PowerPoint hỗ trợ một loạt các chủ đề mà bạn có thể sử dụng trong các bản trình bày. Ngoài ra, bạn có thể xác định các chủ đề của riêng mình theo yêu cầu của bạn. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách sử dụng động các chủ đề trong bài thuyết trình PowerPoint, Đặc biệt, bài viết sẽ trình bày cách áp dụng các chủ đề trong bài thuyết trình PowerPoint theo cách lập trình bằng Java.

API Java để áp dụng chủ đề trong bản trình bày PowerPoint

Để áp dụng các chủ đề trong bản trình bày PowerPoint, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. Nó là một API mạnh mẽ và giàu tính năng để tạo và thao tác các bản trình bày từ bên trong các ứng dụng Java. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Áp dụng chủ đề trong bản trình bày PowerPoint bằng Java

Chủ đề PowerPoint đại diện cho một tập hợp các màu, cỡ chữ, họ phông chữ, kiểu nền, v.v. mà bạn có thể áp dụng cho các phần tử khác nhau. Trong các phần dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng cách đặt màu chủ đề, phông chữ và nền trong bản trình bày PowerPoint.

Đặt màu chủ đề trong bản trình bày PowerPoint bằng Java

Sau đây là các bước để đặt màu chủ đề cho một hình dạng trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt màu chủ đề trong bản trình bày PowerPoint bằng Java.

// Tải hoặc tạo bản trình bày
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Thêm hình dạng
  IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100);

  // Đặt loại điền
  shape.getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
 
  // Đặt màu lược đồ
  shape.getFillFormat().getSolidFillColor().setSchemeColor(SchemeColor.Accent4);
  
  // Lưu bản trình bày
  pres.save("out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Đặt Phông chữ Chủ đề trong Bản trình bày bằng Java

Aspose.Slides cung cấp các mã nhận dạng đặc biệt để đặt phông chữ từ lược đồ phông chữ. Các số nhận dạng này như sau:

 • “+ Mn-lt": Nội dung Phông chữ Latinh (Phông chữ Latinh Nhỏ)
 • “+ Mj-lt": Tiêu đề Phông chữ Latinh (Phông chữ Latinh Chính)
 • “+ Mn-ea": Phông chữ Nội dung Đông Á (Phông chữ Tiểu Đông Á)
 • “+ Mj-ea": Phông chữ Nội dung Đông Á (Phông chữ Tiểu Đông Á)

Sau đây là các bước để tạo một phần tử với văn bản và gán phông chữ Latinh từ lược đồ phông chữ.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt phông chữ chủ đề trong bản trình bày PowerPoint bằng Java.

// Tải hoặc tạo bản trình bày
Presentation pres = new Presentation();
try {
   // Thêm hình dạng
   IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100);

   // Thêm đoạn và đặt văn bản
   Paragraph paragraph = new Paragraph();
   Portion portion = new Portion("Theme text format");
   paragraph.getPortions().add(portion);
   shape.getTextFrame().getParagraphs().add(paragraph);

   // Đặt phông chữ
   portion.getPortionFormat().setLatinFont(new FontData("+mn-lt"));
 
   // Lưu bản trình bày
   pres.save("out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Thay đổi kiểu nền chủ đề trong bản trình bày bằng Java

Chủ đề bản trình bày cũng chứa các kiểu nền mà bạn có thể đặt trong bản trình bày PowerPoint. Sau đây là các bước để thực hiện thao tác này.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách đặt kiểu nền chủ đề trong bản trình bày.

// Tải hoặc tạo bản trình bày
Presentation pres = new Presentation("pres.pptx");
try {
  // Nhận các kiểu có sẵn
  int numberOfBackgroundFills = pres.getMasterTheme().getFormatScheme().getBackgroundFillStyles().size();
  System.out.println("Number of background fill styles for theme is " + numberOfBackgroundFills);
 
  // Đặt kiểu
  pres.getMasters().get_Item(0).getBackground().setStyleIndex(2);

  // Lưu bản trình bày
  pres.save("out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Java mà không bị giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách áp dụng màu chủ đề, phông chữ và kiểu nền trong bản trình bày PowerPoint sử dụng Java. Bạn có thể chỉ cần cài đặt API và tích hợp mã được cung cấp vào các ứng dụng của mình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá thêm về Aspose.Slides for Java. Ngoài ra, bạn có thể đăng các truy vấn của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm