Chuyển đổi JPG sang PPT

Hình ảnh thường được sử dụng trong các bài thuyết trình để diễn đạt những ý tưởng mà từ ngữ không thể diễn tả được. Trên thực tế, một số bản trình bày chỉ chứa hình ảnh dưới dạng trang chiếu. Vì lý do này, khả năng chuyển đổi nhiều hình ảnh sang bản trình bày PowerPoint thường rất hữu ích.

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi JPG sang PPT bằng cách tạo bản trình bày PowerPoint có các trang chiếu hoàn toàn dựa trên hình ảnh JPG.

Nhận API C# để Chèn Hình ảnh JPG vào Bản trình bày {#Get-aC# -API-to-Insert-JPG-Images-into-Presentations}

Aspose.Slides for .NET là một API mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển và ứng dụng tạo, đọc, chỉnh sửa, chuyển đổi và thao tác với các bản trình bày PowerPoint (không có Microsoft PowerPoint hoặc Văn phòng). Sử dụng sản phẩm này, bạn có thể chuyển đổi hình ảnh JPG sang bản trình bày PPT với một vài dòng mã C#.

Để biết thông tin về cách cài đặt Aspose.Slides for .NET, hãy xem hướng dẫn Cài đặt này.

Chuyển đổi JPG sang PowerPoint trong C#

 1. Tải hình ảnh bạn muốn sử dụng làm trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint.
 2. Tạo các trang chiếu dựa trên các hình ảnh.
 3. Điều chỉnh kích thước cho các trang trình bày.
 4. Lưu bản trình bày kết quả.

Mã C# này hướng dẫn bạn cách chuyển đổi JPG sang PPT:

public static void JpgToPresentation()
{
  using (Presentation pres = new Presentation())
  {
    IPPImage image = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image.jpg"));
    pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 720, 540, image);
    pres.Save("pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

Một tập hợp các hình ảnh JPG

Một số hình ảnh JPG

Bản trình bày kết quả

Kết quả trình bày PowerPoint

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn muốn thử nghiệm các tính năng của Aspose.Slides mà không có giới hạn? Nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách chuyển đổi ảnh JPG sang bản trình bày PowerPoint trong C# bằng thư viện .NET mạnh mẽ.

Để tìm hiểu thêm về [tính năng] của Aspose.Slides (https://docs.aspose.com/slides/net/features-overview/), hãy xem [tài liệu] của chúng tôi (https://docs.aspose.com/slides/net /). Nếu bạn có câu hỏi, bạn có thể đăng chúng trên [diễn đàn] của chúng tôi (https://forum.aspose.com/c/slides/).

Xem thêm