Java PowerPoint PPT PPTX sang PDF

PDF(Định dạng Tài liệu Di động) đã trở thành định dạng tài liệu kỹ thuật số được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất. Vì định dạng PDF sở hữu bố cục cố định nên hầu hết các tài liệu đều được chuyển đổi thành PDF trước khi chúng được chia sẻ. Trong số các chuyển đổi tài liệu khác nhau sang định dạng PDF, chuyển đổi PowerPoint sang PDF là một trường hợp sử dụng phổ biến và cần có một giải pháp tự động và tiết kiệm thời gian để tránh chuyển đổi thủ công, đặc biệt khi bạn phải chuyển đổi một loạt các bản trình bày PowerPoint sang PDF. Hãy ghi nhớ điều này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang PDF theo chương trình trong Java với nhiều tùy chọn do Aspose.Slides for Java cung cấp.

Chuyển đổi PowerPoint sang PDF trong Java

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến các tình huống chuyển đổi sau bằng cách sử dụng Aspose.Slides for Java:

 • Chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang PDF trong Java
 • Chuyển đổi PPT hoặc PPTX sang PDF với các tùy chọn tùy chỉnh
 • Chuyển đổi PPT hoặc PPTX sang PDF bao gồm các slide ẩn
 • Chuyển đổi PPT hoặc PPTX sang PDF được bảo vệ bằng mật khẩu
 • Chuyển đổi (các) slide cụ thể của PPT hoặc PPTX sang PDF
 • Chuyển đổi PPT hoặc PPTX sang PDF với quyền truy cập

Thư viện chuyển đổi Java PPT sang PDF - Cài đặt

Bạn có thể tải xuống Aspose.Slides for Java JAR hoặc thêm nó vào dự án dựa trên maven của bạn bằng cách sử dụng thông tin phụ thuộc và kho lưu trữ sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>19.12</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang PDF trong Java

Sau đây là các bước đơn giản để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint của bạn sang PDF với các tùy chọn mặc định do Aspose.Slides for Java cung cấp.

 • Tải tệp PowerPoint PPT hoặc PPTX bằng đối tượng Presentation.
 • Gọi phương thức save() chuyển tên tệp PDF đầu ra và định dạng đầu ra.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi PowerPoint PPTX sang PDF bằng Java với các tùy chọn mặc định.

// Khởi tạo một đối tượng Trình bày đại diện cho tệp trình bày
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// Lưu bản trình bày thành PDF với các tùy chọn mặc định
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);

Tùy chỉnh PowerPoint sang PDF trong Java

Aspose.Slides dành cho Java cung cấp lớp PdfOptions để cho phép bạn tùy chỉnh quá trình chuyển đổi PowerPoint sang PDF. Lớp PdfOptions cho phép bạn chỉ định chất lượng JPEG, xác định hành vi của siêu tệp, đặt mức nén văn bản, mức tuân thủ PDF và các tùy chọn khác. Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PPT hoặc PPTX sang PDF với các tùy chọn tùy chỉnh.

 • Tải PowerPoint PPT hoặc PPTX bằng đối tượng Presentation.
 • Tạo đối tượng của lớp PdfOptions.
 • Đặt/chỉ định các tùy chọn được hiển thị bởi lớp PdfOptions.
 • Gọi phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi PowerPoint PPTX sang PDF bằng Java với các tùy chọn tùy chỉnh.

// Khởi tạo một đối tượng Trình bày đại diện cho một tệp trình bày
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// Khởi tạo lớp PdfOptions
PdfOptions opts = new PdfOptions();
        
// Đặt chất lượng JPEG
opts.setJpegQuality((byte) 90);

// Xác định hành vi cho Metafiles
opts.setSaveMetafilesAsPng(true);

// Đặt mức nén văn bản
opts.setTextCompression(PdfTextCompression.Flate);

// Xác định tiêu chuẩn PDF
opts.setCompliance(PdfCompliance.Pdf15);
       
INotesCommentsLayoutingOptions options = opts.getNotesCommentsLayouting();
options.setNotesPosition(NotesPositions.BottomFull);

// Lưu bản trình bày thành PDF với các tùy chọn được chỉ định
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, opts);

Chuyển đổi Java PPT sang PDF - Bao gồm các trang trình bày ẩn

Có thể xảy ra trường hợp bản trình bày PowerPoint chứa các trang chiếu ẩn. Trong quá trình chuyển đổi PowerPoint sang PDF mặc định, Aspose.Slides dành cho Java sẽ bỏ qua các trang chiếu ẩn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bao gồm các trang chiếu ẩn trong tệp PDF đã chuyển đổi, bạn có thể sử dụng tùy chọn PdfOptions.setShowHiddenSlides(true).

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi PPT sang PDF bao gồm các trang chiếu ẩn trong Java.

Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
	// Khởi tạo lớp PdfOptions
	PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();

	// Chỉ định rằng tài liệu được tạo phải bao gồm các trang chiếu ẩn
	pdfOptions.setShowHiddenSlides(true);

	// Lưu bản trình bày thành PDF với các tùy chọn được chỉ định
	pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, pdfOptions);
} finally {
	if (pres != null)
		pres.dispose();
}
	

Java PPTX sang PDF - Chuyển đổi (các) trang trình bày cụ thể

Aspose.Slides for Java cũng cho phép chọn các trang chiếu mà bạn muốn đưa vào tài liệu PDF kết quả. Bạn có thể tạo một mảng để chỉ định số trang chiếu mà bạn muốn đưa vào quá trình chuyển đổi PowerPoint sang PDF và chuyển mảng đó sang phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi các trang chiếu cụ thể của PowerPoint PPT sang PDF trong Java.

// Khởi tạo một đối tượng Trình bày đại diện cho tệp trình bày
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
// Đặt mảng các vị trí slide
int[] slides = new int[] { 2, 3, 5 };

// Lưu bản trình bày thành PDF
pres.save("output.pdf", slides, SaveFormat.Pdf);

Chuyển đổi PowerPoint PPT thành PDF được bảo vệ bằng mật khẩu

Bạn cũng có thể chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT thành PDF được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo mật tài liệu của mình. Bạn có thể đặt mật khẩu bằng cách sử dụng PdfOptions.setPassword(“password”) và chuyển đối tượng PdfOptions sang phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi PowerPoint PPTX sang PDF được bảo vệ bằng mật khẩu trong Java.

// Khởi tạo một đối tượng Trình bày đại diện cho tệp trình bày
Presentation pres = new Presentation("demo.pptx");

// Khởi tạo lớp PdfOptions
PdfOptions opts = new PdfOptions();

// Đặt mật khẩu PDF
opts.setPassword("password");

// Lưu bản trình bày thành PDF được bảo vệ bằng mật khẩu
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, opts);

PowerPoint PPTX sang PDF với Quyền truy cập

Định dạng PDF cho phép bạn chỉ định các quyền truy cập khác nhau như quyền in, quyền thêm hoặc sửa đổi chú thích văn bản hoặc trường biểu mẫu, v.v. Theo tính năng này, Aspose.Slides for Java cung cấp tính năng đặt quyền cho tài liệu PDF được chuyển đổi từ bản trình bày PowerPoint. Lớp PdfAccessPermissions chứa tập hợp cờ cho các loại quyền khác nhau mà bạn có thể áp dụng trong chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang PDF.

Mẫu mã Java sau đây cho biết cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang PDF với quyền truy cập.

// Tạo tùy chọn PDF
PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();
// Đặt mật khẩu
pdfOptions.setPassword("my_password");
// Đặt quyền truy cập
pdfOptions.setAccessPermissions(PdfAccessPermissions.PrintDocument| PdfAccessPermissions.HighQualityPrint);

// Tải bản trình bày PowerPoint
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");
try {
  presentation.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, pdfOptions);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang PDF bằng Java. Chúng tôi cũng đã giới thiệu cách tùy chỉnh chuyển đổi PPT hoặc PPTX sang PDF trong Java bằng các tùy chọn khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống bộ ví dụ mã nguồn hoàn chỉnh bằng Java từ kho lưu trữ GitHub. Truy cập tài liệu để biết thêm chi tiết về các tính năng mà Aspose.Slides dành cho Java cung cấp. Trong trường hợp bạn phát hiện sự cố hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua diễn đàn của chúng tôi.

Mẹo: Xem triển khai trực tiếp quy trình chuyển đổi PowerPoint sang PDF hoặc PPT sang PDF.