Sao chép các trang trình bày trong PowerPoint C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần sao chép các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint. Quá trình sao chép tạo bản sao của một trang chiếu trong hoặc trong một bản trình bày khác mà không làm thay đổi trang chiếu gốc. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tự động sao chép trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint. Đặc biệt, bài viết sẽ đề cập đến cách sao chép các slide trong bản trình bày PowerPoint hoặc từ bản trình bày này sang bản trình bày khác bằng C#.

.NET API để sao chép các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint

Để sao chép các trang trình bày trong bản trình bày PPTX hoặc PPT, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. Nó là một API thao tác trình bày cho phép bạn tạo, sửa đổi và chuyển đổi các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Sao chép các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint trong C#

Bạn có thể sao chép một trang chiếu tại một vị trí được chỉ định hoặc ở cuối bản trình bày PowerPoint. Các phần sau đây minh họa từng tình huống được đề cập ở trên với các mẫu mã.

Sao chép trang trình bày ở cuối bản trình bày

Sau đây là các bước sao chép một trang chiếu ở cuối bản trình bày PowerPoint bằng C#.

 1. Đầu tiên, tải bản trình bày PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 2. Nhận tham chiếu của bộ sưu tập trang trình bày bằng cách sử dụng Presentation.Slides vào một đối tượng ISlideCollection.
 3. Sao chép trang trình bày mong muốn bằng phương pháp ISlideCollection.AddClone (ISlide) bằng cách chỉ định trang trình bày sẽ được sao chép dưới dạng tham số.
 4. Cuối cùng, lưu bản trình bày bằng phương thức Presentation.Save (String, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách sao chép một trang chiếu ở cuối bản trình bày PowerPoint.

// Tải tệp bản trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("input.pptx"))
{
  // Sao chép trang chiếu mong muốn vào cuối bộ sưu tập các trang chiếu trong cùng một bản trình bày
  ISlideCollection slds = pres.Slides;
  slds.AddClone(pres.Slides[0]);

  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

Sao chép trang trình bày đến một vị trí cụ thể trong bản trình bày

Sau đây là các bước để sao chép một trang chiếu tại một vị trí cụ thể trong bản trình bày PowerPoint bằng C#.

 1. Tải bản trình bày PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 2. Lấy tham chiếu của bộ sưu tập trang trình bày bằng cách sử dụng Presentation.Slides vào một đối tượng ISlideCollection.
 3. Sao chép trang trình bày mong muốn bằng phương pháp ISlideCollection.InsertClone (Int32, ISlide) bằng cách chỉ định chỉ mục đích và trang trình bày sẽ được sao chép dưới dạng tham số.
 4. Lưu bản trình bày bằng phương thức Presentation.Save (String, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách sao chép một trang chiếu tại một vị trí cụ thể trong bản trình bày PowerPoint.

// Tải tệp bản trình bày
using (Presentation pres = new Presentation("input.pptx"))
{
  // Truy cập bộ sưu tập các trang trình bày trong cùng một bản trình bày
  ISlideCollection slds = pres.Slides;
  
  // Sao chép trang trình bày mong muốn sang chỉ mục được chỉ định trong cùng một bản trình bày
  slds.InsertClone(2, pres.Slides[1]);

  // Lưu bản trình bày
  pres.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

Sao chép các trang trình bày thành một bản trình bày khác bằng C#

Trong phần này, bạn sẽ học cách sao chép một trang chiếu từ bản trình bày này sang bản trình bày khác. Các phần phụ sau đây sẽ trình bày bản sao của một trang chiếu ở cuối hoặc tại một vị trí cụ thể trong bản trình bày đích.

Sao chép trang trình bày ở cuối bản trình bày khác

Sau đây là các bước để sao chép một trang chiếu ở cuối bản trình bày khác bằng C#.

 1. Tải bản trình bày PowerPoint nguồn bằng lớp Trình bày.
 2. Tải bản trình bày PowerPoint đích bằng lớp Trình bày.
 3. Nhận tham chiếu của bộ sưu tập trang trình bày từ bản trình bày đích vào đối tượng ISlideCollection.
 4. Sao chép trang trình bày mong muốn bằng phương pháp ISlideCollection.AddClone (ISlide) bằng cách chỉ định trang trình bày sẽ được sao chép dưới dạng tham số.
 5. Lưu bản trình bày đích bằng phương thức Presentation.Save (String, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách sao chép một trang trình bày từ bản trình bày này sang bản trình bày khác.

// Tải tệp bản trình bày nguồn
using (Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx"))
{
  // Tải bản trình bày đích (nơi trang trình bày sẽ được sao chép)
  using (Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx"))
  {
    // Sao chép trang chiếu mong muốn từ bản trình bày nguồn đến cuối bộ sưu tập các trang chiếu trong bản trình bày đích
    ISlideCollection slds = destPres.Slides;
    slds.AddClone(srcPres.Slides[0]);

    // Lưu bản trình bày
    destPres.Save("destination_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

Sao chép trang trình bày đến một vị trí cụ thể trong một bản trình bày khác

Sau đây là các bước để sao chép một trang chiếu tại một vị trí cụ thể trong một bản trình bày khác bằng cách sử dụng C#.

 1. Tải bản trình bày PowerPoint nguồn bằng lớp Trình bày.
 2. Tải bản trình bày PowerPoint đích bằng lớp Trình bày.
 3. Nhận tham chiếu của bộ sưu tập trang trình bày từ bản trình bày đích thành đối tượng ISlideCollection.
 4. Sao chép trang trình bày mong muốn bằng phương pháp ISlideCollection.InsertClone (Int32, ISlide) bằng cách chỉ định chỉ mục đích và trang trình bày sẽ được sao chép dưới dạng tham số.
 5. Lưu bản trình bày đích bằng phương thức Presentation.Save (String, SaveFormat).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách sao chép một trang chiếu sang một bản trình bày PowerPoint khác.

// Tải tệp bản trình bày nguồn
using (Presentation srcPres = new Presentation("source.pptx"))
{
  // Tải bản trình bày đích (nơi trang trình bày sẽ được sao chép)
  using (Presentation destPres = new Presentation("destination.pptx"))
  {
    // Sao chép trang chiếu mong muốn từ bản trình bày nguồn đến vị trí được chỉ định trong bản trình bày đích
    ISlideCollection slds = destPres.Slides;
    slds.InsertClone(2, srcPres.Slides[0]);

    // Lưu bản trình bày
    destPres.Save("destination_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách sao chép trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint bằng C#. Bài báo đề cập một cách rõ ràng về việc sao chép các trang trình bày trong một bản trình bày hoặc từ bản trình bày này sang bản trình bày khác. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của API. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm

Mẹo: Bạn có thể muốn xem Aspose FREE PowerPoint Splitter được sử dụng để chia các trang trình bày trong bản trình bày và lưu chúng thành các tệp riêng biệt.