Văn bản hoạt hình được sử dụng để làm cho bản trình bày PowerPoint hấp dẫn hơn và thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều loại hoạt ảnh khác nhau được áp dụng cho văn bản và hình dạng tùy theo ngữ cảnh của bài thuyết trình. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách áp dụng hoạt ảnh cho văn bản trong PowerPoint bằng Java.

API Java để áp dụng hoạt ảnh cho văn bản trong PowerPoint

Để áp dụng hoạt ảnh cho văn bản trong bản trình bày PowerPoint, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. API cung cấp một loạt các tính năng để tạo và thao tác với các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Áp dụng Hoạt ảnh cho Văn bản trong PowerPoint bằng Java

Aspose.Slides for Java hỗ trợ hơn 150 hiệu ứng hoạt hình, chẳng hạn như Bounce, PathFootball, Zoom, v.v. Ngoài ra, nó cung cấp các hiệu ứng hoạt hình cụ thể như OLEObjectShow và OLEObjectOpen. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các hiệu ứng hoạt hình được hỗ trợ trong bảng liệt kê EffectType.

Sau đây là các bước để áp dụng hoạt ảnh cho văn bản trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.

Mẫu mã sau đây cho biết cách áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho văn bản trong bản trình bày PowerPoint.

// Tải bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");
try {
  // Chọn đoạn văn để thêm hiệu ứng
  IAutoShape autoShape = (IAutoShape)presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  IParagraph paragraph = autoShape.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0);

  // Thêm hiệu ứng hoạt hình Bay vào đoạn văn đã chọn
  IEffect effect = presentation.getSlides().get_Item(0).getTimeline().getMainSequence().
      addEffect(paragraph, EffectType.Fly, EffectSubtype.Left, EffectTriggerType.OnClick);
  // Lưu bản trình bày
  presentation.save("AnimationEffectinParagraph.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Nhận Hiệu ứng Hoạt hình từ Văn bản trong PowerPoint

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần truy xuất thông tin về hiệu ứng hoạt ảnh được sử dụng cho một đoạn văn bản cụ thể. Ví dụ, để sử dụng hiệu ứng tương tự cho một số văn bản khác trong bản trình bày.

Sau đây là các bước để nhận thông tin về hiệu ứng hoạt ảnh được áp dụng cho văn bản.

Mẫu mã sau đây cho biết cách lấy thông tin về hiệu ứng hoạt hình của văn bản.

// Tải bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");

try {
  // Nhận trình tự và hình dạng từ trang trình bày
  ISequence sequence = pres.getSlides().get_Item(0).getTimeline().getMainSequence();
  IAutoShape autoShape = (IAutoShape)pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);

  // Lặp lại các đoạn văn
  for (IParagraph paragraph : autoShape.getTextFrame().getParagraphs())
  {
    // Truy cập các hiệu ứng hoạt hình
    IEffect[] effects = sequence.getEffectsByParagraph(paragraph);

    if (effects.length > 0)
      System.out.println("Paragraph \"" + paragraph.getText() + "\" has " + effects[0].getType() + " effect.");
  }
} finally {
  pres.dispose();
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Java mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã học cách sử dụng hiệu ứng hoạt hình cho văn bản trong bản trình bày PowerPoint bằng Java. Ngoài ra, bài viết cũng đã đề cập đến cách lấy hiệu ứng động từ văn bản trong bản trình chiếu PowerPoint. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides for Java bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của bạn qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm