Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint sang hình ảnh. Ví dụ: để nhúng bản trình bày vào các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn của bạn, để tạo hình thu nhỏ, v.v. PNG là một trong những định dạng hình ảnh phổ biến nhất sử dụng tính năng nén không mất dữ liệu. Vì vậy, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi slide trong PowerPoint PPTX hoặc PPT sang ảnh PNG bằng C#.

Chuyển đổi API C# cho PowerPoint sang PNG

Để chuyển đổi bản trình bày PPTX hoặc PPT sang PNG, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for .NET. Đây là một API giàu tính năng cho phép bạn tạo, sửa đổi và chuyển đổi các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice bằng C#. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET 

Chuyển đổi PowerPoint PPTX hoặc PPT sang PNG trong C#

Sau đây là các bước để chuyển đổi slide trong PowerPoint PPTX sang ảnh PNG bằng C#.

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Presentation để tải bản trình bày.
 2. Lặp qua từng ISlide trong bộ sưu tập Presentation.Slides.
 3. Xác định kích thước của hình ảnh PNG kết quả.
 4. Tạo hình ảnh của mỗi trang chiếu bằng phương thức ISlide.GetThumbnail (float ScaleX, float ScaleY) và lấy tham chiếu của hình ảnh vào một đối tượng Bitmap.
 5. Cuối cùng, lưu hình ảnh dưới dạng PNG bằng phương pháp Bitmap.Save (String, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png).

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PowerPoint PPTX sang PNG.

// Tải bản trình bày PowerPoint
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // Thứ nguyên do người dùng xác định
  int desiredX = 1200;
  int desiredY = 800;

  // Nhận giá trị theo tỷ lệ của X và Y
  float ScaleX = (float)(1.0 / pres.SlideSize.Size.Width) * desiredX;
  float ScaleY = (float)(1.0 / pres.SlideSize.Size.Height) * desiredY;

  foreach (ISlide sld in pres.Slides)
  {
    // Tạo một hình ảnh tỷ lệ đầy đủ
    Bitmap bmp = sld.GetThumbnail(ScaleX, ScaleY);

    // Lưu hình ảnh vào đĩa ở định dạng PNG
    bmp.Save(String.Format("slide_{0}.png", sld.SlideNumber), System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
  }
}

Nhận giấy phép API miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for .NET mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

Demo trực tuyến

Hãy thử trình chuyển đổi PowerPoint sang PNG trực tuyến, dựa trên Aspose.Slides.

Sự kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học cách chuyển đổi slide trong PowerPoint PPTX hoặc PPT sang PNG bằng C#. Bạn có thể chỉ cần cài đặt API và sử dụng mã được cung cấp trong các ứng dụng .NET của mình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của API. Ngoài ra, bạn có thể cho chúng tôi biết về các thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm