ODP sang PDF C#

OpenOffice sử dụng định dạng ODP để đại diện cho các tài liệu trình bày. Bạn có thể thêm biểu đồ, đối tượng đa phương tiện, hình ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp, v.v. trong các bài thuyết trình ODP. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tự động chuyển đổi ODP sang PDF. Đặc biệt, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày ODP sang tệp PDF theo cách lập trình bằng C#.

API C# để chuyển đổi ODP sang PDF

Để chuyển đổi các tệp ODP sang định dạng PDF, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. Nó là một API thao tác trình bày mạnh mẽ cho các tài liệu PowerPoint và OpenOffice. Bạn có thể [tải xuống] DLL của 3 API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Chuyển đổi tệp ODP sang PDF

Bạn có thể thực hiện chuyển đổi ODP sang PDF trong một vài dòng mã bằng cách sử dụng Aspose.Slides. Sau đây là các bước để chuyển đổi bản trình bày ODP sang PDF bằng C#.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp ODP sang PDF.

// Tải tệp ODP
Presentation presentation = new Presentation("sample.odp");

// Chuyển đổi ODP sang PDF
presentation.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);   

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi tệp ODP sang PDF bằng C#. Bạn chỉ cần cài đặt Aspose.Slides for .NET và tích hợp mã được cung cấp trong ứng dụng của mình. Bên cạnh đó, bạn có thể khám phá thêm về Aspose.Slides for .NET bằng cách sử dụng tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể đăng các câu hỏi của mình trên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm