PowerPoint sang SVG Java

Chuyển đổi PowerPoint sang SVG thường được thực hiện để hiển thị các bản trình bày trong các ứng dụng web hoặc máy tính để bàn. Nhiều trình xem PowerPoint khác nhau cũng chuyển đổi bản trình bày sang SVG để trình chiếu. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPTX hoặc PPT sang tệp SVG bằng Java.

Java PowerPoint PPT to SVG Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi bản trình bày PPTX hoặc PPT sang SVG, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Slides for Java. API được thiết kế để tạo và thao tác với các bản trình bày PowerPoint và OpenOffice từ bên trong các ứng dụng Java. Hơn nữa, nó hỗ trợ chuyển đổi độ trung thực cao của các bài thuyết trình sang các định dạng khác bao gồm SVG. Bạn có thể tải xuống API hoặc cài đặt nó bằng cách sử dụng các cấu hình Maven sau.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Các bước chuyển đổi PPTX sang SVG trong Java

Việc chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX sang SVG đơn giản như chiếc bánh. Sau đây là các bước cần thiết để chuyển đổi tệp PPT / PPTX sang định dạng SVG bằng cách sử dụng Aspose.Slides for Java.

 • Tải tệp PowerPoint PPT hoặc PPTX từ đĩa.
 • Lặp qua các trang chiếu trong bản trình bày.
 • Lưu từng trang chiếu dưới dạng tệp SVG vào vị trí mong muốn.

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách chuyển đổi các bước này thành mã để chuyển đổi PPTX sang SVG trong Java.

Chuyển đổi PPTX hoặc PPT Thuyết trình sang SVG trong Java

Sau đây là các bước để chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPTX / PPT sang SVG bằng Java.

 • Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp Presentation để tải bản trình bày.
 • Lặp qua các trang chiếu trong bản trình bày và nhận tham chiếu của từng trang chiếu trong đối tượng ISlide.
 • Tạo đối tượng FileOutputStream cho tệp SVG đầu ra.
 • Ghi dữ liệu trang chiếu vào đối tượng FileOutputStream bằng phương thức ISlide.writeAsSvg().
 • Cuối cùng, đóng luồng.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang SVG.

// Khởi tạo một lớp Bản trình bày đại diện cho tệp bản trình bày
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
 
	// Truy cập từng trang trình bày
	for(ISlide sld:pres.getSlides())
	{
		 // Tạo một đối tượng dòng bộ nhớ
	  FileOutputStream svgStream = new FileOutputStream(String.format("slide_%d.svg", sld.getSlideNumber()));

	  // Tạo hình ảnh SVG của trang chiếu và lưu vào luồng bộ nhớ
	  sld.writeAsSvg(svgStream);

	  // Đóng luồng
	  svgStream.close();
	}
} catch (IOException e) {
} finally {
  pres.dispose();
}

Java PPTX to SVG Converter - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể sử dụng Aspose.Slides for Java mà không có giới hạn đánh giá bằng cách yêu cầu giấy phép tạm thời.

PPT sang SVG - Demo trực tuyến

Hãy thử trình chuyển đổi PowerPoint sang SVG trực tuyến, dựa trên Aspose.Slides.

Sự kết luận

Các bản trình bày PowerPoint thường được chuyển đổi sang SVG để nhúng nội dung của chúng vào các ứng dụng. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này trình bày cách thực hiện chuyển đổi PowerPoint sang SVG trong Java. Bạn có thể truy cập tài liệu để khám phá các tính năng khác của Aspose.Slides for Java. Hơn nữa, bạn có thể thoải mái cho chúng tôi biết về các thắc mắc của mình qua diễn đàn của chúng tôi.

Xem thêm