape(slides.ShapeType.RECTANGLE, x, y, height, width)
    watermarkShape.name = "watermark"

    # đặt hình ảnh cho hình mờ
    watermarkShape.fill_format.fill_type = slides.FillType.PICTURE
    watermarkShape.fill_format.picture_fill_format.picture.image = image
    watermarkShape.fill_format.picture_fill_format.picture_fill_mode = slides.PictureFillMode.STRETCH
    watermarkShape.line_format.fill_format.fill_type = slides.FillType.NO_FILL

    # gửi lại
    slide.shapes.reorder(0, watermarkShape)

    # khóa hình mờ để tránh sửa đổi
    watermarkShape.shape_lock.select_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.size_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.text_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.position_locked = True
    watermarkShape.shape_lock.grouping_locked = True

  # lưu bản trình bày
  presentation.save("image-watermark-ppt.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Sau đây là ảnh chụp màn hình của slide PPT sau khi thêm hình mờ hình ảnh.

Thêm hình mờ hình ảnh vào trang trình bày PowerPoint bằng Python

Xóa Hình mờ khỏi Trang trình bày PPT bằng Python

Trong các phần trước, bạn phải nhận thấy rằng chúng tôi đã gán tên cho các hình dạng watermark. Tên này được sử dụng để lọc các hình dạng được sử dụng làm hình mờ. Do đó, chúng ta có thể truy cập, sửa đổi hoặc loại bỏ các hình dạng watermark một cách dễ dàng. Mẫu mã sau đây cho thấy cách xóa các hình mờ mà chúng tôi đã thêm vào các trang trình bày PPT bằng Python.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# tải bản trình bày
with slides.Presentation("text-watermark-slide.pptx") as presentation:
  # chọn trang trình bày
  slide = presentation.slides[0]

  shapesToRemove=[]

  # lặp qua tất cả các hình dạng trong trang trình bày
  for i in range(len(slide.shapes)):
    shape = slide.shapes[i]

    # nếu hình dạng là hình mờ
    if shape.name == "watermark":        
      shapesToRemove.append(shape)

  # lặp qua tất cả các hình cần loại bỏ
  for i in range(len(shapesToRemove)):
    # loại bỏ hình dạng
    slide.shapes.remove(shapesToRemove[i])

  # lưu bản trình bày
  presentation.save("remove-watermark.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Python qua .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách thêm hình mờ vào các trang chiếu PowerPoint bằng Python. Chúng tôi đã trình bày cách thêm hình mờ văn bản và hình ảnh vào các trang trình bày PPT. Hơn nữa, bạn đã thấy cách xóa hình mờ khỏi PowerPoint PPT theo chương trình. Ngoài ra, bạn có thể đọc tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides for Python. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Thông tin: Bạn có thể muốn xem các công cụ trực tuyến miễn phí do Aspose.Slides cung cấp để thêm hình mờxóa hình mờ khỏi bản trình bày PowerPoint.