PowerPoint cung cấp một loạt các chủ đề mà bạn có thể áp dụng trong các bài thuyết trình. Ngoài ra, bạn có thể xác định các chủ đề tùy chỉnh của riêng mình theo yêu cầu của bạn. Trong bài này, bạn sẽ học cách làm việc với các chủ đề của bản trình bày PowerPoint một cách linh hoạt, Đặc biệt, bài viết sẽ trình bày cách áp dụng các chủ đề trong bản trình bày PowerPoint theo cách lập trình bằng C#.

.NET API để áp dụng chủ đề trong bản trình bày PowerPoint

Để áp dụng các chủ đề trong bản trình bày PowerPoint, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. Nó là một API mạnh mẽ và giàu tính năng để tạo và thao tác các bản trình bày từ bên trong các ứng dụng .NET. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Áp dụng Chủ đề trong Bản trình bày PowerPoint bằng C#

Chủ đề PowerPoint đại diện cho một tập hợp các màu, cỡ chữ, họ phông chữ, kiểu nền, v.v. mà bạn có thể áp dụng cho các phần tử khác nhau. Trong các phần dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng cách đặt màu chủ đề, phông chữ và nền trong bản trình bày PowerPoint.

Đặt Màu chủ đề trong Bản trình bày PowerPoint bằng C#

Sau đây là các bước để đặt màu chủ đề cho một hình dạng trong bản trình bày PowerPoint bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt màu chủ đề trong bản trình bày PowerPoint bằng C#.

// Tải hoặc tạo bản trình bày
using (Presentation pres = new Presentation())
{
  // Thêm hình dạng và thiết lập màu sắc của nó
  IAutoShape shape = pres.Slides[0].Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100);
  shape.FillFormat.FillType = FillType.Solid;
  shape.FillFormat.SolidFillColor.SchemeColor = SchemeColor.Accent1;

  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("theme.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Đặt Phông chữ Chủ đề trong Bản trình bày bằng C#

Aspose.Slides cung cấp các mã nhận dạng đặc biệt để đặt phông chữ từ lược đồ phông chữ. Các số nhận dạng này như sau:

 • “+ Mn-lt": Nội dung Phông chữ Latinh (Phông chữ Latinh Nhỏ)
 • “+ Mj-lt": Tiêu đề Phông chữ Latinh (Phông chữ Latinh Chính)
 • “+ Mn-ea": Phông chữ Nội dung Đông Á (Phông chữ Tiểu Đông Á)
 • “+ Mj-ea": Phông chữ Nội dung Đông Á (Phông chữ Tiểu Đông Á)

Sau đây là các bước để tạo một phần tử với văn bản và gán phông chữ Latinh từ lược đồ phông chữ.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt phông chữ chủ đề trong bản trình bày PowerPoint bằng C#.

// Tải hoặc tạo bản trình bày
using (Presentation pres = new Presentation())
{
  // Thêm hình dạng và thiết lập màu sắc của nó
  IAutoShape shape = pres.Slides[0].Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100);

  // Thêm đoạn văn
  Paragraph paragraph = new Paragraph();
  Portion portion = new Portion("Theme text format");
  paragraph.Portions.Add(portion);
  shape.TextFrame.Paragraphs.Add(paragraph);

  // Đặt phông chữ
  portion.PortionFormat.LatinFont = new FontData("+mn-lt");

  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("theme.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Thay đổi kiểu nền chủ đề trong bản trình bày bằng C#

Các chủ đề bản trình bày cũng chứa các kiểu nền mà bạn có thể đặt trong bản trình bày PowerPoint. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt kiểu nền chủ đề trong bản trình bày.

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  // Kiểm tra số lượng kiểu
  int numberOfBackgroundFills = pres.MasterTheme.FormatScheme.BackgroundFillStyles.Count;
  if (numberOfBackgroundFills > 0)
  {
    // Chọn một kiểu
    pres.Masters[0].Background.StyleIndex = 1;
  }

  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("theme.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách áp dụng màu chủ đề, phông chữ và kiểu nền trong bản trình bày PowerPoint sử dụng C#. Hơn nữa, bạn có thể cài đặt API và tích hợp mã được cung cấp hoặc tùy chỉnh nó theo yêu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá thêm về Aspose.Slides for .NET. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm