PPT sang TIFF bằng C ++

Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ (TIFF) là định dạng hình ảnh thường được sử dụng cho mục đích in do chất lượng cao của nó. Có thể có trường hợp bạn cần chuyển đổi tệp PPTX của mình sang định dạng TIFF cho mục đích in. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX / PPT sang định dạng TIFF theo cách lập trình bằng C ++.

C ++ PowerPoint PPT to TIFF Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Slides cho C ++ là một API C ++ để làm việc với các tệp PowerPoint. Nó cho phép bạn tạo, đọc và sửa đổi các tệp PPT và PPTX mà không cần phần mềm bổ sung. Hơn nữa, API hỗ trợ chuyển đổi các tệp PPTX / PPT sang định dạng hình ảnh TIFF. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Chuyển đổi PPT sang TIFF trong C ++

Bạn có thể chuyển đổi tệp PowerPoint PPTX / PPT sang định dạng TIFF chỉ trong một vài dòng mã. Để đạt được điều đó, vui lòng làm theo các bước dưới đây.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi định dạng PPT sang TIFF bằng C ++.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiff_out.tiff";

// Tải tệp bản trình bày
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Lưu tệp TIFF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff);

C ++ PPTX sang TIFF - Kích thước hình ảnh tùy chỉnh

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PowerPoint sang định dạng TIFF với kích thước hình ảnh tùy chỉnh.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi PPTX sang TIFF với kích thước hình ảnh tùy chỉnh trong C ++.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiffWithCustomImageSize_out.tiff";

// Tải tệp bản trình bày
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Tạo một phiên bản của lớp TiffOptions
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::TiffOptions> options = MakeObject<Aspose::Slides::Export::TiffOptions>();

// Đặt kiểu nén
options->set_CompressionType(Aspose::Slides::Export::TiffCompressionTypes::Default);

// Đặt DpiX
options->set_DpiX(200);

// Đặt DpiY
options->set_DpiY(100);

// Đặt kích thước hình ảnh
options->set_ImageSize(System::Drawing::Size(1728, 1078));

// Lưu tệp TIFF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff, options);

C ++ PowerPoint PPT sang TIFF - Định dạng Pixel tùy chỉnh

Để thiết lập định dạng pixel, chúng tôi sẽ sử dụng enum ImagePixelFormat. Enum ImagePixelFormat cung cấp các giá trị sau.

  • Format1bppIndexed: 1 bit mỗi pixel, được lập chỉ mục
  • Format4bppIndexed: 4 bit mỗi pixel, được lập chỉ mục
  • Format8bppIndexed: 8 bit mỗi pixel, được lập chỉ mục
  • Định dạng 24bppRgb: 24 bit mỗi pixel, RGB
  • Định dạng32bppArgb: 32 bit mỗi pixel, ARGB

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PPTX / PPT thành hình ảnh TIFF với định dạng pixel tùy chỉnh bằng C ++.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách chuyển đổi PowerPoint PPT sang TIFF trong C ++ với định dạng pixel tùy chỉnh.

// Đường dẫn tệp
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiffPixelFormat_out.tiff";

// Tải tệp bản trình bày
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Tạo một phiên bản của lớp TiffOptions
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::TiffOptions> options = MakeObject<Aspose::Slides::Export::TiffOptions>();

// Đặt định dạng pixel
options->set_PixelFormat(Aspose::Slides::Export::ImagePixelFormat::Format8bppIndexed);

// Lưu tệp TIFF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff, options);

Bộ chuyển đổi PPTX sang TIFF C ++ - Nhận giấy phép miễn phí

Để sử dụng API mà không có giới hạn đánh giá, bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi hình ảnh PowerPoint PPT sang TIFF trong C ++. Hơn nữa, bạn đã học cách đặt kích thước hình ảnh tùy chỉnh và định dạng pixel trong chuyển đổi PPT sang TIFF. Bên cạnh đó, Aspose.Slides for C ++ là một API mạnh mẽ để làm việc với các tệp PowerPoint. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách truy cập tài liệu chính thức. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm

Mẹo: Bạn có thể muốn xem Aspose MIỄN PHÍ trực tuyến PowerPoint to Poster Converter.