PowerPoint sang PDF C ++

Nhiều tổ chức sử dụng bản trình bày PowerPoint trong các cuộc họp hoặc các tình huống thảo luận nhóm khác. Có thể có những tình huống mà bạn cần chia sẻ cùng một thông tin với người khác. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể chọn định dạng PPTX hoặc PDF. Nếu tệp chỉ được sử dụng cho bản trình bày, thì định dạng tệp PPTX được chấp nhận. Nhưng nếu tệp được chia sẻ cho mục đích thông tin, thì định dạng PDF là một lựa chọn tốt hơn và thân thiện với người dùng. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi slide PowerPoint sang định dạng PDF bằng C ++.

API C ++ cho PowerPoint chuyển đổi sang PDF

Aspose.Slides for C ++ là thư viện C ++ để tạo và đọc tài liệu PowerPoint mà không cần sử dụng Microsoft PowerPoint. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ chuyển đổi các tập tin PowerPoint sang định dạng PDF. Bạn có thể cài đặt API thông qua NuGet hoặc tải xuống trực tiếp từ phần Tải xuống.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Chuyển đổi PowerPoint sang PDF bằng C ++

Sau đây là các bước để chuyển đổi bài thuyết trình PowerPoint sang định dạng PDF.

Sau đây là mã mẫu để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang PDF bằng C ++.

// Đường dẫn đến tệp nguồn và tệp đầu ra.
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SampleSlides.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToPDF_out.pdf";

// Khởi tạo lớp Trình bày đại diện cho tệp PPTX
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Lưu bản trình bày dưới dạng PDF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pdf);

Chuyển đổi PowerPoint sang PDF với các tùy chọn bổ sung

Aspose.Slides for C ++ cung cấp lớp PdfOptions để tùy chỉnh việc chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang định dạng PDF. Sau đây là một số tùy chọn được cung cấp bởi lớp PdfOptions.

Sau đây là các bước để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang định dạng PDF với các tùy chọn bổ sung.

Sau đây là mã mẫu để chuyển đổi PowerPoint sang PDF với các tùy chọn bổ sung.

// Đường dẫn đến tệp nguồn và tệp đầu ra.
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\SampleSlides.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToPDFWithAdditionalOptions_out.pdf";

// Khởi tạo lớp Trình bày đại diện cho tệp PPTX
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Khởi tạo lớp PdfOptions
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::PdfOptions> pdfOptions = MakeObject <Aspose::Slides::Export::PdfOptions>();

// Hiển thị các trang trình bày ẩn trong PDF
pdfOptions->set_ShowHiddenSlides(true);

// Đặt chất lượng JPEG
pdfOptions->set_JpegQuality(90);

// Đặt mức nén văn bản
pdfOptions->set_TextCompression(PdfTextCompression::Flate);

// Xác định tiêu chuẩn PDF
pdfOptions->set_Compliance(PdfCompliance::Pdf15);

// Lưu bản trình bày dưới dạng PDF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pdf, pdfOptions);

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể dùng thử API mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi các bản trình bày PowerPoint sang định dạng PDF theo cách lập trình bằng C ++. Ngoài ra, bạn đã học cách tùy chỉnh chuyển đổi tệp PowerPoint sang PDF bằng cách sử dụng API Aspose.Slides cho C ++. API cung cấp nhiều tính năng bổ sung mà bạn có thể khám phá chi tiết bằng cách sử dụng tài liệu chính thức. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn.

Xem thêm

Mẹo: Quá trình chuyển đổi PowerPoint sang PDF được cung cấp bởi Aspose.Slides đã được triển khai trong [Trình chuyển đổi PowerPoint sang PDF trực tuyến miễn phí] của Aspose. 23