PPTX sang HTML Java

Chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang HTML có thể hữu ích khi bạn cần nhúng các bản trình bày vào các trang web của mình. Vì tệp PowerPoint không thể được hiển thị trực tiếp trong các ứng dụng web, bạn có thể áp dụng chuyển đổi PowerPoint sang HTML để tạo trình chiếu. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi các slide trong bản trình bày PowerPoint sang HTML bằng Java.

API chuyển đổi Java PowerPoint sang HTML

Để chuyển đổi PowerPoint sang HTML, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. Đây là một API thao tác trình bày mạnh mẽ cho phép bạn tạo, thao tác và chuyển đổi các tệp PowerPoint khá dễ dàng. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó qua Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.1</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Chuyển đổi PowerPoint PPTX sang HTML trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX hoặc PPT sang HTML bằng Java.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang HTML bằng Java.

// Khởi tạo một đối tượng Bản trình bày đại diện cho một tệp bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Tạo các tùy chọn HTML
HtmlOptions htmlOpt = new HtmlOptions();

// Lưu PPTX dưới dạng HTML
presentation.save("presentation.html", SaveFormat.Html, htmlOpt);

Chuyển đổi Java PPTX sang HTML với các trang trình bày ẩn

PowerPoint cũng cho phép bạn ẩn các trang trình bày mong muốn trong bản trình bày. Theo mặc định, Aspose.Slides for Java không bao gồm các slide ẩn trong chuyển đổi PowerPoint sang HTML. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh hành vi này của API. Sau đây là các bước để bao gồm các trang trình bày ẩn trong chuyển đổi.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách bao gồm các trang trình bày ẩn trong chuyển đổi PowerPoint sang HTML bằng Java.

// Khởi tạo một đối tượng Bản trình bày đại diện cho một tệp bản trình bày
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Tạo các tùy chọn HTML
HtmlOptions htmlOpt = new HtmlOptions();

// Hiển thị các trang trình bày ẩn
htmlOpt.setShowHiddenSlides(true);

// Lưu PPTX dưới dạng HTML
presentation.save("presentation.html", SaveFormat.Html, htmlOpt);

Nhận giấy phép API miễn phí

Aspose cung cấp giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPTX hoặc PPT sang HTML bằng Java. Hơn nữa, bạn đã thấy cách bao gồm các trang trình bày ẩn trong chuyển đổi PowerPoint sang HTML. Bạn có thể tìm hiểu thêm về API thao tác trình bày Java bằng cách sử dụng tài liệu.

Xem thêm