Thêm Hình mờ vào Trang trình bày PowerPoint bằng C ++

Hình mờ xác định trạng thái của tài liệu với các văn bản như mật, bản nháp, v.v. và gây khó khăn cho việc sao chép tài liệu gốc. Hình mờ cũng được sử dụng để chỉ định quyền sở hữu tài liệu bằng cách hiển thị tên hoặc biểu trưng của công ty. Hình mờ trong tệp PowerPoint có thể là cả hình ảnh hoặc văn bản. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm hình mờ văn bản và hình ảnh vào trang chiếu PowerPoint bằng C ++.

API C ++ để thêm hình mờ vào trang trình bày PowerPoint

Chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.Slides for C ++ để thêm hình mờ vào các trang trình bày PowerPoint. Đây là một API mạnh mẽ và giàu tính năng, hỗ trợ tạo, đọc và cập nhật các tệp PowerPoint mà không yêu cầu phần mềm bổ sung. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Thêm hình mờ văn bản vào trang trình bày PowerPoint bằng C ++

Bạn có thể thêm hình mờ văn bản vào trang chiếu PowerPoint bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách thêm hình mờ văn bản vào trang chiếu PowerPoint bằng C ++.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\Presentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddTextWatermark_out.pptx";

// Tải tệp bản trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Truy cập trang trình bày chính
auto master = presentation->get_Masters()->idx_get(0);

System::Drawing::PointF center(presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Width() / 2, presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Height() / 2);

float width = 300.0f;
float height = 300.0f;

float x = center.get_X() - width / 2;
float y = center.get_Y() - height / 2;

// Thêm hình dạng
auto watermarkShape = master->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, x, y, width, height);

// Đặt loại điền
watermarkShape->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::NoFill);
watermarkShape->get_LineFormat()->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::NoFill);

// Đặt góc quay
watermarkShape->set_Rotation(-45);

// Đặt văn bản
auto watermarkTextFrame = watermarkShape->AddTextFrame(u"Watermark");

// Đặt phông chữ và màu sắc
auto watermarkPortion = watermarkTextFrame->get_Paragraphs()->idx_get(0)->get_Portions()->idx_get(0);
watermarkPortion->get_PortionFormat()->set_FontHeight(52.0f);

int32_t alpha = 150, red = 200, green = 200, blue = 200;
watermarkPortion->get_PortionFormat()->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Solid);
watermarkPortion->get_PortionFormat()->get_FillFormat()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::FromArgb(alpha, red, green, blue));

// Khóa Hình dạng khỏi sửa đổi
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SelectLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SizeLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_TextLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_PositionLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_GroupingLocked(true);

// Lưu bản trình bày
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
Hình ảnh đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Hình ảnh đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Thêm Hình mờ hình ảnh vào Trang trình bày PowerPoint bằng C ++

Để thêm hình mờ hình ảnh vào trang chiếu PowerPoint, vui lòng làm theo các bước dưới đây.

Đoạn mã mẫu sau đây cho thấy cách thêm hình mờ hình ảnh vào trang chiếu PowerPoint bằng C ++.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\Presentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddImageWatermark_out.pptx";

// Tải tệp bản trình bày
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Truy cập trang trình bày maser
auto master = presentation->get_Masters()->idx_get(0);

System::Drawing::PointF center(presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Width() / 2, presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Height() / 2);

float width = 300.0f;
float height = 300.0f;

float x = center.get_X() - width / 2;
float y = center.get_Y() - height / 2;

// Thêm hình dạng
auto watermarkShape = master->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, x, y, width, height);

auto image = presentation->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"SourceDirectory\\Images\\AsposeLogo.png"));

// Đặt loại điền
watermarkShape->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Picture);
watermarkShape->get_FillFormat()->get_PictureFillFormat()->get_Picture()->set_Image(image);
watermarkShape->get_FillFormat()->get_PictureFillFormat()->set_PictureFillMode(PictureFillMode::Stretch);

// Khóa Hình dạng khỏi sửa đổi
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SelectLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SizeLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_TextLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_PositionLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_GroupingLocked(true);

// Lưu bản trình bày
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
Hình ảnh đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Hình ảnh đầu ra được tạo bởi mã mẫu

Nhận giấy phép miễn phí

Để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách thêm hình mờ vào trang chiếu PowerPoint bằng C ++. Các mẫu mã được chia sẻ cho thấy cách dễ dàng thêm hình mờ hình ảnh và văn bản vào các trang trình bày PowerPoint bằng cách sử dụng API Aspose.Slides to C ++. Đây là một API mạnh mẽ cung cấp một loạt các tính năng bổ sung để làm việc với các tệp PowerPoint PPTX / PPT. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm

Thông tin: Bạn có thể muốn xem các công cụ trực tuyến miễn phí của Aspose.Slides Thêm hình mờ vào PowerPointXóa hình mờ khỏi PowerPoint.