Chuyển đổi JPG sang PPT

Hình ảnh thường được sử dụng trong bài thuyết trình để diễn đạt những ý tưởng mà từ ngữ không thể diễn tả được. Một số bài thuyết trình chỉ chứa hình ảnh dưới dạng trang chiếu. Vì lý do này, khả năng chuyển đổi nhiều hình ảnh thành bản trình bày PowerPoint thường rất hữu ích.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi JPG sang PPT bằng tạo bản trình bày PowerPoint có các trang chiếu hoàn toàn dựa trên hình ảnh JPG.

API C# để chuyển đổi hình ảnh JPG thành PPT

Aspose.Slides for .NET là một API mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển và ứng dụng tạo, đọc, chỉnh sửa, chuyển đổi và thao tác với bản trình bày PowerPoint (không có Microsoft PowerPoint hoặc Văn phòng). Sử dụng sản phẩm này, bạn có thể chuyển đổi hình ảnh JPG thành bản trình bày PPT bằng một vài dòng mã C#.

Để biết thông tin về cách cài đặt Aspose.Slides for .NET, hãy xem hướng dẫn Cài đặt này.

Chuyển đổi JPG sang PowerPoint PPT trong C#

 1. Tải hình ảnh bạn muốn sử dụng làm trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint.
 2. Tạo slide dựa trên hình ảnh.
 3. Điều chỉnh kích thước cho các slide.
 4. Lưu bản trình bày kết quả.

Mã C# này chỉ cho bạn cách chuyển đổi JPG sang PPT:

public static void JpgToPresentation()
{
  using (Presentation pres = new Presentation())
  {
    IPPImage image = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image.jpg"));
    pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 720, 540, image);
    pres.Save("pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

Một bộ ảnh JPG

Một số hình ảnh JPG

Kết quả trình bày

Kết quả trình chiếu PowerPoint

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn muốn thử nghiệm các tính năng của Aspose.Slides mà không bị giới hạn? Nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách chuyển đổi hình ảnh JPG thành bản trình bày PowerPoint trong C# bằng thư viện .NET mạnh mẽ.

Để tìm hiểu thêm về [tính năng] của Aspose.Slides(https://docs.aspose.com/slides/net/features-overview/), hãy xem [tài liệu] của chúng tôi(https://docs.aspose.com/slides/net/). Nếu có câu hỏi, bạn có thể đăng lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm