Chuyển đổi PowerPoint sang JPG bằng C ++

Microsoft PowerPoint là một phần mềm mạnh mẽ và giàu tính năng cho phép bạn tạo các trang trình bày đẹp để sử dụng trong các cuộc họp của mình. Mặc dù PowerPoint rất tốt cho mục đích trình chiếu, nhưng nó không lý tưởng để hiển thị nội dung trên web, đặc biệt nếu nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin. Đối với điều này, tùy chọn tốt hơn sẽ là chuyển đổi tệp PPTX thành hình ảnh như JPEG hoặc PNG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi PowerPoint sang JPG theo cách lập trình bằng C ++.

API C ++ để chuyển đổi PowerPoint sang JPG

Aspose.Slides for C ++ là một API giàu tính năng cho phép bạn tạo và thay đổi các tệp PowerPoint mà không yêu cầu Microsoft PowerPoint. Hơn nữa, API hỗ trợ chuyển đổi các slide PowerPoint sang hình ảnh JPG. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Chuyển đổi PPTX sang JPG bằng C ++

Sau đây là các bước để chuyển đổi tệp PowerPoint sang hình ảnh JPG.

Sau đây là mã mẫu để chuyển đổi tệp PPTX sang ảnh JPG bằng C ++

// Đường dẫn đến thư mục tài liệu.
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SampleSlides.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\";

// Khởi tạo lớp thuyết trình
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation->get_Slides())
{
	// Tạo một hình ảnh tỷ lệ đầy đủ
	auto bitmap = slide->GetThumbnail(1, 1);

	// Lưu hình ảnh ở định dạng JPEG
	bitmap->Save(outputFilePath + u"SampleSlideImage_out_" + slide->get_SlideNumber() + u".jpg", ImageFormat::get_Jpeg());
}

Tệp PowerPoint nguồn

Hình ảnh tệp nguồn PowerPoint

Hình ảnh JPG được chuyển đổi

Hình ảnh JPG được chuyển đổi

Chuyển đổi PowerPoint sang JPG với Kích thước hình ảnh tùy chỉnh

Với Aspose.Slides for C ++, bạn có thể tùy chỉnh kích thước của hình ảnh được tạo theo yêu cầu của mình. Sau đây là các bước để chuyển slide PowerPoint sang ảnh JPG với kích thước tùy chỉnh.

Sau đây là mã mẫu để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang ảnh JPG với kích thước tùy chỉnh.

// Đường dẫn đến thư mục tài liệu.
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SampleSlides.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\";

// Khởi tạo lớp thuyết trình
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Thứ nguyên do người dùng xác định
int desiredX = 1200;
int desiredY = 800;

// Nhận giá trị theo tỷ lệ của X và Y
float ScaleX = (float)(1.0 / presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Width()) * desiredX;
float ScaleY = (float)(1.0 / presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Height()) * desiredY;

for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation->get_Slides())
{
	// Tạo hình ảnh tỷ lệ tùy chỉnh
	auto bitmap = slide->GetThumbnail(ScaleX, ScaleY);

	// Lưu hình ảnh ở định dạng JPEG
	bitmap->Save(outputFilePath + u"SampleSlideImageCustomDimension_out_" + slide->get_SlideNumber() + u".jpg", ImageFormat::get_Jpeg());
}

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài này, bạn đã biết cách chuyển đổi slide PowerPoint sang ảnh JPG bằng C ++. Hơn nữa, bạn đã thấy cách cung cấp kích thước tùy chỉnh cho các hình ảnh được tạo. Aspose.Slides for C ++ cung cấp nhiều tính năng khác để làm việc với các tệp PowerPoint. Bạn có thể khám phá API chi tiết bằng cách sử dụng tài liệu chính thức. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn.

Xem thêm

Mẹo: Aspose trực tuyến Trình chuyển đổi PowerPoint sang JPG là một triển khai trực tiếp của quá trình chuyển đổi PowerPoint sang JPG, vì vậy bạn sẽ thực hiện tốt việc kiểm tra nó.