Văn bản hoạt hình trong bản trình bày PowerPoint được sử dụng để thu hút sự chú ý của khán giả. Hơn nữa, nó mang lại sức sống cho nội dung của các bài thuyết trình. Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng động cho văn bản, hình dạng và các trang trình bày. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách áp dụng hoạt ảnh cho văn bản trong PowerPoint bằng C#.

API để áp dụng hoạt ảnh cho văn bản trong PowerPoint

Để áp dụng hoạt ảnh cho văn bản trong bản trình bày PowerPoint, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. Nó là một API giàu tính năng và dễ sử dụng để tạo và thao tác với các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Áp dụng Hoạt ảnh cho Văn bản trong PowerPoint bằng C#

Aspose.Slides for .NET cung cấp sự hỗ trợ của hơn 150 hiệu ứng hoạt hình bao gồm Bounce, PathFootball, Zoom, v.v. Hơn nữa, nó cũng cung cấp các hiệu ứng hoạt hình cụ thể như OLEObjectShow và OLEObjectOpen. Tất cả các hiệu ứng hoạt hình được hỗ trợ được liệt kê trong bảng liệt kê EffectType.

Sau đây là các bước để áp dụng hoạt ảnh cho văn bản trong bản trình bày PowerPoint sử dụng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho văn bản trong bản trình bày PowerPoint.

// Tải bản trình bày
using (Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx"))
{
  // Chọn đoạn văn để thêm hiệu ứng
  IAutoShape autoShape = (IAutoShape)presentation.Slides[0].Shapes[0];
  IParagraph paragraph = autoShape.TextFrame.Paragraphs[0];

  // Thêm hiệu ứng hoạt hình Bay vào đoạn văn đã chọn
  IEffect effect = presentation.Slides[0].Timeline.MainSequence.AddEffect(paragraph, EffectType.Fly, EffectSubtype.Left, EffectTriggerType.OnClick);

  // Lưu bản trình bày
  presentation.Save("AnimationEffectinParagraph.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Nhận Hiệu ứng Hoạt hình từ Văn bản trong PowerPoint

Bạn cũng có thể nhận thông tin về hiệu ứng hoạt ảnh được áp dụng cho một văn bản cụ thể. Điều này có thể hữu ích khi bạn cần áp dụng hiệu ứng tương tự cho văn bản khác trong bản trình bày.

Sau đây là các bước để nhận thông tin về hiệu ứng hoạt ảnh được áp dụng cho văn bản.

Mẫu mã sau đây cho biết cách lấy thông tin về hiệu ứng hoạt hình của văn bản.

// Tải bản trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("Presentation.pptx"))
{
 	// Nhận trình tự và hình dạng từ trang trình bày
	ISequence sequence = pres.Slides[0].Timeline.MainSequence;
	IAutoShape autoShape = (IAutoShape)pres.Slides[0].Shapes[1];

 	// Lặp lại các đoạn văn
	foreach (IParagraph paragraph in autoShape.TextFrame.Paragraphs)
	{
  		// Truy cập các hiệu ứng hoạt hình
		IEffect[] effects = sequence.GetEffectsByParagraph(paragraph);

		if (effects.Length > 0)
			Console.WriteLine("Paragraph \"" + paragraph.Text + "\" has " + effects[0].Type + " effect.");
	}
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách áp dụng hiệu ứng động trên văn bản trong bản trình bày PowerPoint bằng C#. Hơn nữa, bạn cũng đã thấy cách lấy hiệu ứng hoạt hình từ văn bản trong bản trình bày PowerPoint. Để khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides for .NET, bạn có thể truy cập tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của bạn qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm