PowerPoint PPT sang TIFF bằng Python

TIFF là một định dạng phổ biến được sử dụng để chuyển đổi các bản trình bày PowerPoint sang định dạng hình ảnh. Việc chuyển đổi này có thể hữu ích để tạo hình thu nhỏ của các trang trình bày PPT. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang TIFF bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tùy chỉnh chuyển đổi PPT sang TIFF bằng các tùy chọn khác nhau.

Trình chuyển đổi PPT sang TIFF trong PowerPoint trong Python

Aspose.Slides dành cho Python cung cấp khả năng chuyển đổi độ trung thực cao của các bản trình bày PowerPoint sang các định dạng hình ảnh và tài liệu phổ biến khác nhau. Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện này để chuyển đổi bản trình bày PPT / PPTX sang định dạng TIFF. Bạn có thể cài đặt thư viện từ PyPI bằng lệnh sau.

> pip install aspose.slides

Chuyển đổi PowerPoint PPTX sang TIFF bằng Python

Việc chuyển đổi PowerPoint PPT / PPTX sang TIFF có thể được thực hiện trong một vài dòng mã bằng cách sử dụng Aspose.Slides for Python, như được minh họa bên dưới.

 • Tải PPT / PPTX PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 • Lưu bản trình bày dưới dạng TIFF bằng phương thức Presentation.save (string, SaveFormat.TIFF).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX sang TIFF bằng Python.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Lưu PPT dưới dạng TIFF
presentation.save("ppt-to-tiff.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF)

Chuyển đổi PPT sang TIFF với Trang trình bày ẩn trong Python

Thông thường, các bản trình bày PowerPoint chứa các trang trình bày ẩn, theo mặc định không có trong chuyển đổi PPT sang TIFF. Tuy nhiên, bạn có thể cho phép hiển thị các trang trình bày ẩn như được minh họa bên dưới.

 • Đầu tiên, tải PPT / PPTX PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 • Sau đó, tạo một thể hiện của lớp TiffOptions.
 • Đặt thuộc tính TiffOptions.showhiddenslides thành True.
 • Lưu bản trình bày dưới dạng TIFF bằng phương thức Presentation.save (string, SaveFormat.TIFF, TiffOptions).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách bao gồm các trang trình bày ẩn trong chuyển đổi PPT sang TIFF.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Khởi tạo lớp TiffOptions
opts = slides.export.TiffOptions()

# Đặt định dạng pixel
opts.show_hidden_slides = True

# Lưu PPT dưới dạng TIFF
presentation.save("ppt-to-tiff-hidden-slides.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF, opts)

PPT sang TIFF - Tùy chỉnh độ nén và kích thước hình ảnh

Bạn cũng có thể tùy chỉnh kích thước của hình ảnh TIFF kết quả trong quá trình chuyển đổi. Hơn nữa, bạn có thể thay đổi kiểu nén mặc định của hình ảnh TIFF đã chuyển đổi. Các bước sau đây cho thấy cách đặt kiểu nén và kích thước hình ảnh trong PowerPoint chuyển đổi PPT sang TIFF.

 • Đầu tiên, tải PPT / PPTX PowerPoint bằng lớp Trình bày.
 • Sau đó, tạo một thể hiện của lớp TiffOptions.
 • Đặt kích thước hình ảnh bằng thuộc tính TiffOptions.imagesize.
 • Đặt kiểu nén bằng thuộc tính TiffOptions.compressiontype.
 • Chuyển đổi PPT sang TIFF bằng phương thức Presentation.save (string, SaveFormat.TIFF, TiffOptions).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPTX sang TIFF với kích thước và độ nén hình ảnh tùy chỉnh.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# Tải bản trình bày
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Khởi tạo lớp TiffOptions
opts = slides.export.TiffOptions()

# Đặt loại nén
opts.compression_type = slides.export.TiffCompressionTypes.DEFAULT
opts.notes_comments_layouting.notes_position = slides.export.NotesPositions.BOTTOM_FULL

# Đặt DPI hình ảnh
opts.dpi_x = 200
opts.dpi_y = 100

# Đặt kích thước hình ảnh
opts.image_size = drawing.Size(1728, 1078)

# Lưu PPT dưới dạng TIFF
presentation.save("ppt-to-tiff-custom-image.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF, opts)

Python PowerPoint sang TIFF với Định dạng Pixel tùy chỉnh

Aspose.Slides for Python cũng cho phép bạn đặt định dạng pixel của hình ảnh TIFF kết quả. Điều này có thể đạt được bằng cách làm theo các bước dưới đây.

 • Tải bản trình bày PPT / PPTX bằng lớp Trình bày.
 • Tạo một thể hiện của lớp TiffOptions.
 • Đặt định dạng pixel mong muốn bằng thuộc tính TiffOptions.pixelformat.
 • Chuyển đổi bản trình bày sang TIFF bằng phương thức Presentation.save (string, SaveFormat.TIFF, TiffOptions).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách tùy chỉnh định dạng pixel trong chuyển đổi PPT sang TIFF bằng Python.

import aspose.slides as slides

# Tải bản trình bày
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# Khởi tạo lớp TiffOptions
opts = slides.export.TiffOptions()

# Đặt định dạng pixel
opts.pixel_format = slides.export.ImagePixelFormat.FORMAT8BPP_INDEXED

# Lưu PPT dưới dạng TIFF
presentation.save("ppt-to-tiff-pixel-format.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF, opts)

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Python mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi PowerPoint PPT sang TIFF bằng Python. Hơn nữa, bạn đã thấy cách tùy chỉnh kích thước hình ảnh, bao gồm các trang trình bày ẩn, đặt kiểu nén và xác định định dạng pixel của TIFF kết quả. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides for Python. Ngoài ra, bạn có thể đăng câu hỏi hoặc thắc mắc của mình lên diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm