PowerPoint sang SVG C#

Chuyển đổi PowerPoint sang SVG thường được sử dụng để nhúng nội dung của các trang trình bày vào các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn. Nhiều trình xem PowerPoint trực tuyến khác nhau cũng chuyển đổi bản trình bày sang SVG để trình chiếu. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPTX / PPT sang định dạng SVG bằng C#.

C# PowerPoint PPTX to SVG Converter - Tải xuống miễn phí

Aspose.Slides for .NET được thiết kế để tạo và thao tác với các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice từ bên trong các ứng dụng .NET. Ngoài ra, API cho phép bạn chuyển đổi các tài liệu trình chiếu sang các định dạng khác như SVG. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Các bước chuyển đổi PowerPoint PPT sang SVG trong C#

Việc chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX sang SVG đơn giản như chiếc bánh. Sau đây là các bước cần thiết để chuyển đổi tệp PPT / PPTX sang định dạng SVG bằng cách sử dụng Aspose.Slides for .NET.

 • Tải tệp PowerPoint PPT hoặc PPTX từ đĩa.
 • Lặp qua các trang chiếu trong bản trình bày.
 • Lưu từng trang chiếu dưới dạng tệp SVG vào vị trí mong muốn.

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách chuyển đổi các bước này thành mã để chuyển đổi PPTX sang SVG trong C#.

Chuyển đổi PowerPoint PPTX sang SVG trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi PowerPoint PPT thành SVG trong C#.

 • Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Presentation để tải bản trình bày.
 • Lặp qua các trang trình bày trong bộ sưu tập Presentation.Slides.
 • Nhận tham chiếu của từng trang chiếu trong đối tượng ISlide.
 • Ghi slide vào một đối tượng MemoryStream bằng phương thức ISlide.WriteAsSvg().
 • Tạo đối tượng Luồng cho tệp SVG kết quả.
 • Ghi dữ liệu SVG từ đối tượng MemoryStream vào luồng của tệp SVG.
 • Cuối cùng, đóng luồng.

Mẫu mã C# sau đây cho thấy cách chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang SVG.

// Tải bản trình bày PowerPoint
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  foreach (ISlide sld in pres.Slides)
  {
    // Tạo một đối tượng dòng bộ nhớ
    MemoryStream SvgStream = new MemoryStream();

    // Tạo hình ảnh SVG của slide và lưu vào dòng bộ nhớ
    sld.WriteAsSvg(SvgStream);
    SvgStream.Position = 0;

    // Lưu luồng bộ nhớ vào tệp
    using (Stream fileStream = System.IO.File.OpenWrite(string.Format("slide_{0}.svg", sld.SlideNumber)))
    {
      // Tạo bộ đệm
      byte[] buffer = new byte[8 * 1024];
      int len;

      // Viết vào luồng
      while ((len = SvgStream.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
      {
        fileStream.Write(buffer, 0, len);
      }

    }

    // Đóng luồng
    SvgStream.Close();
  }
}

C# PPTX to SVG Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

PowerPoint PPT sang SVG - Demo trực tuyến

Hãy thử trình chuyển đổi PowerPoint sang SVG trực tuyến, dựa trên Aspose.Slides.

Sự kết luận

Các slide trong bản trình bày PowerPoint thường được chuyển đổi sang SVG cho người xem bản trình bày. Đối với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang SVG bằng C#. Bạn cũng có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides dành cho .NET. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của bạn qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm